Andreas Spanheim : PROVINCIE-MEIJERS GRONINGEN 1632-1719

R.A. GRONINGEN, Statenarchief, inv.nr. 2658
transcriptie: H.R.A. Wessels.


Toelichting.
De bestanden 'Spanheim' (nrs. 1-4) bevatten namen van de gebruikers van provinciale landbouwgrond, die voor 1594 in bezit was van abdijen en kloosters. Naast uitgebreide afzonderlijke rekeningen bewaart het RA overzichtsboeken over de periode 1632-1719 van de hand van A.Spanheim, rentmeester tussen 1683 en 1721. Een van deze boeken, inv. 2658, is hier grotendeels overgenomen. Met name geldt dit de posten van de behuisde landen (3 per blad op Fol. 1-331) met inbegrip van gegevens uit de jaren 1719-1725, die waren genoteerd in een ander handschrift. Niet verwerkt zijn hier de huurbedragen, metingen e.d. die vermeld werden op de tegenoverliggende pagina's. Evenmin zijn verwerkt de bladen 332-411 met onbehuisde landen, omdat de meeste daar genoemde namen ook al op de bladen 1-331 voorkwamen.
Door de vermelding van veel namen (ca. 5000 echtparen), relaties en grondgebruik, vormt 'Spanheim' een interessante genealogische bron voor een tijd met zeer schaarse DTB gegevens. Naar schatting vinden we hier ca. 10% van de huwelijken in de Ommelanden uit die periode. De genoemde jaartallen dateren niet precies het huwelijk, maar de inschrijving van een huurderswijziging. Inschrijving van een nieuw huwelijk was verplicht in verband met een te betalen 'geschenk', maar werd soms uitgesteld of nagelaten.

Transcriptie
Wat betreft de transcriptie nog enige opmerkingen:
- hoofdletters werden in het origineel vrij willekeurig gebruikt; hier alleen bij eigennamen of titels
- steeds is de 'y' als 'ij' gelezen
- alle afkortingen uit het origineel zijn gehandhaafd en worden gevolgd door ':'
- toevoegingen of opmerkingen van ondergetekende staan tussen vierkante haken '[ ]'
- in tegenstelling tot het origineel begint elke mutatie op een nieuwe regel. Omdat er dan veel korte regels ontstaan is de regellengte tot 58 beperkt; dan is afdrukken in twee kolommen mogelijk.

Indeling
Bestand '0' bevat een groot deel van Spanheims inleiding.
De bestanden 1-4 zijn ingedeeld per Ommelander kwartier:
1. Fol. 1- 61 Stad, Gorecht en Oldampt
2. Fol. 62-156 Hunsingo
3. Fol.157-249 Fivelingo
4. Fol.250-331 Westerkwartier

Bestand 5 geeft - voor dezelfde Fol. nrs. - de huurders in 1721 en 1755, ontleend aan B.W.Siemens (1962).

Opmerkingen en correcties gaarne aan: H.R.A.Wessels