INHOUD : Oudenbosch hoofdgeld 1691

BRON : Oudenbosch Dorpsbestuur Archief nummer 300, inventarisnummer 582

DOOR : Stephan B.A. Mes

versie 1: 10 mei 2007
versie 2: 7 juni 2007

In het Oudenbossche Dorpsbestuur Archief (voorheen Rechterlijk Archief ORA) zijn aanwezig de "Kohieren van het hoofdgeld" over de jaren 1639 t/m 1810, inventarisnummers 577 t/m 585 (1). Het betreft hier een belastingheffing die jaarlijks geheven werd en waar elke inwoner van die plaats onder viel.

Volgens de "van Dale" betekent het woord "hoofdgeld" eertijds gemeentebelasting. Het betreft hier een "hoofdelijke omslag" van alle ingezetenen van 16 jaar en ouder. De naam van het gezinshoofd is volledig genoemd; daarnaast wordt vermeld het aantal kinderen boven de 16 jaar, vrouw, knechten, meiden en het betaalde bedrag, zoals bijvoorbeeld:

"Cornelis Jacobsn Dam, vrouw, soon, knegt en meyt : 10 (gulden) - 12 (stuivers)"

INDELING

De inschrijvingen zijn in de volgende delen opgesplitst;

(1) "Oudenbosch in verleden en heden", H. Levelt (1931)


