INHOUD : Oudenbosch hoofdgeld 1693

BRON : Oudenbosch Dorpsbestuur Archief nummer 300, inventarisnummer 582

DOOR : Stephan B.A. Mes

In het Oudenbossche Dorpsbestuur Archief (voorheen Rechterlijk Archief ORA) zijn aanwezig de "Kohieren van het hoofdgeld" over de jaren 1639 t/m 1810, inventarisnummers 577 t/m 5851). Het betreft hier een belastingheffing die jaarlijks geheven werd en waar elke inwoner van die plaats onder viel.

Volgens de "van Dale" betekent het woord "hoofdgeld" eertijds gemeentebelasting. Het betreft hier een "hoofdelijke omslag" van alle ingezetenen van 16 jaar en ouder. De naam van het gezinshoofd is volledig genoemd; daarnaast wordt vermeld het aantal kinderen boven de 16 jaar, vrouw, knechten, meiden en het betaalde bedrag, zoals bijvoorbeeld:

"Cornelis Jacobsn Dam, vrouw, soon, knegt en meyt : 10 (gulden) - 12 (stuivers)"

INDELING

De inschrijvingen zijn in de volgende delen opgesplitst;

1) "Oudenbosch in verleden en heden", H. Levelt (1931)


1693

Quohier vandt'
hooftgeldt der inwoonderen vanden Oudenb(osch)
omgeslagen bij wethouderen in haere
vergaderinge opden ..,...,
voor denselven Jaere om bij paraete
executie te werden geint tot
laste van der huyshoudende
manspersoon drie gulden - tien
stuyvers, een vrouw twee
gulden - tien stuyvers, een
weduwenaer ofte jonghman sijn
selfs wesende drie gulden - tien
stuyvers, een weduwe ofte
dochter haer eygen prousfijt
doende twee gulden - tien
stuyvers, een soon ofte dienst-
knegt eenen gulden - sestien
stuyvers, een dochter ofte
dienstmaegt eenen gulden vijff
stuyvers, alles voor desen
jaere om redenen geaugmen-
teert [toegevoegd] ofte gecontinueert,
welke den borgemeester
mos(ieu)r Johannes Blis [Bloos ?]
alsoo naer ouder gewoonte
sals invoorderen

t'Dorp; beginnende aende Kercke geteeckenden den Mar(ck)t doorgaens met Calis Hoeck daer aan
mons(ieu)r Hendrick Heuvel Otgens, vrouw, knegt en meyt 9-1
[pagina 2]
Mertten Thomas en vrouw 6-0
Corn(elis) Bastiaensn en Anneken sijn suster 6-0
d'wed(uw)e Adriaen Maesmans 2-10
Jan Renders, vrouw en knegt 7-16
Jan J(an)sn Hendricx en vrouw 6-0
Wouter Hendricx en vrouw 6-0
Andriaen Huybregt Bartels, vrouw en knegt 7-16
Pieternel Matheyssn 2-10
Anthony van Lisdoncq en vrouw 6-0
Corn(elis) Peeters en vrouw 6-0
Aert van Oudenhoven 3-10
Joos Marchiael en vrouw 6-0
Wouter X en vrouw 6-0
jo(nkvrouw)e de huysvrouw van d'heer Ceytenant[?] Aertsn 2-10
Corn(elis) Beckaff, knegt en meyt 6-11
Corn(elis) Cocx, knegt en meyt 6-11
  87-14
[pagina 3]
d'heer Rubbens en d'heer Wambagts, jo(nkheer) Maete ende Maria de meyt 10-15
Adriaen Adriaensn Braber, vrouw en meyt 7-5
Anthony Maetkens en vrouw 6-0
Geerit Quirijnsn, vrouw en soon 7-16
Joos vanden Vondel, vrouw en knegt 7-16
Adriaen Schonck en vrouw 6-0
Rombout Stevens, vrouw, soon en dogter 9-1
Johan vanden Borne en vrouw 6-0
Adriaen Hopmans, vrouw en soon 7-16
Hendrick Vluggen en vrouw 6-0
Frans Vissers, vrouw en soon 7-16
d'wed(uw)e van Marynis Aertsn 2-10
Willebort vander Hulpe, vrouw en knegt 7-16
Jan Vosch en vrouw 6-0
Philip Canteryn en vrouw 6-0
Jenneken Sloode 2-10
Corn(elis) Tijffsn en vrouw 6-0
Frans van Eersel en vrouw 6-0
d'heer doctor van(der) Lee en meyt 4-15
  123-16
[pagina 4]
d'heer vander Creeck, vrouw, dogter en den meyt 8-10
juff(rouw) Velteweyck 2-10
d'heer Johan Babtist van(der) Creecke 3-10
Marynis van Bodaff, vrouw, twee dogters, knegt en meyt 11-11
mons(ieu)r B(astiaen) Boerbergh, kneght en meyt 6-11
mons(ieu)r Amoleus 3-10
d'heer vande Haer 3-10
Anthony Frijters, vrouw en knegt 7-16
Jan Jacobsn van Bers en vrouw 6-0
m(eeste)r Henrick Laets en meyt 4-15
Cornelis Strijckers en vrouw 6-0
Cateryn Meelbael 2-10
Mertten van Dorenmael, vrouw en meyt 7-5
Hendrick Kuyck, vrouw en knegt 7-16
jo(nkhee)r Nouwens en meyt 3-15
d'heer Aert Johan Otgens 3-10
  89-9
[foute optelling] 88-19
[pagina 5]
jo(nkvrouw)e Marya Johan Otgens 2-10
jo(nkvrouw)e Adriana Otgens 2-10
Adriaen Cremers en vrouw 6-0
Corn(elis) van Ackeren en vrouw 6-0
Hendrick Marynissn en dogter 4-15
Dingeman Corn(elissn) van Stel en vrouw 6-0
jo(nkhee)r Vircosteran en dogter en meyt 5-0
Gieliken Hartmer en dogter 4-15
Aernout Willemsn en vrouw 6-0
d'wed(uw)e Adriaen de Wilt 2-10
Adriaen Swart en vrouw 6-0
Anna en Pieternelle van Ravensbergh 5-0
Jan Smits, vrouw, dogter en knegt 9-1
mons(ieu)r Wadde, vrouw, dogter, knegt en meyt 10-6
procur(eu)r Hendrik Laets, vrouw, knegt en meyt 9-1
Cathelijn Colus wed(uw)e, twee soons, twee dogters en knegt 10-8
  95-16
[pagina 6]
Jacobus vander Ven en vrouw 6-0
Marynis Huybregts en vrouw 6-0
Corn(elis) Corn(elissn) Smout en vrouw 6-0
Adriaen Henricx en vrouw 6-0
Dingena Jans wed(uw)e van Corstiaen M. 2-10
P(eete)r van Dooremael en vrouw en knegt 7-16
d'wed(uw)e Adriaen Mesch contribueert niet waer den haere knegt niet bejaert [te jong is?]        
  34-6
Volgt de Stooffstraet beginnende aende Marckt scheydende bij van Vlimmeren ende Wijnbrug
Jan Corn(elissn) en vrouw 6-0
Pieter Mertens en vrouw 6-0
Anthony de Colonia ende de wed(uw)e Willem de Colonia 6-0
Peeter van Oeck(elen) ende Jan van Oeckelen en suster gebroeders ende susters[?] 9-10
  27-10
[pagina 7]
Adriaen van Eeckelen den voerman en vrouw 6-0
d'wed(uw)e Willem Faes 2-10
Pieter de Gruyters en dogter 4-15
Hendrick Reysels en vrouw 6-0
Adriaen Adams en vrouw 6-0
Hendrick Timmermans en meyt 4-15
Geerit van Vlimmeren, soon en meyt 6-11
Willem de Gruyter en vrouw 6-0
Adam van Iersel 3-10
Corn(elis) Bons en vrouw 6-0
Barent de Groen 3-10
Jan Hagens schoenlapper en vrouw 6-0
Luckas Bogaerts en vrouw 6-0
Dirck van Gool en vrouw 6-0
Caterina Jacobsn thuyslegger 2-10
  76-1
[pagina 8]
Adriaen van Gastel en vrouw 6-0
Corn(elis) Casus en vrouw, soon en knegt 9-12
Willem Verhaegen en vrouw 6-0
Huybregt den wever, vrouw, dogter en twee knegts 10-17
Jasper van Blercq en vrouw, knegt met een meyt 9-1
Adriaen de Groen, vrouw en knegt 7-16
Janneken Claessn en twee dogters 5-0
Johan Luyx en vrouw 6-0
Adriaen Mesch en vrouw 6-0
Nicolaes vanden Bergh en vrouw 6-0
Thomas Bastiaensn en vrouw 6-0
Pieter de Groen, vrouw en meyt 7-5
  85-11
[pagina 9]
Volght de Fenckelstraet beginnende aende Marckt eyndigende tot van Doorens
Corn(elis) Eycken en vrouw 6-0
Jacobus Blas en knegt 5-6
Jan [doorgehaald] Henrix van Doormaelen, vrouw en soon 7-16
Niclaes van Burckum en vrouw 6-0
d'wed(uw)e Dirck Woutersn 2-10
Abraham de Colonia 3-10
d'wed(uw)e Corn(elis) van(den) Eynde 2-10
Jan Jaluacie[in 1691 Taluatie ?] 3-10
Pieter Segers ende vrouw 6-0
Jan Jansen Cuypers en vrouw 6-0
Jenneken van Os 2-10
Jan Corn(elissn) van Bragt en vrouw 6-0
Jan Mareglis Cauyren thuyslegger 3-10
Jan Jansn Strijckers 3-10
Niclaes Cuypers en vrouw 6-0
Jan vander Poel, vrouw, soon, dogter en knegt 10-17
  81-9
[pagina 10]
Peeter Blommers en vrouw 6-0
Herman Colenaers en vrouw 6-0
Aernout Huygens en vrouw 6-0
Adriaen Rutten en vrouw 6-0
Corn(elis) van Blercq, vrouw en soon 7-16
Thomas Maertensn, vrouw en soon 7-16
d'heer ...ffaet jo(nkheer) Adriaen van(der) Zevender -
Gabriel de Lagarde en vrouw 6-0
Corn(elis) Claesse 3-10
Corn(elis) Bogaerts en vrouw 6-0
Aert Peetersn ketelaer 3-10
Jan Roelants, vrouw en dogter 7-5
Niclaes van Dooren, vrouw en dogter 7-5
Volght de Dubbelstraet ende Verckensmarckt met de Kaey
Aert van Soest en vrouw 6-0
juff(rouw) Meys 2-10
  81-12
[pagina 11]
Philip van Campenhoudt, vrouw, soon, knegt en meyt 10-17
Wilhelmus Struyck en vrouw 6-0
weduwe Jan Geertsn Struyck en dogter 3-15
Johanna Schie wed(uw)e J(an) van Ravensbergh 2-10
Jan de Neeff, vrouw en soon 7-16
Adriaen Cleynaerts en vrouw 6-0
Govaert Janssen Groote en vrouw 6-0
Pieter de Grauw en vrouw 6-0
d'wed(uw)e de Moole 2-10
Adriaen van Gool, vrouw en soon 7-16
Mertten van Bers en vrouw 6-0
Anthony Bols 3-10
Anthony Verdoncq en vrouw 6-0
den secr(etari)s Jaghers, vrouw, dogter en meyt 8-10
jo(nkvrouw)e Dingena de Clercq wed(uw)e van Andel 2-10
Jacob Mesch en vrouw 6-0
Mertten Lindertsn en vrouw 6-0
mons(ieu)r van Hesselt, vrouw en meyt 7-5
Jenneken Marynissn 2-10
d'heer Corn(elis) van(den) Moer secret(ari)s tot St(int) Miggel Gastel 3-10
  110-19
[pagina 12]
Wijnandt van den Hoedenmacker 3-10
mons(ieu)r Bosheyden ende vrouw vrij den ondermeester ende meyt moeten betaelen 3-1
Adriaen van Eeckelen en vrouw 6-0
Jan Loonen, vrouw en twee dogter 8-10
Anneken Hopenbrouwers 2-10
Miggiel van Baest en vrouw 6-0
d'wed(uw)e Jacob de Colonia, soon en dogter 5-11
Pieter Vroegens en vrouw 6-0
den procur(eu)r Coenraet van Ravensberghen en vrouw 6-0
mons(ieu)r den Clercq, vrouw, knegt en meyt 9-1
Dirck Laets en vrouw 6-0
Joos Corn(elissn) en vrouw 6-0
Thomas Bartelsn en vrouw 6-0
Corn(elis) Dielen en vrouw 6-0
d'heer Jacob Boerbergh, vrouw en meyt 7-5
  87-8
[pagina 13]
Cornelis Swaen en vrouw 6-10
[fout 6-0]
Marya en Cornelia Swaen 5-0
Ancxst Joosten, suster, knegt en meyt 9-1
Thomas van Soest, vrouw, knegt en meyt 9-1
Joris Pauwelsn, vrouw en knegt [doorgehaald] 6-0
Hendrick Coulil, vrouw en meyt 7-5
Dirck Erdegangen, vrouw en dogter 7-5
Philip Bartyck en vrouw 6-0
Jacob Teunissn en vrouw 6-0
Dielis Pietersn en vrouw 6-0
de wed(uw)e Dirck Aertse 2-10
Aert Dircksn van Dongen en vrouw 6-0
Marynis Gulden, vrouw en knegt 7-16
Lauwreys Mesch en vrouw 6-0
d'wed(uw)e Dingeman Schonck, knegt en meyt 5-11
Pieter Coevoets en vrouw 6-0
den borgem(eeste)r Bloos, vrouw, knegt en meyt 9-1
Aert Henricx van(den) Moer 3-10
  114-10
[pagina 14]
Jan Biersteeckers en vrouw 6-0
Pieter Vosch en vrouw 6-0
mons(ieu)r Pieter Biersteeckers, vrouw, dogter, twee knegts een meyt 12-2
mons(ieu)r Marynis Ansems, dogter en meyt 6-0
Maria Huybregts 2-10
Lambregt de Lange en vrouw 6-0
jo(nkvrouw)e Maria Schrauwen wed(uw)e Henrick Biersteeckers, dogter en meyt 5-0
Jacob Ancxstsn 3-10
Corstiaen van Dooren en knegt 5-6
jo(nkhee)r Schaep, dogter, meyt 5-0
[fout 6-0]
Mels van Baelen, vrouw en knegt 7-16
Corn(elis) Vroegens, vrouw en knegt 7-16
d'wed(uwe) Ad(riae)n Biersteeckers en dogter 3-15
Jacob de Coninck en vrouw 6-0
Wouter Wernis en vrouw 6-0
Henrick van(den) Einde en vrouw 6-0
Adriaen Jansn Faes en vrouw 6-0
  100-15
[pagina 15]
Jan Schamp, vrouw en knegt 7-16
Aernout Cluts, vrouw en knegt 7-16
Abraham Lenaerts van Haer 3-10
  19-2
d'Outlandt
Adriaen van Eekelen, vrouw, knegt en meyt 9-1
Adriaen Franssen, soon en meyt 6-11
Jan Wijnen en vrouw 6-0
Mertten Blommers en vrouw 6-0
Steven Claessen en vrouw 6-0
Geertruy Senten en soon 4-6
Jan Willemen en vrouw 6-0
Jan Peetersn en vrouw 6-0
Peeter Franssen Timmermans en vrouw 6-0
Jenne Verholen 2-10
Hendrick Roelen en vrouw 6-0
Corn(elis) van Eekelen, knegt ende meyt 6-11
Joos Symonssen van Etten en vrouw 6-0
den knegt vande weeschen Frans van Riel 1-16
  78-15
[pagina 16]
Adriaen Jan Segers, vrouw en dogter 7-5
Corn(elis) Jansn, suster en meyt 7-5
de kinderen Jan Jacobsn [doorgehaald] -
Pieter Huybregt Frijters en vrouw 6-0
Peeter van Bodaff en vrouw 6-0
Adriaen Peeterssen Braber en vrouw 6-0
Mertten Jacobsn van Etten, vrouw en broeder 9-10
Frans Adriaenssen en vrouw 6-0
Peeter Peetersn thuyslegger 3-10
Peeter Jacob Piettersn, vrouw, soon en dogter 9-1
Corn(elis) Peetersn en meyt 4-15
  65-6
[pagina 17]
Bossendijck en Cappelstraet
Jan Doomen, vrouw en meyt 7-5
Corn(elis) Schijvenaer en meysen 4-15
Peeter Woutersn Raeymackers, soon en meysen 6-11
Adriaen Pauwelssen Gouverneur, vrouw, soon en dogter 9-1
Matthijs de barbier en vrouw 6-0
Meertten Thijssen Vissers en vrouw 6-0
Jasper Jongeneelen, vrouw, dogter en twee soonen 10-15
Meewis Weckers, vrouw en soon 7-16
Jan Janssen Jongeneelen en vrouw 6-0
Anthony van Osta en vrouw 6-0
Cappelstraet
Johan Corn(elis) van Eeckelen en vrouw 6-0
Aeltie van(den) Oudenhans 2-10
Wouter bondt (?) Govaertsn, vrouw, knegt en meyt 9-1
Steven Pauwelsn en vrouw 6-0
  93-14
d'wed(uw)e Jan Marynissn en soon 4-6
Johan Paesschen en vrouw 6-0
Joos Geeritsn van Aken 3-10
Johan Corn(elis) Pauwelssn en vrouw 6-0
Huybregt Janssen 3-10
Marynis Mollen en vrouw 6-0
Johan Teunen Cock, vrouw en soon 7-16
Lowies Bosch en vrouw 6-0
  43-2
[pagina 19]
Bossenhooft en Galghstraet
d'wed(uw)e Corn(elis) van Oosterhout en knegt 4-6
Corn(elis) Andriessen en vrouw 6-0
Hendrick van Leyenborgh en dogter 4-15
Mertten Stoffelen en vrouw 6-0
Andries Corn(elissn) Francken en vrouw 6-0
Anthony Jan Bartels en vrouw 6-0
Jan Huybregts Bartels, vrouw en dogter 7-5
Claes Willemsn Cortsmit, vrouw en soon 7-16
  49-2
[fout 48-2]
Totalis 1553-18transcriptregels: