INHOUD: HOOFDGELD OUDENBOSCH 1670

BRON: G.A. Oudenbosch, inv. 582

DOOR: Antoon Kockx, Veldhoven.

 

In het gemeentehuis van Oudenbosch zijn aanwezig de "Kohieren van het hoofdgeld", dit over de jaren 1639 t/m 1810, inventarisnrs. 577 t/m 585 (1). Het betreft hier een belastingheffing die jaarlijks geheven werd en waar elke inwoner van die plaats onder viel.
Volgens de "van Dale" betekent het woord "hoofdgeld" eertijds
gemeentebelasting. Het betreft hier een "hoofdelijke omslag" van alle ingezetenen van 16 jaar en ouder.

De naam van het gezinshoofd is volledig genoemd; daarnaast wordt vermeld het aantal kinderen boven de 16 jaar, vrouw, knechten, meid en het betaalde bedrag, zoals bijv.

"Cornelis Jacobsen Dam, zijn vrouw, 2 zonen, 1 knecht, 1 meyt 8-10"

Alle persoonsgegevens zijn ingevoerd, dus het orgineel bevat niet meer informatie.

INDELING

De inschrijvingen zijn in de volgende delen opgesplitst;

(1). Oudenbosch in verleden en heden, H. Levelt (1931)


1670

Quohier vant hooftgelt der inwoonderen van den Oudenbosch derselver kinderen ende boden boven de achtien jaeren oudt, sijnde omgeslagen in vergadering den maij 1670 tot laste van ider huijshoudende manspersoon 2 - 10 / een vrouw 2 f, een manspersoon op sijn selven gaende 2 - 10 een soon ofte knecht 1 - 10 , een d(ochte)r ofte meijt 1 f , een weduwe 2 f, te betaelen terstonts ende sal den borgem(eeste)r de huijshoudende ingesetenen voor de thuijsleggers mogen aanspreecken ende real(iser)en ende metterdaet doen executeren.


(het dorp)

dHr doctor Nouwens, vrouw ende meijt

4-10

Huijbrecht Anthonis Bertels met vrouw ende knecht

6-0

dHr Haller met 2 meijsens

4-10

Mr. Jacob van Haren met drije dochters

5-10

Cornelis Bastiaensse met twee susters

4-10

Jan Pieters, fluijter

2-10

Jo(nkhee)r Diepenbeeck, knecht ende 2 meijsens

5-10

Adriaen den Braber met vrouw

4-10

de wed. van den mulder met knecht

3-10

Geerit Crijnen met vrouw

4-10

Jo(nkhee)r Otgens, drije sonen, 1 d(ochte)r, knecht en meijt

10 moet zijn 10-10

P(eete)r Huijbrechts, vrouw ende dochter

5-10

Aert Henricx met vrouw ende soon

6-0

P(eete)r Janssen van Rosendael met vrouw

4-10

Joris Willems met vrouw

4-10

Cornelis Vosch ende vrouw

4-10

Peerken Stevens weduwe

2-0

P(eete)r van der Hulpen ende vrouw

4-10

Mathijs Cornelissen ende vrouw

4-10

Godefrooij, vrouw dochter ende knecht

7-0

 

 

Mons. Boerbergh, vrouw ende meijt

5-10

dHr van der Lee, vrouw ende meijt

5-10

dHr van der Creke, vrouw ende twee meijsens

6-10

Abraham van Haren ende vrouw

4-10

mr. Johan Meebael, vrouw ende dochter

5-10

Adriaen Zegers ende vrouw

4-10

Henrick Swaen met vrouw ende knecht

6-0

Jacob Janssen Franchooijs, d(ochte)r, knecht ende meijt

6-0

Marijnis Aertssen met vrouw

4-10

Lowijs de Vriesch ende meijt

3-10

Aertssen van der Moer, vrouw knecht ende meijt

7-0

Cornelis, hovenier ende vrouw

4-10

mr. Jacob Laets ende vrouw

4-10

Govaert Lucas met vrouw

4-10

Bartel den greelm(ake)r met vrouw

4-10

Laureijs Adriaenssen Mesch met vrouw

4-10

Henrick Marijnissen met vrouw

4-10

Abraham de Colonij

2-10

Johan ende Anthonij de Colonija

5-0

Willem de Colonija met vrouw

4-10

de wed. van P(eete)r Janssen met knecht

3-10

Nicolaes Andriessen, thuijslegger

2-10

Jan den smit met vrouw ende knecht

6-0

Dirck Aertssen met vrouw

4-10

Hendrick den wagem(ake)r met vrouw en twee soonen

7-10

Adriaen Weijmans

2-10

Adriaen P(eeter)s Mesch met vrouw

4-10

Adriaan Anthonis met vrouw

4-10

Adriaen den stoeldraijer met vrouw

4-10

Aert van den Kieboom met vrouw

4-10

Cornelis van den Ende met vrouw

4-10

Joos van Surendonck met vrouw en soon en dochter

7-0

Jan den smit wonende int huijs lestgecomen

 

van Jan Segersen met vrouw en knecht

6-0

 

 

Willen Joosten, wagm(ak)er met vrouw

4-10

Cornelis Blomers met vrouw

4-10

Rombout Stevens met vrouw

4-10

Claes van Dorenmael thuijsligger

2-10

Aernout van Etten met vrouw

4-10

Cornelis Linderssen Cuijpers met vrouw en knecht

6-0

Jan van Gastel met vrouw

4-10

Gijsbrecht Aertssen met vrouw

4-10

P(eete)r Mesch met vrouw en knecht

6-0

Cornelis, m(eester) cleermaecker met vrouw

4-10

Thomis Mertens en vrouw

4-10

de wed. van Antonij van den Ende en meijt

3-0

Adriaen van Eeckelen met vrouw

4-10

Claes van Doren met vrouw, meijt en knecht

7-0

Tomis Wittebol met vrouw

4-10

Cornelis Janssen van der Hult met vrouw en dochter

5-10

Joos Ansten, vrouw ende knecht

6-0

mr. Philijn met vrouw ende moeder

6-10

Jan Gertssen Struijck met vrouw, knecht en meijt

7-0

Huijbrecht Janssen met vrouw

4-10

Dwed. van Van Mierde en soon

3-10

Abram den timmerman ende vrouw en knecht

6-0

Aert Jacobs met vrouw

4-10

Harman den brouwer met vrouw

4-10

 

 

Jan Huijssen met knecht en meijt

5-0

Govert Janssen Grooten met vrouw

4-10

Jan de Neeff met vrouw

4-10

Cornelis Voorbaen met vrouw

4-10

Adriaen Buijsch met broer

4-0

Johan van der Hult, thuijsligger

2-10

Adriaen van Gool met vrouw

4-10

Jacob April met vrouw

4-10

Dwed. van dr. van Overvelt

2-0

DHr. secretaris met vrouw en meijt

5-10

Jan Peeters en meijt

3-10

Lindert Linderssen met vrouw, dochter en soon

7-0

Reijnier van Hessel met vrouw en meijt

5-10

Willem de Grauw met vrouw

4-10

den vorster met vrouw en meijt

5-10

P(eete)r Janssen met Susanna sijn vrouw

4-10

Jan Loonen met vrouw

4-10

de wed. van de Rossen

2-0

Antonij Dielen met vrouw

4-10

Peeter van Crieckegem met vrouw

4-10

Jacob de Colonia met vrouw en meijt

5-10

Hendrick Joosten met vrouw, knecht en meijt

7-0

dr. Jacob de Klerck met vrouw, suster, knecht en meijt

8-0

Joos Cornelis, vrouw en knecht

6-0

Dwed. van P(eete)r Ansten, soon en dochter

4-10

 

 

Willem P(eete)rs ende vrouw

4-10

Cornelis van Blincken, vrouw ende meijt

5-10

Cornelia Gastelaers

2-0

Jan Hagens, vrouw ende knecht

6-0

Geerit Swaen met vrouw

4-10

Jan Peeters, backer ende vrouw

4-10

Anthonij Willems Schouw ende vrouw

4-10

Cornelis Gastelaer met soon

4-0

Lenaert Lambrechts met vrouw

4-10

Hagen Janssen met vrouw

4-10

Dingeman van Driel, vrouw, knecht ende meijt

7-0

Marijnis Dircken met vrouw

4-10

Joos Adriaenssen met meijt

3-10

de wed. van Cornelis Marijnissen

2-0

de wed. van Jacob de Vriesch, d(ochte)r ende meijt

4-0

Daniel Amoleus met vrouw

4-10

Joris Dielen met vrouw

4-10

Adriaen in schuer ende vrouw

4-10

Anthonij van Hordijck

2-10

Jacob Claessens ende vrouw

4-10

de wed. Bernaert Pieters

2-0

P(eete)r Dielissen ende vrouw

4-10

Dingeman den cleerm(ake)r ende vrouw

4-10

Wouter Anthonis ende vrouw

4-10

Anthonij Otgens ende meijt

3-10

Margarita Vincken thuijsleggersse

2-0

Jan van Goirle ende vrouw

4-10

van Oeckelen, vrouw ende knecht

6-0

Anthonij de Groen, vrouw ende meijt

5-10

Diel van Arck ende vrouw

4-10

P(eete)r den timmerman ende vrouw

4-10

Boudewijn Cornelissen ende vrouw

4-10

 

 

Geerit van Vlimmeren ende vrouw

4-10

Jan Faessen ende vrouw

4-10

Carel Cornelis ende vrouw

4-10

 


Oudtlant

Pieter Adriaenssen Braber ende vrouw

4-10

Geerit Janssen Verholen met sijn vrouw

4-10

Adriaen Franssen met sijn vrouw

4-10

de wed. van Willem Franssen

2-0

Cornelis Lanckrock, vrouw ende meijt

5-10

Adriaen Cornelissen Grooten ende vrouw

4-10

Jan Willemen met vrouw

4-10

Dirck Domas ende vrouw

4-10

Marchelis Jacobs met de knecht ende meijt

5-0

Willem Anthonis ende vrouw

4-10

Balten Joosten

2-10

Jacob Marijnis ende vrouw

4-10

Jacob Lanckrock ende vrouw

4-10

Michiel Governeur, thuijslegger

2-10

Claes Janssen met de vrouw

4-10

Willem Crijnen met de vrouw ende meijt

5-10

Lambrecht Pauwels met de vrouw

4-10

Frans van Riel ende vrouw

4-10

Marijnis Stoffelen, knecht ende meijt

5-0

Jacob Jacobsen van Dijck met de vrouw

4-10

Jacob Cornelissen van Etten ende vrouw, knecht ende meijt

7-0

den thuijslegger aldaer

2-10

P(eete)r van Eeckelen

2-10

P(eete)r Jacobs ende vrouw

4-10

Marijnis Domissen ende vrouw

4-10

Laureijs Governeurs wed(uw)e ende knecht

3-10

Mathijs Leckerbier, vrouw ende twee soonen

7-10

 


Bossendijck

P(eete)r Vosch met vrouw

4-10

Gijsbrecht Merttens met vrouw

4-10

Anthonij Cornelissen Aelbrechts met vrouw

4-10

Peeter Wouters

2-10

Cornelis Jan Engelen met vrouw ende meijt

5-10

Lenaert Anthonis ende vrouw

4-10

Matheeus Cornelissen Henricx ende vrouw

4-10

Jan Cornelissen Aelbrecht, vrouw ende vrouwen suster

5-10

Huijbrecht van Eecken ende vrouw

4-10

Adriaen Thijssen ende vrouw

4-10

Jan Adriaenssen, wever ende vrouw

4-10

Steven Willems ende vrouw

4-10

Geerit Smoor met vrouw

4-10

de wed. Wouter Nelen

2-0

Jan Anthonis Mouw ende vrouw

4-10

Cornelis Marijnissen

2-10

P(eete)r Cornelissen ende meijt

3-10

Jan Theuuen ende vrouw

4-10

Jan Jacob Henricx ende vrouw met 2 broeders

7-10

 


Bossenhooft

Jan Huijbrechts ende vrouw

4-10

P(eete)r Gulden, 2 soons ende de Meijt

6-10

Juffvr(ouw) Bonnecrooij

2-0

Jan den boer, vrouw, soon ende meijt

7-0

Matheeus P(eete)rs, vrouw ende soon

6-0

Marten Aerden met sijn vrouw

4-10

Henrick Willemen ende vrouw

4-10

Cornelis Adriaenssen van Oisterhout, vrouw ende meijt 5-10