1691

Quohier van t' hooftgelt
der inwoonderen van(den) Oudenbosch
omgeslagen bij wethouderen in haere
vergadering opden ..,...,
.... voor denselven Jare
om bij paraete executie te
werden geint tot laste van der
huyshoudende manspersoon 3 gl
10 st, een vrouw 2 gl 10 st, een
weduwenaer ofte jonghman sijn
selfs wesende 3 gl 10 st een
wed(uw)e ofte dochter haer eyg(en)
prousfijt doende 2 gl 10 st een
soon ofte dienstknecht 1 gl
16 st, een dochter ofte dienst-
maeght 1 gl 0 st, alles voor
desen jaere omredenen geaugmen-
teert [toegevoegd] ofte gecontinueert, welke
den borgem(eeste)r Pieter Bierstee-
kers alsoo naer ouders gewoonte
sal invoorderen
t'Dorp; beginnende aende Suytsijde, bijde Kercke
d'heer Rubbens, jo(nkvrouw)e Marya ende meyt 7-5
mons(ieu)r Gijsens 3-10
Adriaen Huybrechts Bartels en vrouw 6-0
d'heer advocaet Otgens, jo(nkvrouw)e van Balen, jo(nkvrouw)e Hannekaet en meyt 9-15
jo(nkvrouw)e de wed(uw)e wijlen d'heer Jacob van Zeverdonck 2-10
Adriaen den Braber en vrouw 6-0
Beyltien tuysleggerse is inde cost 2-10
Anthony Maetkens en vrouw 6-0
  43-10
[pagina 2]
Geerit Quirijnsn, vrouw en soon 7-16
Joos van(den) Vondel en vrouw 6-0
Willebort Jansn knegt 1-16
Adriaen Schonck en vrouw 6-0
Rombout Maetkens, vrouw, soon en dochter 9-1
Adriaen Hopmans, vrouw, soon en dochter 9-1
Hendrick Vluggen en vrouw 6-0
Frans Vissers, vrouw en soon 7-16
Marynis Aertsn en vrouw 6-0
Hendrick den Cleere..., thuyslegger 3-10
mons(ieu)r B(astiaen) Boerbergh, kneght en meyt 7-11
mons(ieu)r Amoleus not(aris) en proccur(eu)r 3-10
Anthony Frijters en vrouw met twee knegts 9-12
Jan Jacobsn van Bers en vrouw 6-0
Hendrick Laets tavernier [tapper,herbergier], vrouw en meyt 7-5
Corn(elis) Strijckers en vrouw 6-0
d'heer doctor Nouwens, vrouw en meyt 7-5
juff(ouw) Marya Johan Otgens 2-10
Adriaen Cremers en vrouw 6-0
Corn(elis) van Ackeren en vrouw 6-0
Jan Luycx en vrouw 6-0
  130-13
[pagina 3]
Hendrick van(den) Eynde en vrouw 6-0
jo(nkvrouw)e Geertuyde de Colonya en haer dochter Anthony de Colonya 3-15
Jan Smits en vrouw met knegt 7-16
mons(ieu)r Wadde vrouw en knegt 7-16
mons(ieu)r H(endrik) Laets proccur(eu)r, vrouw, knegt en meyt 9-1
Cathelijn Colus twee soonen en dochter 7-7
Jacob van Ven en vrouw 6-0
Dirck van Gool en een vrouw Meus 6-0
Dirck Woutersn en vrouw 6-0
Grietie van Eeckelen 2-10
P(eete)r van Doormaelen, vrouw en knegt 7-16
weduwe Mesch en knegt 4-6
Jan van Doormaelen vrouw en soon 7-16
Nicolaes van Burckum en vrouw 6-0
d'heer Hendrick van Burckum 3-10
Abraham de Colonya 3-10
Corn(elis) vanden Eynde en vrouw 6-0
Jan Corn(elissn) van Bracht en vrouw 6-0
Dielis Corn(elissn) van Bracht thuyslegger 3-10
Nicolaes Cuypers en vrouw 6-0
Jan van(den) Poel, vrouw en knegt 7-16
P(eete)r Blommaert en vrouw 6-0
Carel Pruymboom en vrouw 6-0
mons(ieu)r van(den) Bergh en vrouw 6-0
Aernout Huyggens en vrouw 6-0
jo(nkvrouw)e van Mierde 2-10
  150-19
[pagina 4]
Adriaen Henricx en vrouw 6-0
Corn(elis) Lenaerst en vrouw 6-0
Corn(elis) Boogaerts en vrouw 6-0
Aert P(eete)r Schooffs cetelaer 3-10
Jan van Selst, vrouw en dochter en knecht 9-1
Nicolaes van Doren vrouw en soon 7-16
de wed(uw)e van Jan van Ravensb(ergh) 2-10
Jan de Neeff, vrouw en soon 7-16
Adriaen Cleynaerts en vrouw 6-0
Anthony Verdonck en vrouw 6-0
Anthony Bols 3-10
Bartel Peeters en vrouw 6-0
den secr(etari)s Jaghers, vrouw, dochter, clercq en meyt 10-6
jo(nkvrouw)e Dingna de Clercq wed(uw)e van van Andel 2-10
Wijnant van Dun 3-10
Adriaen van Eeckelen en vrouw 6-0
Jan Jansn van Loon, vrouw en dochter 7-5
Coenraet van Ravensb(ergh), vrouw en meyt 7-5
Mons Theodorens de Clercq, vrouw, knecht en meyt 9-1
  116-0
[pagina 5]
jo(nkvrouw)e Margreta de Clercq 2-10
Dirck Laets en vrouw 6-0
jo(nkvrouw)e van Wesel 2-10
Marya en Cornelia Swaen 5-0
P(eete)r Vroegens en vrouw 6-0
Ancxt Joosten, suster, knegt en meyt 9-1
Hendrick Coulil, vrouw en meyt 7-5
Dirck Huybreghts en vrouw 6-0
mons(ieu)r Bloos, vrouw, knegt en meyt 9-1
Jan Biersteeckers en vrouw 6-0
mons(ieu)r P(eete)r Biersteeckers, vrouw, dochter, twee knegts een meyt 12-2
mons(ieu)r Marynis Anssems, dochter en meyt 6-0
Marya Huybrechts Bartels 2-10
Aert Dircksn en vrouw 6-0
jo(nkvrouw)e Schrauwen wed(uw)e Biersteeckers en dochter 3-15
Albert de Lange en vrouw 6-0
d'heer Jacob Boerbergh Schoutech [?] en vrouw 6-0
Adriaen de Coninck en vrouw 6-0
Corn(elis) Vroegens, vrouw, dochter en knegt 9-1
  116-15
[pagina 6]
Marynis Gulden en vrouw 6-0
Jacob de Coninck en vrouw 6-0
de wed(uwe) Adriaen Biersteeckers en haer dochter 3-15
Wouter Werners en vrouw 6-0
Hendrick van(den) Eynde en vrouw 6-0
Adriaen ? alias boer en vrouw 6-0
de wed(uw)e Dirck Aertsn 2-10
Corn(elis) Heyligers en vrouw 6-0
Frans Bosch 3-10
Joris Dielen en vrouw 6-0
Willem X scheepstimmerman en vrouw 6-0
Cluts  
de naervolgende sijn bij abuis afgevloet
welke den borgem(eeste)r met slot van
reeck(ening) sal moeten v(er)antwoorden [zijn niet meegeteld]
 
Jacob Anthonis van Eyne 3-10
Abraham Lenaertsn van Haer 3-10
volght nu de Noortsijde van desen Dorpe beginnende aende Kercke vooruit
Abraham van Haren vrouw en dochter 7-5
Corn(elis) Bastiaensn en vrouw en Anneken Bastiaensn sijne suster 8-10
Adriaen Masermans en sijn vrouw 6-0
Jan Renders, vrouw en knegt 7-16
  87-6
[pagina 7]
Wouter Hendricx van Hellemont en vrouw 6-0
Anthony Huybregts en vrouw 6-0
Teuntie Peeters 2-10
Anthony Claessen van Lisdoncq en vrouw 6-0
Pietronella van Eeckelen 2-10
Margrieta Boudewijns 2-10
Aert Jacobs van Oudenhove, vrouw en knegt 7-16
Corn(eli)s Peeters Verhagen en vrouw 6-0
Joost Marchiael en vrouw 6-0
Peeter Jansn Blauwverver en vrouw met een knegt 7-16
mons(ieu)r van Blincken, juff(rouw) Aertse Beckaff, een knegt en meyt 9-1
Corn(eli)s Cocx en meyt 4-15
Corn(eli)s Vosch en vrouw 6-0
Jan Vosch en vrouw 6-0
Janneken Slooten 2-10
Lucas Bogaerts en vrouw 6-0
Jan Corn(elissn) en vrouw 6-0
Pieter Mertens en vrouw 6-0
Franchis van Eersel en vrouw 6-0
d'heer doctor van(der) Lee en meyt 4-15
  110-3
[pagina 8]
d'heer vander Creecke, vrouw, dogter, juff(ouw) Veldewijck en dienstmaegt 11-0
Peeter van Oeckelen en suster 6-0
Adriaen van Eeckelen den voerman en vrouw, de moeder out inde 70 jaer 6-0
Peeter Peetersn Gruyters en dogter 4-15
Catarien van Geerisdr 2-10
Pietronel Wouters 2-10
Adriaen Adams en vrouw 6-0
Hendrick Timmermans en meyt 4-15
Geerit van Vlimmeren en vrouw 6-0
Claes Withoeck, knegt [doorgehaald] sal in drie a vier dagen strecken 1-16
Willem Peetersn de Gruyter en vrouw [doorgehaald] en Adam Samier en vrouw 6-0
Adam Vaniersel [Van Iersel] 3-10
Corn(eli)s Bons en vrouw 6-0
Maggiel Peetersn 3-10
Adriaen Anthonissn de Groen en vrouw 6-0
  76-6
[pagina 9]
Adriaen van Gastel en vrouw 6-0
Aernout Willemsn en vrouw 6-0
Corn(elis) Casus, vrouw, soon en dogter met een knegt 10-17
Willem Verhaer en vrouw 6-0
Huybrecht de wever, vrouw en knegt 7-16
Jasper Leendertsn van Blercq, vrouw, meyt en knegt 9-1
jon(khee)r de Steinber thuyslegger 3-10
Johannis van Borne en vrouw 6-0
Jenneken Claessn en dochter 3-15
Charina Smolders 2-10
Joris van Ravensb(ergh) en twee huys dochters 6-0
Thomas Bastiaensn en vrouw 6-0
Pieter de Groen en vrouw 6-0
den borgem(eeste)r Bodaff, vrouw, soon dochter en meyt 10-6
Johannis Meebael en dochter 4-15
juff(rouw) Ververdoncq thuysleggers 2-10
Meerten van Doormaelen, vrouw, meyt en knegt 9-1
Hendrick Kuyck, vrouw en twee meysens
[doorgehaald] met een knegt den ouderdom te ondersere en bijde borgem(eeste)r Schijvenaer
8-10
juff(rouw) Verkouteren twee dochters en soon,
maer den soonen bijde de dogters strecken met den anderen nae Zeelant met de woon,
sulop te betalen de juff(rouw) en meyt en is in collegio geordineert te betalen met geselle tot
6-16
  121-7
[pagina 10]
Gieliken Migghiëlsn en dochter 4-15
de wed(uw)e van Jacob Laets 2-10
Philip Raet en vrouw 6-0
Adriaen den wagenmaecker en vrouw 6-0
Meerten van Beers en vrouw 6-0
Corn(elis) Rijcke, vrouw en knegt 7-16
Jan Jacobsn Taluatie [?] en sijn suster Mariken 6-0
Pieter Segers en vrouw 6-0
Jan Jansn Kuypers en vrouw 6-0
Jenneken van Os 2-10
Thomas Mertensn, vrouw en soon 7-16
Gabriel de Lagarde en vrouw 6-0
Aernout van Soest en vrouw 6-0
juff(rouw) Meys 2-10
m(eeste)r Philip van Campenhout, vrouw, knegt en meyt 9-1
de wed(uw)e Jan Geertsn Struyck en dogter 3-15
Guielmus Struyck en vrouw 6-0
Govaert Jansn de Groot en vrouw 6-0
Pieter de Grauw en vrouw 6-0
Jenneken Siepers 2-10
juff(rouw) van Bemmel 2-10
Adriaen van Gool en vrouw 6-0
  117-13
[pagina 11]
Jacob Mes en vrouw 6-0
Merten Lindertsn en vrouw 6-0
mons(ieu)r van Essel, vrouw en meyt 7-5
de dochter van Willem Pietersn de Grauw 1-5
den Geertsn van(der) Moer thuyslegger 3-10
Dingeman Corn(elissn) van Stel en vrouw 6-0
Anneken Hopenbrouwers 2-10
Jan Philypensn en vrouw 6-0
de wed(uw)e Jacob de Colonia soon en dochter 5-11
Johannis van Riet 3-10
Joos Corn(elissn), vrouw en soon 7-16
Thomas Bartelsn en vrouw 6-0
Corn(elis) Dielen en vrouw 6-0
Jacob Pietersn en knegt 5-6
Corstiaen van Doren 3-10
m(eeste)r Thomas van Soest, vrouw, knegt en meyt 9-1
Joris Pauwelsn van(der) Voren en vrouw 6-0
Philip Bartyck en vrouw 6-0
Dirck Hagens en knegt 5-6
Jacob Teunissn en vrouw 6-0
Pieter Dielissn en vrouw 6-0
Dielis Pietersn en vrouw 6-0
Dingeman Migghielsn Buys en vrouw maer sustineert vrij te sijn 6-0
Migghiel van Boest en vrouw 6-0
Corn(elis) Swaen en vrouw 6-0
  138-10
[pagina 12]
Lauwreys Mes en vrouw 6-0
Dingeman Henricx Schonck, vrouw, knegt en meyt 9-1
Pieter Coevoets en vrouw 6-0
d'Outlant
Adriaen Jansn van Eekelen, vrouw en knegt 7-16
Adriaen Franssen en soon 5-6
Jan Wijnen en vrouw 6-0
Meerten Blommerts en vrouw 6-0
Steven Claesen en vrouw 6-0
de wed(uw)e Marynis Jochem en soon 4-6
Jan Willemen en vrouw 6-0
Peeter Peertersse thuyslegger 3-10
Jan Peetersn en vrouw 6-0
Frans Adriaensn en vrouw 6-0
  77-19
[pagina 13]
Henrick Roelen en vrouw 6-0
Corn(elis) Jansn van Eekelen, knegt en meyt 6-11
Frans van Riel, knegt en meyt 6-11
Adriaen Jan Segers, vrouw en dochter 7-5
Corn(elis) Janssen met sijn suster Breght 4-15
Peeter Goortsn en vrouw 6-0
Peeter Bodaff en vrouw 6-0
Meerten Jacobsen van Etten, vrouw en knegt 7-16
Peeter Jacobsen, vrouw en soon 7-16
Marynis Doomen en vrouw 6-0
Corn(elis) Peetersn en vrouw 6-0
Bossendijck en Cappelstraet
Jan Domen en vrouw 6-0
Corn(elis) Schijvenaer en vrouw 6-0
Peeter Woutersn en soon 5-6
Adriaen Pauwelsn Gouverneur en vrouw 6-0
Matthijs Matthijssn Beckers en vrouw 6-0
  100-0
[pagina 14]
Merten den decker en vrouw 6-0
Jasper Jongeneel, vrouw, soon en meyt 9-1
Meu(wi)s Weckers, vrouw, soon en dochter 9-1
Corn(elis) van Hosta en vrouw 6-0
Barbeb Eeckelmans 2-10
Adriaen Gielen thuyslegger 3-10
Aeltien van Ouden Oxen 2-10
Wouter Govaertsn met sijn vrouw en knegt 7-16
De wed(uw)e Jan Marijnissn 2-10
Steven Pauwelsn en vrouw 6-0
Jan Paschiers, vrouw en broeder 9-10
Jan Nekens met sijn vrouw 6-0
Huybrecht Jansn 3-10
Anthony Cock en vrouw 6-0
Lowies Bos en vrouw 6-0
  85-18
[pagina 15]
Bossenhooft en Galghstraet
Merten Stoffelen en vrouw 6-0
Hendrick van Leyenborgh 3-10
de dochter vande selve Leyenborgh 1-5
Andries Cornelissn en vrouw 6-0
Adriaen Willemsn Cortsmit en vrouw en broeder 9-10
Niclaes Willemsn Cortsmit en vrouw 6-0
Jan Huybrechts Bartels, vrouw en dochter 7-5
Corn(elis) Andriessen en vrouw 6-0
de wed(uw)e Corn(elis) van Oosterhout, knegt en meyt 5-1
Anthony den Braber 3-10
  54-1


transcriptregels: