[ 3. PROVINCIEMEIERS GRONINGEN 1632-1719 uit RA Statenarchief inv.2658 ]
Fivelingo quartr:

 

Indeling
Bestand '0' bevat een groot deel van Spanheims inleiding.
De bestanden 1-4 zijn ingedeeld per Ommelander kwartier:
1. Fol. 1- 61 Stad, Gorecht en Oldampt
2. Fol. 62-156 Hunsingo
3. Fol.157-249 Fivelingo
4. Fol.250-331 Westerkwartier
5. voor dezelfde Fol. nrs. - de huurders in 1721 en 1755, ontleend aan B.W.Siemens (1962).


157. Spijk     Wittewijrum Fol:152
De Ed: Jr: Reint Ubbena en Juffer Anna Walta egtel: gebr: 71 gra:
Ao:1643 de soon Willem Ubbena ende Elijsabeth Alberda
Ao:1657 de soon Reint Ubbena en Maria Clants
Ao:1690 de soon Jr: Willem Ubbena vriegesel
--     Felwert Fol:182 vso
De Ed: Johan Ubbena, ende Juffer Geertruit Wicheringe gebr: 12 gra:
Ao:1645 Willem Ubbena en Jr: Elijsebeth Alberda
Ao:1648 Pieter Harrems en Jantie
--     Thesinge Fol:206 vso
Jr: Coppe de Mepsche en Juffer Anna Hillebrants gebr: 4 deimp: an 't Buiren pat gelegen
Ao:164- De kinderen Roelef, Aaltie en Catrijna de Mepsche
[in 1650] Verkoft

158. Bierum     Felwert Fol:175
Jacob Pieters tot Watum en Aaltien gebr: 27 1/2 gra: binnendijx, met nog verscheiden porceelen te weeten een stuck van 23 1/2 deimp: nog een helfte van de steert 15 deimt 19 1/2 roe:, nog een stuck dijkstal op 3 deimten gereekent, nog 27 1/3 gra: binnendijx en 22 1/2 deimt 70 r: buitendijx, nog de 1/2 steert 15 deimp: 19 1/2 roe:, nog de helfte van 24 deimp: te samen op 147 gra:
Ao:1648 de soon Jan Jacobs ende Grietie
Ao:1682 Sicco Homan en Aaltien
Ao:1689 Claas Bartels vriegesel
Ao:1695 getr: an Anje
Ao:1700 getr: an Tiaecke
--     Felwert Fol:176
Nog met Arent Wolters ende Trijne gebr: 't samen 115 gra: Ao:1650 Jacob Pieters nu zijn soone Jan Jacobs en Grietie
Ao:1659 Arent Wolters sijn andeel overgedraagen an Jan Jacobs
Ao:1689 Pastor Botichius
Ao:1691 Gerlof Geerdts
Ao:1692 Albert Hendrix en Geesje
1720 is Albert Hendrix met de nor: son vertroken, ende
1721 dese huissing verkoft an Heere Harmens voor 187 f 10 st: ende heeft de plaatse 6 jaer ingehuijrt jaers voor 115 f
--     Felwert Fol:174 vso
Gale Eijssens tot Watum ende Abele gebr: 84 gra: in verscheiden stucken gelegen, als 27 1/3 gra: binnendijx 37 deim: 18 roe buitendijx nog 7 deimp: 161 roe: nog 24 deimp: 19 roe:
Ao:1655 de soon Eijsse Galens vriegesel
Ao:1667 Albert Enrens en Ave
Ao:1693 Dieuwer Albers
Ao:1700 Cornelis Harmens en Aafke
Ao:1717 Claas Windels

159. Bierum     Nienclooster Fol:335 vso
Lubbert Pieters wed: Ewele gebr: 55 gra: daar uit sij jaarlijx moet betalen 1/4 rode boter an het Fraterhuis binnen Groningen
Ao:1642 de soon Menke Lubberts en Geertie
Ao:1654 de wed: Geertie getr: an Jacob Toppen
Ao:1683 Derck Menkens en Marretjen [Doekes]
Ao:1694 Jan Cornelis en Marretie [Doekes]
Ao:1716 Harmen Heepkes getr: an de dogter van Jan Cornelis, Geertie Dirix
--     Felwert Fol:176
Pieter Arents ende Anna gebr: 30 gra: in 3 ven: ende 15 1/2 deimp: buitendijx
Ao:1633 Jan Jansen en Grietie
Ao:1654 Derck Jansen en Trijne
Ao:1659 Gerrit Jans en Ettien
Ao:1678 Freric Pieters en Jantien
Ao:1694 Jacob Jans en Tietie
Ao:1708 Berent Rotgers en Geertien
Ao:1712 Jacob Jans en Anje
Ao:1713 Jacob Frerix en Marretie
--     Felwert Fol:176
Cornelis Meertens en Marretie gebr: van voorig plaats 15 1/2 gras:
Ao:1684 Freric Harms en Trijntie
Ao:1689 Jelis Pieters en Marretie
Ao:1694 Eijbelt Coops en Trijntie
Ao:1703 Claas Frerix en Dieuwer
Ao:1719 Haijo Mindels

160. Bierum     Felwert Fol:181 vso
Pieter Lubberts wed: Griete gebr: een stuck buitendijx landt groot 25 gra:
Ao:1634 getr: an Albert Hiddes
Ao:1645 Albert Hiddes getr: an Grietien
Ao:1652 Pieter Bartels en Ide
Ao:1658 Jan Jacobs en Grietie
Ao:1689 Jan Claassen
Ao:1694 Jan Egberts en Hendrickje
Ao:1698 Freric Cornelis en Grietie
--     Felwert Fol:181
Enke Jansen ende Gebbe gebr: een stuck: buitendijx landt groot 9 gra:
Ao:1633 Egge Waltes en Reinau
Ao:1646 Cornelis Martens en Marretie
[in 1650 verkocht]
--     Felwert Fol:183
De arbeiders tot Bierum bij de dijk gebr: 38 gr:
Ao:1650 Jan Bartels en Grietie
Ao:1694 Aijbel Coops en Trijnne
Ao:1703 Claas Frerix en Dieuwer
Ao:1719 Haio Mindels
1725 Haij Mindels 19 gr:
    Willem Jansen
Ao:1672 Jan Lippes en Grietie
Ao:1694 Freric Hebels en Trijnie
1722 Willem Fredrix 19 gr:

161. Losdorp     Felwert Fol:182
De Ed: Jonker Beerent Schaffer ende Juffer Johanna Hillebrants gebr: 15 1/2 gras: item nog 7 gra: een hiem ook een gra: maakende 8 gra:
Ao:1655 de soon Jonker Roelef Schaffer vriegesel
Ao:1661 Beernart Entens en vr: Catrijna Alberda
Ao:1686 Claas Jacobs
Ao:1690 Pieter Claasen
Ao:1701 Tijmen Lammers en Anneke
    Het hiem een gra: groot apart verhuirt
Ao:1686 Pieter Harsens
Ao:1708 Hindric Jans en Tiaeke
Godlinse     Felwert Fol:174 vso
Jacob Jelmers en Tonnisjen gebr: 109 gra: soo binnen als buitendijx geleegen, waarvan 51 gra: bij Stelter wegh sijn geleegen.
Ao:1639 de dogter Beertien getr: an Wolter Volx [=Valx]
dese anno 1644 getr: an Frouke
Ao:1673 Bartholt Moltemaker en Abeltien
Ao:1678 Reinder Gerrits en Trijntie
Ao:1694 de kinderen
Ao:1698 Claas Nannens en Aaltien
1725 Jannes Philip Leuw, en Frouke Hendrix, zijn vrouw
Godlinse     Felwert Fol:176 vso
Willem Wolters tot Maarhuis en Marretien gebr: 96 gra:
Ao:1637 de wed: Marretie getr: an Harmen Valx nu Wijbbe Jans en Hille
Ao:1663 Wijbe Jans getr: an Trijntien
Ao:1691 de wed: Trijntien getr: an Roelef Siabbens
Ao:1698 Menke Eltiens en Enje
Ao:1712 de soon Eltie Menkes en Marretie

162. Godlinse     Felwert Fol:178 vso
Jan Lippens ende Aagte gebr: een stuck uijterdijx landt groot 20 deimp.
Ao:1637 getr: an Alle Harmens
Ao:1653 Harke Jacobs en Grietie
Ao:1674 Jacob Halsema en Hille
Ao:1689 Rienje Roelefs en Claasjen
Ao:1694 Willem Remges en Elisabeth
Ao:1704 Doe Derx
Godlinse     Felwerd Fol:187 vso
Cornelis Pieters Bolte ende Hieltien gebr: 12 gra: bij Stelterweg geleegen, nu door overdragt Jacob Wridsers en Hille
Ao:1648 Pieter Harmens en Jantie
Ao:1694 Pieter Harmens en Geertie
Ao:1708 Hendr: Jans en Tiaeke
1725 Piter Piters en Aaltie Hendrix zijn vrouw voor een jr: geschenk
Zandt     Wittewierum Fol:155
Meerten Reinders ende Grietie gebr: 112 gra: daar van 30 graasen over de wegh liggen, is leeg landt en 12 deimp: queller
Ao:1639 de soon Reinder Meertens ende Bauwe [Peters]
Ao:1673 de dogter Aijlke getr: an Olphert Allens
Ao:1689 Pieter Cornelis Dorenbosch en Anje
Ao:1711 de dogter Grietie
Ao:1719 getr: an Luird Derx, en Gritie Piters, zijn vrouw

163. Zandt     Wittewijrum Fol:154
Pieter Tieuwes op Zandtster voorwark en Martien [Jansen] gebr: 97 gra: daar van 63 gra: binnen en 30 gra: buitendijx zijn.
Ao:1655 de soon Tieuwes Pieters en Magdalena [Everts]
Ao:1663 de wed: Magdalena getr: an Lubbert Frix
Ao:1698 [Freerk] Tobias en Niesjen
1722 Ente Pihlips[sic] en Trintie voor 1 1/2 jaer geschn:
--     Wittewijrum Fol:154 Vso
Olphert Jansen op Zandtster voorwark ende Marretien [Jansen] gebr: Zandstervoorwark groot 64 gra: binnen en 33 gra: buitendijx geleegen
Ao:1633 Alle Wridsers en Wobbetie [Peters]
Ao:1661 getr: an Grietie
Ao:1683 de soon Albert Wridsers en Hilletien
Ao:1693 de wed: Hilletien getr: an Claas Alberts
Ao:1708 Jan Jochimus en Imeke
--     Wittewijrum Fol:157 vso
Ecke Abels op de Koorendijk en Grietie gebr: 71 gra: daar van 56 gra: binnen en 15 gra: buitendijx
Ao:1643 Jelmer Ewens vriegesel
Ao:1646 getr: an Bauwien
Ao:1665 de dogter Bauwien getr: an Cornelis Dorenbusch
Ao:1699 Meerten Harkens en Reeuwe
Ao:1706 Claas Harmens en Bauke

164. Zandt     Wittewijrum Fol:157
Jan Claasens wed: Ave op de Coorendijk gebr: 71 gra:
Ao:1637 de soon Reinder Jans en Anna
Ao:1655 Pieter Claassen en Anna
Ao:1689 Claas Pieters en consr:
Ao:1706 Tamme Pieters vriegesel
--     Wittewijrum Fol:153 vso
Jan Reinties op de Coorendijk en Elje gebr: 70 gra: daar van 40 gra: binnen en 26 gra: buitendijx zijn gelegen
Ao:1647 de soon Aeijlke Frerix en Marretie
Ao:1678 Roelef Aijlkens ende Willemtie
Ao:1683 de wed: Willemtie getr: an Albert Roelefs
Ao:1692 de wed: Willemtie getr: an Gijse Tobias
Ao:1714 de soon Jacob Gijses en Anje
--     Wittewijrum Fol:156
Aapke Haijens wed: Trijntie gebr: 56 gra: daar van 34 gra: binnendijx en 22 grasen buitendijx leggen
Ao:1633 getr: an Johannes Hijlies en
Ao:1644 weder getr: an Albert Arents
Ao:1660 de soon Derck Hijlies en Swaantie
Ao:1671 dese meier getr: an Geertien
Ao:1674 de wed: Geertien getr: an Folkert Fockens
Ao:1689 Cap: J: Gruis en Abel Derx en consr:
Ao:1690 de Heer Gruis Alleen
Ao:1694 Claas Alberts ende Willemtie
Ao:1698 Claas Harrems en consr:
Ao:1713 Jan Sijmens en Anje

165. Zandt     Wittewijrum Fol:156
Ao:1693 Harmen Hindrix gebr: van voorsr: 56 gra: 22 graasen buitendijx
Ao:1701 Jacob Roelefs
Ao:1710 Hindric Jans en Jantie
--     Wittewijrum Fol:154 vso
Jan Olphers wed: Aijlke gebr: 32 gra: als 14 deimp: buitendijx en 800 landes binnendijx
Ao:1640 de dogter Marretie getr: an Pieter Tieuwes
Ao:1689 Cornelis Claasen en Aaltien
Ao:1706 Tamme Cornelis en Willemtie
--     Wittewijrum Fol:155 vso
Geert Tijmens ende Anna gebr: 30 gra: daar van 16 gra: binnen en 14 gra: buitendijx
Ao:1658 getr: an Jantie en
Ao:1660 weder getr: an een Jantie
    Eeuwe Claassen en Deltie gebr: 26 gra:
Ao:1714 de soon Claas Eeuwes en Wij[p]ke
    Crijn Luijs en Marretie gebr: 22 1/2 gra:
Ao:1709 Marretie getr: an Jan Tiaarts

166. Zandt     Wittewierum Fol:156 vso       St.Anne Fol:177 en 257
De E: Jr: Reint Alberda erfgen: gebr: 8 gra: binnen en 5 gra: buitendijx gelegen met nog een stuck uijterdijx landt 7 deimp: groot met nog 12 gra: in haar heerd bij de Horne geleegen
Ao:1673 de soon Jr: Willem Alberda
Ao:1704 de Walreg van Bolzijrsema
    1) Hr: Walreg gebr: 7 deimp
    2) Claas Geerts en Jantie gebr: 5 gra: buitendijx
    3) Roelef Siabbes Steenhuisen en Aafke gebr: 12 gra:
--     Felwert Fol:177
Juffer Anna Alberda gebr: 8 gra: binnendijx so in voorige post vermelt, met nog 12 deimp: uijterdijx landt.
Ao:1632 de broer Reint Alberda en vr: Habbetien Ubbena
Ao:1670 de soon Jr: Willem Alberda
Ao:1704 de Hr: Walreg van Bolzijrsema
    1) Jan Everts gebr: 8 gra: binnendijx
    2) De Hr: Walrig van Bolzijrsema gebr: 12 gra: uiterdijx landt
--     Wittewijrum Fol:156
Arent Claassens en Sijbrech gebr: 17 gra:
Ao:1637 Jan Jansen en Anna
Ao:1653 de dogter Tietien
Ao:1662 getr: an Geert Scheltens
Ao:1673 Remke Cornelis en Geertruit
Ao:1684 Garmt Pieters en Grietie
Ao:1692 de wed: Grietie getr: an Harmen Hindrix
Ao:1701 Jacob Roelefs
Ao:1710 Henric Jans en Jantie

167. Zandt     Felwert Fol:177 vso
Pieter Willems tot Coldehol ende Geertruid gebr: eenige queller met ook enige dijkstal
Ao:1645 de soon Willem Pieters en Niese
Ao:1646 Sijmen Bartels en Dietje
Ao:1656 de wed: Detje getr: an Focke Barniers
Ao:1678 Jan Sijmens en Jantie
Ao:1682 Frerik Barniers en Trijntie
Ao:1691 Jacob Claassen en Cunje
--     Felwert Fol:178
Geert Cornelis ende Anna gebr: een stuck uiterdijx landt groot 15 deimp:
Ao:1651 de dogter Anna getr: an Pieter Jacobs
Ao:1654 Pieter Jacobs getr: an Grietie
Ao:1690 Pieter Heerekes en Evertie
Ao:1713 Evertie getr: an Harmen Jullens [Doornbosch]
--     Wittewijrum Fol:158
Lamke Claassen tot Coldehol ende Dieuwer gebr: een stuck queller op Zandster uiterdijk met de dijkstal
Ao:1669 de soon Claas Lamges ende Geertien
Ao:1681 Euwe en Doeke Claassen
Ao:1690 is Euwe getr: an Deltie
Ao:1714 de soon Claas Euwens en Wipke

168. Zandt     Wittewijrum Fol:158
Pieter Hindrix op Zijldijk gebr: een stuck queller op Sandtster uijterdijk nu door overdragt Pieter Frerix en Pietertje
Ao:1638 Jan Tiaarts en Anje
Ao:1648 Jan Tiaarts getr: an een Anna
Ao:1662 de dogter Nieske getr: an Harmen Pieters
Ao:1698 Claas Harrems en Rieneuw
Ao:1706 Pieter Harrems en Hille
--     Felwerd Fol:177 vso
Harke Sijrts ende Grietie gebr: een stuck uijterdijx landt groot 9 deimp:
Ao:1634 de soon Lippe Harkes en Dieuwer
Ao:1644 de wed: Dieuwer getr: an Wabbe Raanx
Ao:1665 Lauwe Claassen en Dieuwertien
Ao:1680 Jr: Willem Alberda
Ao:1704 de Hr: Walreg van Bolzijrsema
--     Wittewierum Fol:157
Nienck Derx wed: Cornelsjen gebr: 4 gra: binnen dijx landt van Alberdaas 12 gra: met een hiem.
[in 1650] Verkoft

169. Rijp     Schilwolde Fol:347 vso
Gerrijt Sickens wed: Geertien gebr: 20 deimp hoijlandt
Ao:1637 getr: an Ludde Bartholomeus
Ao:1657 Bartholomeus Luddens en Albertie
Ao:1661 Helmich Halsema en Annetie
Ao:1665 Harmen Hindrix en Bauwven
Ao:1678 Cornelis Everts
Ao:1684 Jan Nienks
Ao:1687 Jan Jansen
Ao:1688 Cornelis Everts
Ao:1704 Jr: Greving
Ao:1710 Jan Hindrix
Leermens     Hilligerlee Fol:311
Klaas Klaassen en Hester gebr: 8 gra: bij haar huis en 4 graassen an de zuider zijde van 't Damsterdiep
Ao:1651 de wed: Hester getr: an Harmen Sijwerts
Ao:1661 de soon Jan Claassen vriegesel
Ao:1664 getr: an Marretien
Ao:1712 Hindric Tomas en Voske
Oosterwijtwert     Nienclooster Fol:336
Jan Derx en Auke gebr: 144 gra: landts daar en booven de wijrde op Ransweert, groot 12 gra:
Ao:1662 Ewke Lubbers en Grietie
Ao:1694 Arent Hindrix en Trijntie
Ao:1697 Abel Sijrts
Ao:1707 Arent Henrix en Trijntie

170. Oosterwijtwert     Oosterwierum Fol:402
Jan Wijbens wed: Miene gebr: 80 gra:
Ao:1633 getr: an Claas Fockens
Ao:1652 Hoijke Helmich en Sietie
Ao:1668 de wed: Sietie getr: an Pieter Fockens
[aan de kerk overgedragen]
--     Oosterwierum Fol:402 vso
Pieter Hindrix en Grietie gebr: van 70 graasen 60 gra:
Ao:1673 Jacob Derx en Geertruid
[aan de kerk overgedragen]
--     Oosterwierum Fol:402 vso
Berent Claassens en Eele gebr: van 70 gra: de resteerende 10 graasen met de melk-kamer Des sullen de 10 gra: na zijn tegenwoordigen huisfrouwen doot vrie van behuisinge geholden worden bij resol: van den 3 meij 1630
[in 1650] Verkoft

171. Oosterwijtwert     Oosterwierum Fol:403
Rienje Oompkens ende Anna gebr: 30 gra:
Ao:1640 de wed: Anna getr: an Jan Frerix
Ao:1664 Jan Frerix getr: an Aafke
Ao:1673 Freric Jans kinderen
Ao:1689 Claas Harrems
Ao:1695 Eppe Derx en Trijntie
--     Nienclooster Fol:338 vso
Michiel Cornelis ende Ide gebr: 7 deimp: in verscheiden stucken, na de Schilts gelegen
Ao:1643 de wed: Ide getr: an Pieter Arents
Ao:1646 Bruijn Jansens en Jantie
Ao:1648 Cornelis Claassen en Trijne
[in 1650] Verkoft
Eenum     Schilwolda Fol:348 vso
Abel Tonnis ende Beertie gebr: Lippingheerd groot 72 gra: daar van 12 gra: an de zuiderzijde van 't Damsterdiep
Ao:1643 is de wed: van Abel Tonnis getr: an Heere Nannens
Ao:1656 Heere Nannens getr: an Annetie
Ao:1673 de kinder:
Ao:1689 Harmen Claassens
Ao:1691 Tiark Sijmons en Anje
Ao:1699 Pieter en Focke Folkers
Ao:1701 Raange Cornelis en Annie

172. Eenum     Oosterwierum Fol:402
Folkert Joestens en Grietje gebr: 54 gras waar van 16 gra: miedlandt en op d'zuider zijde van 't Damsterdiep
Ao:1653 Pieter Folkers vriegesel
Ao:1658 getr: an Trijntie
Ao:1673 Pieter Folkers en Renske
Ao:1680 de wed: Renske getr: an Olger Wolters
Ao:1708 Claas Jacobs en Sabbigien
Ao:1712 Jan Eippens en Frouke
Ao:1714 Jan Eppens en Aaltie
--     Schilwolde Fol:349
Jacob Cornelis en Marretie gebr: 33 gra: an de noorder ende 6 deimp: an de zuiderzijde van 't Damsterdiep
Ao:1637 Focke Derx vriegesel
Ao:1639 getr: an Tittie
Ao:1649 Willem Alberts en Anna
Ao:1694 Reinder Willems en Aijlke
Ao:1715 Pieter Pieters en Marretie
--     Oosterwierum Fol:401 vso
Claas Wolters en Ewele gebr: 40 gra: daar van 4 gra: miedlandt, de Grouwe dijk an de zuidzijde van 't Damsterdiep
Ao:1638 Claas Wolters getr: an Trijne
Ao:1647 Ludde Wolters en Aafke
Ao:1694 de kinderen Jantie, Menne, Claas, en Jan

173. Eenum     Schilwolde Fol:346
Jr: Willem Ubbena wed: vr: Bouwe Botnia gebr: 10 deimp hoijlandt op de Schilt met nog 10 gra: bij de Grauwe dijk soo van Harrem Harrems Velthuis plaats zijn afgetogen als te sien op Fol:
    Ao:1637 Jacob Michiels en Grietie gebr: 10 deimp: bij de Schilt
Ao:1641 Arent Cornelis en Trijntie
Ao:1649 Jan Corsteins en Marretie
Ao:1659 de wed: Marretie getr: an Claas Jans
Ao:1673 Cornelis Everts en Anna
Ao:1684 Jan Nienx en consr:
Ao:1688 Cornelis Everts
Ao:1704 Jr: Greving
Ao:1710 Jan Hindrix
    Ao:1637 Jacob Derx wed: gebr: de voorsr: 10 deimp: bij de Grouwedijk
Ao:1643 Claas Elties en Grietie
Ao:1649 Roelef Pieters en Auwe
Ao:1652 de wed: Auke getr: an Imte Albers
Ao:1663 Jan Willems wed: Anna
Ao:1673 Anna Willems
Ao:1688 Cornelis Everts
Ao:1689 Henric Harrems wed:
Ao:1695 Meerten Jacobs
Ao:1701 Cornelis Jans
Wirdum     Oosterwierum Fol:400 vso
Egbert Lippes wed: Siecke gebr: 100 graasen te wieten 71 gra: noordlandt en 29 gra: zuidlandt.
Ao:1634 Lamke Harmens en Aaltie
Ao:1653 de soon Harmanus Steenhuisen en Grietie
Ao:1664 Harmen Steenhuisen wederom getr: an Hilletie
Ao:1694 Jan Marcus en Bouke
Wirdum     Wittewierum Fol:150 vso
Wilte Lauwens en Remke gebr: 76 gra: waer van 50 gra: bij huis en 26 gra: an de zuider zijde van 't Damster diep
Ao:1656 de soon Jelmer Lauwens vriegesel
Ao:1657 Rempke[,] Wiltet Louwens wed:
Ao:1658 Claas Jansens Knol en Bauke
Ao:1673 de kinderen
Ao:1689 Hovink Stienhuisen en Cathrina
Ao:1711 Catharina getr: an Evert Feckens

174. Wirdum     Oosterwierum Fol:400 vso
Bauke Harmens en Trintie gebr: 80 gra: daar van 30 gra: miedlandt an de zuidzijde van 't Damsterdiep in verscheiden stucken geleegen
Ao:1662 Hidde Luirts en Trijntie
Ao:1673 Trijntie getr: an Tiacke Hiltens
Ao:1682 Ds: Jansonius en consr:
    1) 63 3/4 gra: an Pastor Jansonius
Ao:1689 Walreg Jans
    2) 17 gra: an de noorder zijde van 't treckpad, de Raadshr: Geert Gruis
Ao:1705 Drost Aldringa en Vr: Rosina de Sijgers
    3) 14 gra: an Soll: Ringels en Anna
Ao:1695 Pauwel Bronnes en Harremtie
--     Wittewierum Fol:151
Boele Eissens nu de soon Ocke Boelens en Trijntie, gebr: 50 gra: waar van 41 gra: bij huis en 9 gra: op de Woldmade
Ao:1644 de soon Ocke Boelens en Trijntie
Ao:1678 de kinderen
Ao:1689 Jan Windels en Marretie
1725 Eewert Aabels en Saara Thijsen echteliedn: voor 1 1/2 jaer gesch: ende de huijsing als een steenbult voor 628 f: 8 st:
--     Wittewierum Fol:151 vso
Claas Reerts wed: Grietie gebr: 54 gra: waar 42 gra: ten noorden en 12 gra: an de zuiderZijde van 't Damsterdiep geleegen.
Ao:1635 de dogter Hijlke getr: an Claas Jansen
Ao:1653 de wed: Hijlke getr: an Drieuwes Onnens
Ao:1657 Drieuwes Onnens getr: an Aaltie
Ao:1661 de wed: Aaltie getr: an Jan Onnes
Ao:1694 Drieuwes Jans
Ao:1695 Lammert Jans en Dieuwerke
Ao:1718 Dieuwerke getr: an Jan Thomas

175. Wirdum     Oosterwierum Fol:401
Jan Hillebrants en Anna gebr: 60 gra: waar van 20 gra: miedlandt an de zuidzijde van 't Damsterdiep zijn gelegen.
Ao:1634 Jan Hillebrants getr: an Wobbetie
Ao:1639 Alefke Sijwerts en Wobbetie
Ao:1662 Alef Sijwerts getr: an Rienje
Ao:1682 de Redger Egbert Alberts
Ao:1684 Abel Wolters weduwenaar
Ao:1690 Enne Jans en Grietie
Ao:1701 Enne Claassens en Grietie
Ao:1719 Enne Jans en Aafke
Farmsum     Nienclooster Fol:342 vso
Jan Aapkens ende Keune gebr: 16 gra: tot Gevesweer geleegen.
Ao:1653 de soon Aapke Jans Aapkens en Frederkje
Ao:1661 Cornellis Philips en Itien
Ao:1684 de soon Filip Cornellis
Ao:1690 Jan Sijssinck
Farmsum     Nieuclooster Fol:338
Willem Luities tot Gevesweer en Lamme gebr: 12 gra:
Ao:1637 Heeke Alles en Anna
Ao:1661 Hendrick Jansen en Ackjen
Ao:1694 Jan Hindrix
Ao:1695 Lammert Jans en Anje
Ao:1707 Cornelis Alberts en Taetie
V:[=vrij] lant:1722

176. Wijwert     Oosterwierum Fol:406 vso
Jan Harmens nu de soon Harmen Jansen en Trijne gebr: 71 gra:
Ao:1667 de soon Lammert Harrems en Marretien
Ao:1712 Otte Harmens en Hoijke
Wijwert     Nienclooster Fol:337 vso
Pieter Nannens nu Evert Claassens en Tiaeke gebr: 12 gra:
Ao:1637 Jan Roelefs en Eelleke
Ao:1667 de soon Jan Jansen vriegesel
Ao:1680 Gerrit Luities en Aafke
Ao:1686 Jan Roelefs
[in 1694] Verkoft
Heveskes     Oosterwierum Fol:406
De Hr: Schato Gockinga Sindicus der Ommelanden wedunaar, gebr: 12 gra: de Hesselse venne genaamt.
Ao:1645 de soon Eppe Gockinga Capt: en vr: Claara Eijsinge
Ao:1667 de dogter Juffer Elle Gockinga
Ao:1673 getr: an Raadsheer Johan Fruitsi
Ao:1686 Hemme Harmens
Ao:1698 Gijsbert Beverts
['meest weggespoeld en onverhuirt']

177. Heveskes     Oosterwierum Fol:404
Jacob Harmens ende Trijne gebr: 74 gra:
Ao:1654 de soon Tiaart Jacobs ende Sijberich
Ao:1673 Tiart Jacobs getr: an Eelke
Ao:1698 Entie Tiaarts en Zineke
--     Oosterwierum Fol:405
Derck Jansen ende Stijntie gebr: 30 gra:
Ao:1660 de soon Sicco Derx vriegesel
Ao:1661 getr: an Aaltien
Ao:1701 Willem Garms
--     Oosterwierum Fol:409 vso
Evert Everts op de kaidijk ende Aaltie gebr: met Nante Jacobs ende Geesje te samen tussen de 50 en 60 grasen dog bij de nieuwe metinge Ao:1653 groot bevonden 87 gra: 86 roed:
    Evert Everts en Aaltie gebr: 45 gra: 86 roed:
Ao:1642 getr: an Hille
Ao:1655 getr: an Wije
Ao:1674 de soon Evert Everts en Anna
Ao:1708 Wessel Waldrick en Aaltie
    Nante Jacobs en Geesje gebr: 42 gra:
Ao:1635 Jacob Nantes en Bauwe
Ao:1667 de soon Focco Jacobs en Doetie
Ao:1686 Ocke Allers wed: Harremtie
Ao:1692 Gijse Cornelis en Maria

178. Heveskes     Oosterwierum Fol:410
Frerik Mensens bij de kaijdijk ende Sijben gebr: 1/3 deel van 7 ofte 78 deimpten
Ao:1657 Mense Frerix de soon als vriegesel
Ao:1659 Hans Harkens en Sijwer
Ao:1668 de wed: Sijwer getr: an Michiel Tiarx
Ao:1673 Geert Seebens en Gepke
Ao:1690 de kinderen
Ao:1694 Jan Addekens en Wobbe
Ao:1719 Jan Addekes dogter Trijnje getr: an Jan Harms
Oterdum     Oosterwierum Fol:408
Alle Asmus ende Ave, ende Pieter Asmus en Bauwe op de kadijk gebr: 2/3 deel van 7 ofte 78 deimpten.
    Alle Asmus gebr: 36 deimp: en 141 roed:
Ao:1668 de kinderen
Ao:1670 de dogter Antie getr: an Albert Roelefs
Ao:1673 Albert Roelefs getr: an Hille
Ao:1680 de dogter Hille getr: an Menne Grebbers
Ao:1683 de wed: Hille getr: an Derck Wabbes
Ao:1690 Lauwert Jans
Ao:1693 Arent Eggens
Ao:1694 Marretie Hijbels
Ao:1707 getr: an Immel Adams
    Pieter Asmus gebr: 58 deimp: 218 roe:
Ao:1660 Sijmen Reints en Hemke
Ao:1673 Sijmen Reints getr: an Marretien
Ao:1690 Reint Sijmens
Ao:1694 getr: an Ida
Ao:1699 wederom getr: an Wijven
Ao:1707 Reint Sijmens getr: an Sijben
Oterdum     Oosterwierum Fol:
Claas Roelefs op de warve tot Ooterdum ende Grietie gebr: 63 gra:
Ao:1665 de soon Dauwe Claassen en Marretien
Ao:1683 de wed: Marretien getr: an Lammert IJtens
Ao:1706 Tiark Harkens en Euwe
Ao:1709 Haijke Hinrix en Lijsebeth
Ao:1710 Jacob Claassen en Hilligie

179. Oterdum     Oosterwierum Fol:
Jan Reerts ende Hieke gebr: 100 gra:
Ao:1646 getr: an Frouke
Ao:1673 de soons Claas en Jacob Jansen en Lijsebeth
Ao:1719 Jan Jacobs getr: an Jantie
--     Oosterwierum Fol:407
Lammert Hiddens en Grietie gebr: 100 gra:
Ao:1633 zijn dese landen in 2 verdeelt als volgt.
    Ao:1633 Doede Wijbes en Ave
Ao:1656 de soon Wijbe Doedens vriegesel
Ao:1657 de suster Marretie Doedens getr: an Tiasse Geerts
Ao:1692 Tiasse Geerts getr: an Hille
Ao:1701 Havink Tiassens en Frecilie
Ao:1707 Johannes en Sebe Hebels [=Abels?]
    Focco Pieters en Grietie
Ao:1641 Grietie getr: an Cornelis Lammers
Ao:1673 Lammert Cornelis en Jantie
Ao:1698 Lammert Harkens en Trijntie
Ao:1719 Jan Mensens en Jantie
--     Oosterwierum Fol:408
Lammert Luitiens wed: Elsie nu Cornelis Jansen ende Bauwe gebr: te samen 48 gra: met Evert Meints wed: Jije en Hugo Berents en Eijske
Cornelis Jansen en Bauwe gebr: van voorsr: 48 gra: 16 gra:
Ao:1639 de wed: Bauwe getr: an Sijbolt Jansen
Ao:1641 Bartelt Pieters en Achte
Ao:1644 Achte getr: an Evert Willems
Ao:1659 de wed: Aachte getr: an Onne Everts
Ao:1673 Bartelt Everts vriegesel
Ao:1682 Hemme en Berent Harmens
Ao:1691 getr: an Trijntie
Ao:1719 Jan Mennens en Siouwke

180. Oterdum     Oosterwierum Fol:408 vso
Evert Meints wed: Jije met Hugo Berents en Eijske gebr: van voorsr: 48 gra: 32 gra:
Ao:1663 Melle Remges vriegesel
Ao:1666 getr: an Trijntie
Ao:1668 de wed: Trijntie getr: an Reert Jansen
Ao:1686 Claas Jansen met Jacob Jans en Lijsebeth
--     Oosterwierum Fol:409
Wilck Hindrix en Grietie gebr: 39 gra:
Ao:1641 de soon Menne Wilkens en Jantie
Ao:1643 Remge Mellens en Lijsebeth
Ao:1658 de dogter Grietien getr: an Claas Jacobs
Ao:1670 Claas Jansen en Hille
Ao:1673 Jan Jansen en Grietien
Ao:1683 Willem Derx en Grietien
Ao:1690 Geert Tiassens
Ao:1681 Havink Tiassens
Ao:1698 getr: an Fockjen
--     Grijse munneke Fol:210 vso
Edse Hindrix op de kadijk en Frouke gebr: 5 1/2 deimp: bij Termunten
Ao:1653 de soon Hendric Edsens en Wobbe
Ao:1687 Jan Claassen
Ao:1704 Imme Adams en Marretie

181. Oosterwierum     Oosterwierum F:405 vso
Willem Brondts ende Riene gebr: 2/3 deels van 't corpus groot 266 so deimp: als grasen nog daaer en boven 27 1/3 gras so dus lange onbruickbaar sijn geweest.
Ao:1635 is dese plaats onder de stief kinderen Jan en Tidde Meinders in 2 verdeelt als hijr en in volgende te sien
Jan Meinders en Jantie gebr: 62 1/4 gras bij huis 51 roed: 64 1/4 gras 8 roed: op de mieden
Ao:1653 de soon Eltie Jans
Ao:1664 de dogter Elske getr: an Eent Harrems
Ao:1673 Elske getr: an Tiaart Jacobs
Ao:1705 Willem Wabbes en Trijntie
1722 Boole Gerbrans getrout an Trintie
--     Oosterwierum Fol:405 vso
Tidde Meinders gebr: van voorige plaats 66 1/2 gras 5 roed: bij huis en 74 gras 26 roe: op de mieden
Ao:1643 getr: an Lubbejen
Ao:1662 Jan Harmens en Rienje
Ao:1691 Harmen Jans en Lijsebeth
Ao:1694 Harmen Jansen getr: an Bauwke
Ao:1710 Bauwke getr: an Tiarck Harkens
--     Oosterwierum Fol:405 vso
Eppo Geerts wed: Engele met haar swager Schelte Eeuwkens ende Dieuwer gebr: te samen 131 soo deimp: als graassen en in 2 verdeelt als
    Eppo Geerts wed: Engele gebr: 60 1/2 gras.
Ao:1633 Ulrich Luitiens en Dieuwer
Ao:1642 getr: an Trijne
Ao:1654 Trijne getr: an Jan Derx
Ao:1673 Jan Derx getr: an Lijsebeth
Ao:1689 Tiarck Harkens
Ao:1710 Haijke Hindrix en Lijsebeth dogter van Tiarck Harkens
    Schelte Eeuwekes en Dieuwer gebr: 74 gra: 58 roed:
Ao:1673 de dogter Lubie getr: an Jan Ockens
Ao:1684 Hemme en Berent Harmens
Ao:1691 Berent Harmens getr: an Trijntie
Ao:1698 Evert Jans en Willemtie

182. Oosterwierum     Oosterwierum Fol:405
Jan Egberts ende Eltie gebr: 116 gra: daar en booven de kalvervenne groot 16 gra: makende te samen 132 graassen.
Ao:1648 getr: an Grietie
Ao:1653 Grietie getr: an Tiaart Jansen
Ao:1678 Geujen Luirts en Frouke
Ao:1683 Wabbe Hemmens en Cornelsie
Ao:1710 Hemme Wabbens en Anje
Loppersum     Scharmer Fol:351
Tiaart Hindrix ende Anna tot Oesingeweer gebr: 112 1/4 gras 39 roed: na de nieuwe mate.
Ao:1639 Harmen Tomas en Talle
Ao:1649 Evert Gerrits en Swaantie
Ao:1690 de kinderen
Ao:1694 Arent Wolters en Aijlke
--     Geestelijke Maagden Fol:334 vso
Popke Willems en Frouke gebr: 76 1/2 gra:
Ao:1637 de wed: getr: an Pieter Harmens
Ao:1659 Folkert Claassen en Bijwe
Ao:1663 de soon Claas Folkers en Jantien
Ao:1689 de wed: Jantien getr: an Claas Cornelis
Ao:1699 Claas Hindrix en Grietie
Ao:1718 Luitien Jans[,] Aaltie

183. Loppersum     Oosterwierum Fol:407
Hijcke Hillebrants tot Hoexmeer en Geertien gebr: 80 gra:
Ao:1633 Doe Derx en Dieuwer
Ao:1644 Willem Geerts wedunaar
Ao:1650 getr: an Grietie
Ao:1653 de soon Jan Willems ende voorts door overdragt an
Pieter Jansen en Nanje
Ao:1664 Wicher Cornelis en Bauwke
Ao:1674 de wed: Bijuwke getr: an Tiasse Claassen
Ao:1694 Jacob Thijes en Diewerke
--     Oosterwierum Fol:407 vso
Enne Jansen tot Hoexmeer ende Bonneke gebr: 80 gra:
Ao:1648 de dogter Tietie getr: an Pieter Frerix
Ao:1658 de wed: getr: an Allie Abels
Ao:1689 Abel Allies
Ao:1714 de dogter Titia getr: an Jan Pieters
--     Oosterwierum Fol:407 vso
Gerrijt Bruins tot Hoexmeer, nu Jacob Harmens en Cornellisjen gebr: 40 gra: de helfte van 80 gra: ende Rienie Folkers en Brechte gebr: de andere 40 gra:
    Jacob Harmens en Cornelsie gebr: 49 1/2 gra:
Ao:1645 de wed: getr: an Geert Willems
Ao:1654 Meindert Olgers en Geertruit
Ao:1664 de wed: Geertruit getr: an Jan Pieters
Ao:1668 Bront Pieters en Geertruit
Ao:1695 Alle Derx en Trijnje
Ao:1701 Jan Alders en Moijke
Ao:1710 Jacob Walrich en Marretie
    Rienje Folkers en Brechte gebr: 54 3/4 gra:
Ao:1645 getr: an Grietie
Ao:1658 de wed: Grietie getr: an Jan Willems
Ao:1674 Jan Nienx ende Aagtie
Ao:1694 Claas Claassen en Stijnie

184. Loppersum     Oosterwierum Fol:431 vso
Pieter Jansen bij de Balck ende Cornellisje gebr: 45 gra: soo binnen als buiten 't Damsterdiep gelegen.
Ao:1641 de dogter Grietie getr: an Thomas Walrichs
Ao:1655 de wed: Grietie getr: an Claas Bartels
Ao:1667 de soon Tomas Walrich en Trijntie
Ao:1698 Luitien Edsers
Ao:1692 Reinder Jans en Geeske
--     Oosterwierum Fol:432
Harmen Jansen en Ave gebr: 29 gra:
Ao:1637 Jan Luirdts en Frouke
Ao:1659 Jacob Menckens en Jantie
Ao:1662 Jan Jacobs en Bonke
Ao:1688 Luitien Edsers
Ao:1690 Eenje Jans en Geertruit
Ao:1694 Alje Jacobs en Jantie
Ao:1719 Isebrant Claasens en Jantie
--     Wittewierum Fol:148
Jan Garrebrants bij de Muijden en Trijnje gebr: 32 2/3 gra:
Ao:1635 Willem Brondts wedunaar
Ao:1645 getr: an Marretie
Ao:1658 de dogter Grietie
Ao:1660 getr: an Lubbertus Broijls
Ao:1680 Tidde Wridsers en Geertien
Ao:1703 de soon Ocke Jans Tiddens vriegesel
Ao:1709 getr: an Marretien
Ao:1714 de wed: Martien getrout an Claas Jans Dijkhuisen

186. Loppersum     Wittewierum Fol:149 vso
Lammert Rieners tot Merum ende Grietien gebr: 26 gra: daar van 6 gra: over het diep na de Grouwe dijk sijn gelegen.
Ao:1653 de wed: getr: an Derck Jacobs
[in 1650] Verkoft
--     Scharmer Fol:352
Derck Lammers bij Loppersumertijl ende Anna gebr: 12 gra:
Ao:1651 Pieter Claassens en Jantie
Ao:1662 Hindrick Claasen en Loucke
Ao:1689 de Raadshr: Smith
--     Scharmer Fol:432
Jan Carstiens tot Hoexmeer en Marretien gebr: 4 gra:
[in 1650] Verkoft

186. Loppersum     Felwert Fol:431 Vso
Jan Crijns en Eltie gebr: 30 gra: vrie van behuisinge
Ao:1647 Waalke Jans en Marretie
Ao:1673 de dogter Cornelsje getr: an Harmen Ellies
Ao:1706 Henric Jans Boelema en Marretie
Ao:1714 Pieter Allies Zandt en Cornelsje dogter van Boelema
Wester Emden     Wittewierum Fol:150
Harmen Tomas en Icke gebr: 76 gra:
Ao:1659 de dogter Sijbelke getr: an Tamme Gerrits
Ao:1664 de wed: Sijbelke getr: an Hemme Popkens
Ao:1702 Jelmer Eeuwes en Meijske
Wester Emden     Wittewierum Fol:150
Harmen Sickens en Meinne gebr: 75 gra:
Ao:1638 Evert Pieters en Anna
Ao:1673 Jan Pieters en Trijntie
Ao:1683 de wed: Trijntie getr: an Egbert Jurriens
Ao:1692 Sijmon Pieters en Dieuwerke

187. Midhuisen     Wittewierum Fol:143 vso [en S.Anne]
Die E: Siabbe Broijls 23 gra: bij Wittewierum geleegen nog 25 tot St: Anna gelegen voor de melckpoort.
Ao:1654 de soon Sebastianus Broijls en Aafke
Ao:1657 de soon Lubbertus Broijls en Eltien
Ao:1661 Mattias Haijkens en Eptien
Ao:1685 Pieter Jans
Ao:1689 Jacob Claassen en Marretien
Ao:1697 Luitien Cornelis en Jacob Claassen
Ao:1698 Ubbe Nannens
Ao:1704 Garremt Henrics
--     Oosterwierum Fol:411
Eppo Pieters ende Frouke gebr: 100 gra:
Ao:1643 Jan Claassen en Frouke
Ao:1681 de soon Pieter Jansen
Ao:1694 Cornelis Pieters en Auwke
--     Oosterwierum Fol:411
Jochum Tiaarts ende Jantien gebr: 61 deim:
Ao:1647 de wed: Jantie getr: an Roelef Frerix
Ao:1674 Jacob Roelefs en Aafke
Ao:1686 Gerrijt Reinties
Ao:1713 Eijse Derx

188. Stedum     St:Anna Fol:245
Harmen Jansen en Trijne gebr: 90 gra: dan segt maar 84 te wesen
Ao:1657 de soon Jan Harmens Schuirman en Trijntie
Ao:1682 Remge Eijssens en Trijntien
Ao:1709 Alle Egberts en Martien
--     St:Anna Fol:245
Tiark Jansen ende Aagte gebr: 90 gra: dan segt maar 84 te wesen, derhalven de wierde voor dubbelt landt is gereekent
Ao:1661 de soon Julle Tiarks en Grietien
Ao:1669 de wed: Grietien getr: an Claas Luitiens
Ao:1673 de broeder en suster van voorn: Grietien met naemen Pieter en Anna Heertiens
Ao:1678 de wed: Anna getr: an Jan Pieters
1722 de soon Heertie Jans, voor 1 jaer geschenk, en de huijre 215 f -
1725 Maaitie Jans en Menne Jans, een jaer geschenk a 215 f
--     St: Anna Fol:245 vso
Nittert Willems wed: Trijntie gebr: 62 gra:
Ao:1635 de wed: Trijntie getr: an Allie Heerens
Ao:1649 dese getr: an Grietie
Ao:1657 Jan Jacobs en Grietie
Ao:1678 de wed: Grietie getr: an Geert Jacobs
Ao:1706 Focco Luitiens en Engeltie
1722 opgezijt, en weederom ingehuijrt jaerlijx voor 160 f

189. Stedum     St:Anna Fol:245 vso
Gerrijt Buins en Bauwe gebr: bij de til 30 gra:
Ao:1645 de soon Jan Gerrijts en Jantie
Ao:1653 Albert Jansen en Grietie
Ao:1682 Egbert Derx en Geeske
Ao:1692 Nienk Beerents
Ao:1696 Geert Jacobs en Geertruit, en wederom an Cornelis Egberts en Grietie
Ao:1716 Jan Luitiens en Jantie
--     Schilwolde Fol:349 vso
Gijse Cornellis ende Trijntie gebr: 32 gra:
Ao:1655 de dogter Trijntie getr: an Sijwert Lamberts
Ao:1657 Sijwert getr: an Ave
Ao:1678 Hendric Jansen en Anna
Ao:1683 Ubel Jacobs
Ao:1711 Jacob Ubels en Anje
--     Thesinge Fol:206 vso
Frerik Tammens en Roelefjen gebr: 16 gra:
Ao:1642 de soon Jan Frerix en Ave
Ao:1646 Haijke Rijkens en Fockjen
Ao:1655 Imme Aasinx en Aafke
Ao:1664 Jan Cornelis ende Geertien
Ao:1692 Steven Ockens
Ao:1701 Jan Pieters en Grietie

190. Stedum     St:Anna Fol:246
Pieter Bronnens ende Hinderkjen gebr: 12 gra:
Ao:1662 de soon Brondt Haijens en Aachte
Ao:1678 Brontsema
Ao:1712 Pieter Bront Brontsema
--     St:Anna Fol:256
Hindr: Mennens en Trijne met Bartelt Hindr: & Tetie gebr: 14 gra:
    Hindric Mennens en Trijne gebr: 6 gra:
Ao:1635 Hindr: Jansen en Trijne
Ao:1650 getr: an Anna
Ao:1678 Hindric Frerix en Grietie
Ao:1692 Jan Garbrandts
    Bartelt Hindrix en Tetie gebr: 5 3/4 gra:
Ao:1635 Sibolt Jacobs en Ave
Ao:1651 de soon Jacob Sijboldts en Anna
Ao:1663 Berent Roelefs en Bijuwien
Ao:1714 Cornelis Aljes en Auke
--     Nienclooster Fol:337 vso
Jacob Jansen ende Etien gebr: 12 gra:
Ao:1643 de wed: Etien getr: an Sijrt Luitiens
Ao:1660 de dogter Anie getr: an Havink Pieters
Ao:1679 Harmen Pieters
Ao:1682 Warner Jans
Ao:1689 Jacob Havink
Ao:1705 Jan Abels vriegesel
Ao:1714 Jan Roelefs, en Grietie

191. Ten Post     Wittewierum Fol:144 vso
Haijo Aijlkens en Free gebr: eenige porceelen landts te weeten 72 gra: Fraaijma heerd geheeten met nog 6 gra: en ook 4 gra: soo met de E: Edsert Rengers verwisselt zijn somma 82 gra: daar van over 40 gra: ten suiden, en de rest bij sijn huis geleegen, met nog 7 gra: soo met vrou Judith Rengers zijn tegen 7 gra: bij haar huis geleegen in alles 89 gra:
Ao:1646 de dogter Ebelien getr: met Ocke Jansens
Ao:1666 de dogter Auweke
Ao:1667 getr: an Tiark Bronnens
Ao:1686 Gerrit Everts wed:
Ao:1692 Evert Claassens wed:
Ao:1695 Johannes Jansen Buirema
Ao:1709 getr: an Grietie
Ao:1719 getr: an Sens Ebels
--     Wittewierum Fol:144
Pieter Pieters en Aaltien gebr: eenige porceelen landts te weeten 62 gra: daar van 40 gra: ten noorden van het Damsterdiep en 22 gra: ten zuiden agter Wittewierum gelegen met nog een stuck landts in Enke Hillebrandts heerd gelegen 20 gra: groot.
Ao:1659 Luitien Tarx en Geertien
Ao:1686 Redger Lippe Fockens
Ao:1689 Tiarck Luitiens
--     Wittewierum Fol:145
Claas Jans ende Tietien gebr: 10 gra: daar van 6 gra: ten noorden en 4 gra: ten zuiden van 't Damster diep bij de Grouwe dijk gelegen
Ao:1633 Pieter Hindrix en Trijntie
Ao:1649 de soon Harmen Pieters en Geertie
Ao:1671 Claas Hindrix en Hille
Ao:1683 Hendric Claassen en Anje
Ao:1689 Johannes Jansen
Ao:1710 Berent Harmens

192. Ten Post     Thiesinge Fol:195 vso
Tia Pieters ende Lamme gebr: 6 gra: bij 't Damster diep langes gelegen.
Ao:1689 Freric Albers wed: Pieterke
Ao:1701 Reint Jacobs
Ten Post     Wittewierum Fol:195 vso
Sicko Jacobs Smit ende Jantie gebr: 8 gra:
Ao:1638 Thomas Aijlkens
Ao:1639 wederom de vorige meier Sicco Jacobs Smith
[in 1650] Verkoft
Garrelsweer     Wittewierum Fol:149
Olger Sijwerts en Welmoet gebr: 78 gra: met nog 33 gra: van Jan Derx heerd.
Ao:1670 de kinderen
Ao:1690 Sicco Jans en Jantie

193. Garrelsweer     Wittewierum Fol:149
    Jan Willems en Grietien gebr: 6 gra:
Ao:1684 Albert Ennens en Grietien
Ao:1714 Albert Reinders en Aafke
    Jan Boelens en Euweke gebr: 4gra:
Ao:1686 Euweke en Cornelis Claassen
Ao:1695 Sijmon Alberts
Ao:1710 de wed: Grietie Hendrix
--     Wittewierum Fol:148 vso
Jan Derx en Bauwe gebr: 102 gra:
Ao:1654 Claas Claassen en Trijntie
Ao:1657 Jacob Pieters en Trijntie
Ao:1691 Ebel Pieters
Ao:1693 Reinder Haijens en Marretie
Ao:1697 Jan Pieters en Trijnje
Ao:1712 Jan Geerts en Anje
--     Wittewierum Fol:148 vso
Derck Sijwerts en Geertie gebr: 100 gra:
Ao:1638 de wed: Geertie getr: an Ocke Riennies
Ao:1658 de dogter Roelfje getr: an Jan Garrebrants
Ao:1619 [=1691?] Jan Sickens en Jantie

194. Garrelsweer     Wittewierum Fol:149
Jacob Jansen en Hillebrant gebr: 22 gra:
Ao:1635 de soon Roelef Pieters en Aucke
Ao:1651 de wed: Aucke getr: an Imme Alberts
Ao:1663 Jan Willems wed: Anna
Ao:1667 de kinderen
Ao:1673 Anna, een van de voorn: kinderen
Ao:1680 is Anna getr: an Claas Hindrix
Ao:1715 Reinder Jans
Woltersum     Schilwolde Fol:347
Claas Mennens en Grietien gebr: 90 deimp: in verscheiden stucken
Ao:1665 de soon Gerrit Claassens en Aghte
Ao:1677 Berent Heeres
Ao:1685 Jr: Weleveld
Ao:1693 Tobias Fockens
Ao:1696 met Roelef Pieters
Ao:1701 Roelef Remges en Pieter Rotgers
Woltersum     Essen Fol:268 vso
Jacob Claassen en Grietie gebr: 40 gra:
Ao:1659 de dogter Geeske getr: an Jan Florijs
Ao:1669 is de wed: Geesje getr: an Claas Boelens
Ao:1686 Jr: Weleveld
Ao:1693 Claas Pieters
Ao:1698 Sijbolt Haeijens en Hindric Harmens
Ao:1704 Roelef Pieters en consr:
Ao:1716 Jan Henrix

195. Woltersum     Schilwolde Fol:348
Reert Jansen en Tietie gebr: 20 gra:
[in 1650] Verkoft
Woltersum     Thesinge Fol:193 vso
Roelef Reinnis en Anna gebr: 14 gra:
Ao:1644 Tiaart Gerrits vriegesel
[in 1650] verkoft
Heijdenschap     St:Anne Fol:250 vso
Jan Abberin en Grietie gebr: 40 gra:
Ao:1640 Henric Heijnens vriegesel
Ao:1644 getr: an Grietie
Ao:1648 Jan Jurriens en Wijberich
Ao:1663 Freric Sibges en Weemeltie
Ao:1673 Bartelt Jacobs en Jantie
Ao:1698 Bonne Hibbens en Wobbe
Ao:1692 Tonnis Bonnens, Hidde Bonnes en Hille
Ao:1695 Berent Luitiens en Hillegien
Ao:1715 Claas Jans en Anje
 
196. Heiddenschap     St:Anne Fol:251
Tonnis Wigbolts en Grietie gebr: 20 gra: sijnde de gerechte helfte van 40 gra: in de Heidenschap geleegen
[in 1650] verkoft
Heijdenschap     St:Anna Fol:250
Pieter Sijmens en Remmertie gebr: de resteerende 20 gra: is de andere helfte van de 40 bij Ruischer brugge
[in 1650] verkoft
Harksteede     Scharmer Fol:352
Sijwert Tetjens ende Anna gebr: 17 1/2 ackeren maeken 70 gra:
Ao:1647 Popke Pieters en Annetie
Ao:1655 de wed: Annetie getr: an Hindric Hindrix
Ao:1678 Claas Popkes en Kunne
Ao:1690 Doe Jans en Hille
Ao:1712 Claas Hiddens en Geele

197. Harckstede     Scharmer Fol:354 vso
Jan Arents bij Aingehorne ende Wobbe gebr: 20 ackeren maken 80 deimp: te weten dat Ubbe landt, de Bonne camp nog een stuck: van 18 deimp: en 2 stuck: van 2 deimp:
Ao:1642 de soon Egbert Jansen en Lamme
Ao:1690 Geert Jacobs en Hindric Alberts
Ao:1696 Wijrdt Arents
Ao:1701 Derck Luitiens
Ao:1704 dese Luitien
Ao:1705 Albert Hindrix
Ao:1706 Eijsse Beerents en Harmen Cornelis
--     Scharmer Fol:355
Jelle Sijbens bij Aijngehorn en Lisebeth gebr: 41 deimp: daar onder de Haver camp mede is verrekent en en nog 9 deimp: de Coster mate geheeten.
Ao:1645 Derck Eijssens en Menje
Ao:1656 Sijmon Aijkens en Trijntie
Ao:1676 Hidde Pieters
Ao:1701 Cornelis Alberts
Ao:1702 Eijsse Berents en Anje
--     Scharmer Fol:353
Bartelt Jansen vriegesel gebr: 59 gras nu Lamme Alberts en Jantien
Ao:1673 de dogter Jantien getr: an Derck Pieters naderhant is dese plaatse bijna alle jaaren van meiers verandert
Ao:1704 Claas Roelefs

198. Harckstede     Scharmer Fol:353 vso
Jan van Sweelde en Anna gebr: 12 ackeren maken 48 gra:
Ao:1678 Claas Cornelis en Aaltie
Ao:1694 Pieter Cornelis en Jantie
Ao:1712 Pieter getr: an Swaantie
Ao:1714 de wed: Swaantie getr: an Enne Doedes
--     Scharmer Fol:353 vso
Tiaart Wierts nu Wiemoet Miekes en Jantie gebr: 12 ackeren.
Ao:1649 de dogter Hendrickje getr: an Hendric Sijbrandts
Ao:1653 Lammert Allers en Jantie
Ao:1661 Hindric Popkes en Trijne
Ao:1690 Jacob Berents en Anje
Ao:1716 Jan Aaldrix en Geertie
--     Jacobiner in Winsum Fol:366
Jurrien Lammers en Martien gebr: 28 gra: daar Arent Schiedam de ander 28 gra: van toekoomen.
Ao:1633 Henric Henrix en Rienke
Ao:1649 wederom getr: an Anna
[in 1650] verkoft

199. Harckstede     Thesinge Fol:194 vso
Derck Albers en Grietie gebr: 28 gra: in de in de [sic] Heidenschap gelegen
Ao:1653 de dogter Trijne getr: an Swijtert Geerts
Ao:1689 Jan Arents Foxhol
Ao:1690 Otto Jans
Ao:1692 Swijtert Geerts
Ao:1697 Wijrt Arents
Ao:1701 Derck Luitiens
N:B: bij na alle jaar is dese plaats van meieren verandert
Ao:1710 Wijrt Arents
St:Anna     St:Anna Fol:250
Eltie Luirts en Jantien gebr: 75 gra: waar onder 10 grassen reidlandt nog 52 bij de Geestelijeke Maagde landen maken te samen 127 gra: mitgaders nog ses gra:
Ao:1638 de soon Bront Elties en Auke
Ao:1656 dese meier getr: an Alste
Ao:1700 Jelmer en Harmen Thomas [Brontsema]
St:Anna     Wittewierum Fol:153
Luitien Jacobs en Grietien gebr: 109 1/2 gra:
Ao:1661 de soon Luitien Claassens en Trijntie
Ao:1694 Luitien Claassens kinderen
Ao:1698 Thiese Harrems en Jantie

200. St:Anna     St:Anne Fol:252
Jacob Willems en Trijne gebr: 31 gras als ook nog 14 gra: hoijlandt
Ao:1656 is Jacob Willems wed: Willemtie getr: an Ocke Egberts
Ao:1692 Jacob Claassen
Ao:1695 Jan Garebrandts en Grietie
Ao:1719 Focko Rempts
--     St:Anne Fol:253
Jan Sijmens en Hindrikjen gebr: 39 gra: als ook nog 9 gra: an de Woldijk gelegen.
Ao:1634 Tonnis Claassen[,] Jelie
Ao:1648 Freric Jansen
Ao:1689 Albert Tonnis en Dieuwertien
Ao:1693 Freric Hendrix
Ao:1694 Egbert Pompeus
Ao:1698 Eltie Jelmers
Ao:1700 Jelmer Brontsema
    1) Ao:1700 Jelmer Brontsema gebr: 32 3/4 gra:
Ao:1717 Tonnis Pieters en Tietie
    2) Ao:1710 Claas Jacobs gebr: 12 gra:
--     St:Anne Fol:253 vso
Sijbrant Jacobs ende nu door overdragt Pieter Claasens en Trijntie gebr: 88 gra: met de cingel Pieter Claassens en Trijne gebr: 46 1/4 gra: 38 roed:
Ao:1660 de soon Claas Pieters en Siabbe
Ao:1685 de kinderen
Ao:1700 de dogter Assie getr: an Jan Temmens
    Ao:1693 Cornelis Bruits en consr: gebr: 46 gra:
    Ao:1710 Focco Cornelis wed: Aaltie 23 gr:
    Jan Lourens en Altie 10 gr:
    Dirik Geers en Geertreuij vorn: 6 1/2 gr:
    en Roleff Jans en Vennetie 6 1/2 gr:
1722 Albert Dircx als vrij lant a 23 gra: 30 st: ider gras

201. St:Anna     St:Anna Fol:253 vso
Jacob Willems en Willemtie gebr: 46 gra:
Ao:1656 wederom getr: an Ocke Egberts
Ao:1691 Jacob Claassen
Ao:1692 Jan Lauwens en Cornelis Bruins
Ao:1710 is dese plaats an verscheiden verhuirt als Focko Cornelis en consr:
--     St:Anna Fol:255
Tja Jansen en Cornellisjen gebr: 15 gra:
Ao:1645 Jan Frerix en Trijne
Ao:1665 Hendric Jansen en Trijne
Ao:1678 Hendric Frerix en Grietie
Ao:1692 Jan Garrebrants
--     Thesinge Fol:194 vso
Gerrit Luitiens wever en Grietie gebr: 12 gra:
Ao:1634 de soon Jacob Gerrits en Welmoet
Ao:1636 de soon Hendric Jacobs vriegesel
Ao:1692 Thijs Hillebrants en Gritien

202. St:Anna     St:Anna Fol:246 vso
Sijmen Leuchs en Remke gebr: 12 1/2 gra:
Ao:1644 de dogter Remke getr: an Bartholomeus Eijssens
Ao:1696 Eijsse Bartholomeus
Ao:1712 de dogter Sieke Eijssens
Ao:1716 Jan Jelmers met Sieke
1722 als vrij lant verhuijrt an Jan Jelmers, drie Jaer voor de schatting, en 3 jaer voor 5 f jaers.
--     St:Anne Fol:254 vso
Derck Pieters wed: Ide op 't Swarte hiem gebr: 12 gra:
Ao:1637 de soon Freric Derx en Hijcke
Ao:1645 de wed: Hijcke getr: an Claas Jacobs
Ao:1694 Eppo Claassens en Assele
--     St:Anna Fol:255
Wolter Tammens en Trijne gebr: 10 gra: de Smalle Tijne geheeten.
Ao:1643 Geert Jansen ende Hille
Ao:1656 Hendric Jansen ende Jantie
Ao:1671 de dogter Martien getr: an Derck Tonnis
    Ao:1682 Martien getr: an Albert Jacobs gebr: 5 gra: van voorige 10 gra: met nog 6 gra:
Ao:1695 Siabbe Doedens en Anje
Ao:1711 Harke Willems en Grietie
Ao:1716 Cornelis Hindrix en Aafke
    Ao:1682 Jacob Claassen en Marretie gebr: van de 10 gra: 5 gra:
Ao:1698 Eltie Jelmers
Ao:1700 Jelmer Brontsema
Ao:1700 Claas Jacobs en Trijntie
1722 an Claas Jacobs verhuijrt voor vrij lant

203. St:Anna     St:Anna Fol:253
De inwoonders van St:Anne gebr: 24 gra: te weten 17 gra: en nog 6 gra: an 't Swarte hiem met een campe voor de poorte. Alsoo dese inwoonders de plaatse met kleine porceelen gebruiken en veel daar an participeeren soo en werden alle de namen niet angehalt.
St:Anna     St:Anna Fol:256 vso
Geert Jansen op de Woldijk en Marretien gebr: 6 gra:
Wittewierum     St:Anna Fol:143
Lubbert Bruininx wed: Aanna in 't Clooster Wittewierum gebr: 100 gra:
Ao:1637 getr: an Egge Jansen
Ao:1658 Eijsse Jacobs en Geertruit
Ao:1665 Eijsse Jacobs getr: an Aafke
Ao:1673 Claas[,] Havink[,] Jan en Menne Schultens
Ao:1695 bij stucken verhuirt
Ao:1696 Jan Jacobs en Gertruit

204. Witte[w]ierum     Wittewierum Fol:143
Garbrant Jansen vriegesel gebr: 120 gra:
Ao:1637 nog 23 gra:
Ao:1644 getr: an Lijsebeth
Ao:1666 de wed: Lijsebeth getr: an Adrian Jansen
Ao:1673 Jan Wiltens en Jantie
Ao:1675 bij stucken verhuirt
Ao:1696 het landt gemaijt en 't hoij verkoft
Ao:1697 Jan Lienders en Marretie
--     Schilwolde Fol:347
Crijne Roelefs op de Grouwedijk op 't Susterhuis ende Claatien gebr: 100 deimp: behuisde landen en 20 deimp: vrij van behuisinge nu onder de behuisinge beklemt voor 202 gl: 10 st:
Ao:1640 is Crijne Roelefs getr: an Icke
Ao:1663 de dogter Annetie getr: an Wolter Claassen
Ao:1694 Claas Wolters en Geeske
Ao:1705 de wed: van Siabbe Cornelis
--     Wittewierum Fol:141 vso
Gerrit Claassens wed: Anna in Wittewierumr: Clooster gebr: 78 gra:
Ao:1634 getr: an Jan Nitters
Ao:1637 Berent Jacobs en Marretie
Ao:1650 de wed: Marretie getr: an Derck Tonnis
Ao:1695 Berent Jacobs en Aucke

205. Wittewierum     Wittewierum Fol:142
Roelef Mellens in Wittewierumer Clooster en Alijt gebr: 100 gra:
Ao:1642 de soon Hindric Roelefs en Trijne
Ao:1646 Tonnis Jansen en Anna
Ao:1649 Anna getr: an Ate Wridsers
Ao:1685 Jan Nienx
Ao:1694 de wed: Aaltie
Ao:1702 Willem Sijnekes en Jantie
--     Wittewierum Fol:147
Jan Cornelis bij Woltersum agter Wittewierum ende Ave gebr: 72 1/2 gra:
Ao:1635 Hindric Albert en Lijsebeth
Ao:1640 Pieter Willems en Trijntie
Ao:1660 de wed: Trijntie getr: an Jan Jacobs
Ao:1696 Boele Claassens en Geeske
1723 Gerrit Mennes, en Aaltie -- zijn vrouw gewen twee jaer huijre geschenk.
--     Wittewierum Fol:146 vso
Jan Reiners op de Grauwedijk gebr: 72 gra: als 42 gra: en dan nog 18 gra: mitschaders 12 gra: de Beke Twalf geheeten[,] Schilwolder lant
Ao:1647 Jan Reinders getr: an Trijntie
Ao:1655 de dogter Lucke getr: an Jacob Tonnis
Ao:1667 Jacob Tonnis getr: an Ettien
Ao:1686 Sijbolt Everts
Ao:1689 Luitien Jansen Haisinge
Ao:1690 Jacob Claassen en Aaltie

206. Wittewierum     Schilwolde Fol:387
Pieter Peters bij de Grauwe dijk en Anna gebr: 50 deimp: met nog 12 deimp: de Dobbe 12 deimp: geheeten
Ao:1646 Jacob Sijmens en Sijben
Ao:1660 getr: an sijn meidt Geertie
Ao:1693 Anje Jacobs
Ao:1694 Anje Jacobs getr: an Hillebrant Hindrix
--     Wittewierum Fol:147 vso
Tebe Cornelis bij de Grouwedijk en Ide gebr: 80 gra:
Ao:1644 de wed: Ide getr: an Hebel Hindrix
Ao:1657 Harmen Ellens ende Bauwien
Ao:1678 Claas Jansen
Ao:1695 bij stucken
Ao:1696 Cornelis Everts
Ao:1713 Claas Harmens en Gritien Cornelis zijn vrouw
--     Wittewierum Fol:147 vso
Jan Jacobs agter Wittewierum en Aagte gebr: 40 1/2 gra: landt het Washuis geheeten.
Ao:1644 de wed: Achte getr: an Julle Jacobs
Ao:1655 de wed: Achte wederom getr: an Ocke Roelefs
Ao:1669 Ocke Roelefs getr: an Trijne
Ao:1680 de wed: Trijne getr: an Jan Janssen
Ao:1696 Jan Ockens

207. Ten Bour     Thesinge Fol:197
Hemme Hindrix en Grietien gebr: 85 1/4 gra:
Ao:1667 de kinderen
Ao:1673 een van dese kinderen met naamen Freric Jansen ende Marretien
--     Thesinge Fol:191
Waldrich Aijssens en Jantien gebr: 100 gra: streckende an de Woldijk
Ao:1654 de soon Jan Walrichs en Trijntie
Ao:1692 Luitien Jans en Anneke
--     Thesinge Fol:197
Cornelis Doorenbusch en Ave gebr: 83 gra:
Ao:1654 Cornelis de soon, en Jantie
Ao:1693 Freric Wigbolts
1722 Leendert Jans

208. Ten Bour     Thesinge Fol:190
Jan Sijmens de Jonge wedenaar tot Dijxhoren gebr: 88 gra: daar van 48 gra: bij 't Damster diep onder de wal nu gebragt op 47 gra: met nog 25 gra:
Ao:1637 Wilem Jansen en Trijne
Ao:1659 de soon Derck Willems
Ao:1667 de suster Annetie Willems
Ao:1689 Isebrant Claassen en Grietie
Ao:1694 de wed: Grietien getr: an Harmen Pieters
--     Thesinge Fol:190
Ao:1684 Claas Frerix gebr: 35 gra: van de voorige plaats
Ao:1687 Hr: Gruis van Lellens
--     Thesinge Fol:190 vso
Derck Willems ende Tettie gebr: 76 gra:
Ao:1650 hijr bijgevoegt de volgende post van 22 gra:
Ao:1662 de soon Willem Derx en Annetie
Ao:1692 Bartholt Jacobs
Ao:1694 Bartholt Jacobs en Jacob Lammers, en Gritie

209. Ten Bour     Thiesinge Fol:190 vso
Ao:1692 zijn de voorsr: 22 gra: overgedraagen an Nannink Jans, en Martie.
--     Thesinge Fol:205
Nog gebr: Reinder Bauwes en Lijsebeth van 44 gra: 22 gra:
Ao:1638 de soon Albert Reinders en Geertie
Ao:1686 Jan Alders
--     Thesinge Fol:190 vso
Onno Popkens en: Geertien gebr: 86 gra:
Ao:1641 Derck Jansen en Aebltie
Ao:1661 De wed: Abltie getr: an Jan Tonnis
Ao:1666 Schulte Claasen wedunaar
Ao:1692 Derk Cornelis
Ao:1699 Hendric Sijrts en Lijsebeth

210. Ten Bouur     St:Anne Fol:246
Roelef Jacobs en Martien gebr: 50 gra: als ook nog 18 gra:
Ao:1656 getr: an Dieuwer
Ao:1666 de soon Cornelis Roelefs
Ao:1694 Derck Pieters en Nannie
Ao:1698 Bront Elties en Eltie Jelmers
Ao:1700 Harmen Tomas Brontsema
    Ao:1694 Julle Claassen en Aijlke gebr: 16 gra:
--     Thiesinge Fol:204 vso
Tiaart Gadiens en Trijne gebr: 55 1/2 gra:
Ao:1649 de soon Claas Tiaarts en Magdalena
Ao:1664 is Claas Tiaarts getr: an Geertruit
Ao:1673 Jan Sijbolts en Trijne
Ao:1695 de kinderen Alije en consr:
Ao:1699 Hindric Geerts
    Ao:1710 Gerrit Gerrits en Marretie dogter van Hindric Geerts gebr: 30 1/2 gras
    Ao:1710 Jan Jansen en Trijntie gebr: 25 gra:
--     Thesinge Fol:203
Jan Edsers en Anna gebr: 62 1/2 gra:
Ao:1654 de wed: Anna getr: an Geert Harmens
Ao:1662 Cornelis Pieters en Aaltie
Ao:1673 Cornelis Pieters getr: an Lijsebeth
Ao:1681 Willem Hindrix
Ao:1684 Claas Sijmons en Frouke
Ao:1697 Olger Albers en Marretie

211. Ten Bour     Thesinge Fol:203 vso
Jouke Pieters en Grietie gebr: 44 1/2 gra:
Ao:1641 de dogter Hille getr: an Garrebrant Jacobs
Ao:1678 Claas Frerix en Derckjen
Ao:1684 Annetie Willems
Ao:1689 Isebrant Claassen en Geertien
Ao:1695 Harmen Pieters en Geertie
--     Thesinge Fol:204
Cornelis Jacobs en Lijsebeth gebr: 44 1/2 gra:
Ao:1657 Sijmon Claassens en Aagte
Ao:1695 Olger Albers en Marretien
Ao:1697 Jan Janssen en Trijnje
Ao:1700 getr: an Bouchien
Ao:1703 is Bauwchie getr: an Claas Asings
--     Thesinge Fol:195
Pieter Onnes wed: Jantie op 't Groote Waschuis gebr: 120 gra: buiten de wal gelegen.
Ao:1638 de soon Onne Pieters vriegesel
Ao:1655 Jelmer Duirts en Annetie
Ao:1657 Edser Jans vriegesel
Ao:1659 getr: an Grietie
Ao:1689 Jan Albers
Ao:1694 Claas Sijmens
Ao:1698 Egbert Pompeus en Claas Reints
Ao:1704 Jan Jans
Ao:1710 Jacob Entes

212. Ten Bour     Thesinge Fol:195 vso
Ao:1678 Jelle Tijmens gebr: van de voorsr: 120 gra: 80 gra:
Ao:1701 de soon Tijmen Jellens en Hille
--     Thesinge Fol:195
Albert Hindrix en Trijne gebr: dat Klein Washuis groot 80 gra:
Ao:1635 Tijmen Tonnis en Bauwe
Ao:1686 Claas Reinties
Ao:1709 desselfs wed: Reintie Harmens
--     Thesinge Fol:191 vso
Derck Hindrix wed: Sietien in de Bolten nu wederom getr: an Pieter Harrems gebr:12 1/2 gra: landt bij de Bolten gelegen. binnen de wal nog 10 gra: de Abas venne geheeten en buiten de wal, nog de helfte van 18 grassen.
Ao:1637 Pieter Harmens wed: getr: an Euweke Heerens
Ao:1644 Pieter Coeverts en Trijne
Ao:1657 Otte Coerts en Hemmije
Ao:1689 Jan Roelefs
Ao:1694 Eijsse Jacobs en Anje

213. Ten Bour     Thesinge Fol:201 vso
Frerik Jansen en Grietie gebr: de Lutke Bremate groot 20 gra:
Ao:1634 de soon Jan Frerix en Aanna
Ao:1634 is Anna getr: an Tonnijs Claassen
Ao:1686 Jan Tonnis
Ao:1692 Willem Derx
Ao:1698 Luitien Jans
Ao:1710 Michiel Jans
Ao:1716 Tonnis Claassen
Ao:1722 Hendrik Budijes
--     Thiesinge Fol:199 vso
Claas Jansen nu Reinder Cornelis vriegesel gebr: 14 gra: sijnde de gerechte helfte van 28 gra: de Groote Bre mate genaamt
Ao:1664 Jan Tiarx en Jantie
Ao:1668 de kinderen Jan, Gerrit en Geertruit
Ao:1686 Hendric Jacobs
Ao:1691 Harmen Geerts
Ao:1692 Willem Derx
Ao:1698 Luitien Jans
Ao:1710 Michiel Jans
Ao:1716 Jacob Entes
--     Schilwolde Fol:348 vso
Jan Pieters in de Bawers ende Frerikjen gebr: 28 gra:
Ao:1641 Claas Bartolomeus en Jantie
Ao:1659 Ocke Sijmens en Jantie
Ao:1662 de wed: Jantie getr: an Dutmer Jansen
Ao:1667 Berent Hindrix en Jantie
Ao:1694 Frebe Jacobs en Meijje
Ao:1709 Hendric Berents en Trijntie

214. Ten Bouur     Thesinge Fol:202 vso
Jan Harmens tot Dijxhorn ende Wijske gebr: 44 gra:
Ao:1653 Roelef Jansen en Anna
Ao:1678 de soon Jan Roelefs en Trijntie
Ao:1698 getr: an Frouke
Ao:1713 de kinderen, en de kinderen an Harmen Harrems en Vre
--     Thiesinge Fol:189 vso
Jurien Rotgers wed: Anna gebr: bij de Woldijk 6 gra:
Ao:1639 Jacob Gerrijts en Welmoet
--     Thesinge Fol:192
De E: Bartolomeus Fraterman gebr: 9 gra: vrij van behuisinge sijnde de helfte van 18 gra: de ander 9 sijn beklemt sijnde gebr: bij Derck Hindrix nu Pieter Harrems in de Bolte
Ao:1655 Jan Sickens
Ao:1641 Garrebrant Claassen
[in 1650] verkoft

215. Thiesinge     Thiesinge Fol:197
Jacob Reinders ende Jantie gebr: 50 gra: de Groote Koe venne geheeten
Ao:1648 wederom getrout an een Jantie
Ao:1657 Jan Hillebrandts en Aaltie
Ao:1669 de soon Hillebrant Jansen en Geertruit
Ao:1682 Jan Hillebrandts wed: Aaltjen
Ao:1691 Geert Meertens en Annetien
Ao:1694 Harmen Boltens wed: Harmentie
Ao:1704 Jan Harmens en Wendeltie
--     Thiesinge Fol:198
Wigbolt Jansen nu Uldrick Hindrix en Eve gebr: 18 gra: in 2 vennen ider van 9 gra: op noorden van de Schip sloot gelegen.
Ao:1638 Focco Jacobs en Welmoet
Ao:1692 de Pastor Warendorp
Ao:1698 Jan Pesman en Anna
1722 Hendrik Pesman
--     Thiesinge Fol:199
Inne Riemers ende Jantien gebr: 12 gra:
Ao:1643 Pieter Jacobs en Anne
Ao:1647 Eijsse Jacobs en Dieuwer
Ao:1669 Jan Hillebrandts en Aaltie
Ao:1684 Jan Rosinge en Anje
Ao:1694 de wed: Anje getr: an Claas Carsties
Ao:1699 wederom getr: an Albert Derx
Ao:1703 Hindric Jansen wedunaar
Ao:1707 Willem Geerts en Trijntie

216. Thiesinge     Thiesinge Fol:201
Thomas Jansen en consr: gebr: 24 gra: in verscheiden porceelen verdeelt.
Ao:1647 Abel Derx en Anna gebr: van dese 24 gra: 9 gra: nu Edse Claassens en Anna
Ao:1654 Jan Jansen soone en Fennetie
Ao:1664 Stepheus Bennink
Ao:1692 Arent Arents en Grietie
Ao:1709 Pastor Tiepens en Elsje
Ao:1712 Willem Jurriens en Claasie
--     Thiesinge Fol:198 vso
Claas Everts en Houwke gebr: 12 gra: naast an de cingel
Ao:1639 Claas Alberts en Geese
Ao:1668 de soon Albert Claassens en Claaske
Ao:1713 Roelef Derx en Sieke
Ao:1719 Roelef Derx getr: an Aaltie
1728 Hendrik Willems, en Achie Niters gebruijken 14 gr: de halwe bremate als meede noch 14 gr: de andere halwe breemate also saame 28 gr: onder haer huijs beklemt, a 32 stv: idr: graes
--     Thiesinge Fol:200
Hubert Derx en Pieterke gebr: 4 gra: van 12 gra: item de hieminge in 't Clooster agter 't lange vreehuis soo de conventuaale plagten te gebruiken.
Ao:1644 is Hubert Derx getr: an Cornelisje
Ao:1659 Claas Driewes en Aaltie
Ao:1666 de dogter Jantie Stuirwoldts
Ao:1667 is Jantie getr: an Berent Hendrix Luitenant
Ao:1668 Jacob Driewes en Aaltie
Ao:1688 Isebrant Stuirwold
Ao:1694 getr: an Trijntie

217. Thiesinge     Thiesinge Fol:205
Trijne Bartels[,] wed: gebr: dat susterhof Roosendal met een klein laantie te saamen op 3 gra: gereekent.
Ao:1637 de wed: Trijne getr: an Alef Jansen
Ao:1647 Jacob Roelefs en Geertruit
[in 1650 verkocht]
[Het volgende staat tussen de eerste en tweede post:]
Teesinge 332     1728 Eltie Nitters, en Hillie Jacobs gebruijk 16 grasen als Fol:5 $1 is te zien.
Thiesingerburen     Geestelijke [Maagden] F:332
Luirt Elties en Marretie gebr: 70 gra:
Ao:1635 Sijmen Jansen en Marretie
Ao:1644 de wed: Marretie getr: an Allert Henrix
Ao:1671 de kinderen
Ao:1678 Roelef Jansen en Geertie
Ao:1689 Derck Sijbrants en Emmetie
Thiesingerburen     Geestelijke Maagden F:330 vso
Boele Cornelis en Lijsebeth gebr: 55 3/4 gra:
Ao:1635 de wed: Lijsebeth getr: an Jan Gerrijts
Ao:1652 de dogter Annetie getr: an Jacob Pieters
Ao:1678 de wed: Annetie weder getr: an Jacob Lippens
Ao:1694 getr: an Marretie
Ao:1701 Harmannus Eggens
Ao:1704 Claas Sijbrandts en Trijnje

218. Thesingerburen     Geesteijke Maagden F:331 vso
Claas Eppens bij Stoerwolde en Grietien gebr: 53 gra:
Ao:1647 de wed: Grietien getr: an Jan Nanninx
Ao:1683 Claas Pieters en Jeijen
Ao:1694 is de wed: Jeije getr: an Roelef Berents
1722 door Rooleff Berents opgezijt, weederom an Rooleff alles voor 6 jaer des jaers in genere voor 55 f.
--     Geestelijke Maagden Fol:330 vso
Arijs Luitiens en Anna gebr: 44 gra: met nog een hiem, Branderingehiem geheten
Ao:1641 Claes Nitters en Aaltie
Ao:1689 Jan Claasen en Bauwke
Ao:1716 Claas Jans en Kunje
--     Thiesinge Fol:193 vso
Luitien Arijs en Willemtien gebr: 42 1/4 gra: en 22 roed:
Ao:1642 IJcke Luitiens vriegesel
Ao:1643 Gerrit Claassen en Jeltie
Ao:1692 de kinderen
Ao:1694 Claas Gerrits alleen
Ao:1695 Pieter Pieters en Hilje
Ao:1706 Tijmen Claassens en Ecke

219. Thiesingerburen     Geestelijke Maagden F.331
Claas Berents wed: Anna bij Stoerwolde gebr: 37 gra:
Ao:1634 de dogter Grietie getr: an Harmen Pieters
Ao:1657 dese getr: an Marretie
Ao:1662 is de wed: Marretie getr: an Sent Fockens
Ao:1671 Jan Hindrix en Annetie
Ao:1694 Henric Jans
Ao:1698 Jan Claassens en Bauwe
Ao:1716 Claas Jans en Kunje
1722 opgezijt, en weederom door Claas Jans ingehuijrt voor 40 f: 14 st: jaers.
--     Thiesinge Fol:194 vso
Pieter Hindrix en Marretien gebr: 26 gra: agter St:Anne
Ao:1645 getr: an Elsje
Ao:1659 de wed: Eltje getr: an Claas Claassen
Ao:1664 dese meier getr: an Pietertien
Ao:1678 de wed: Pietertien getr: an Asinge Menkes
Ao:1694 Claas Asings
Ao:1704 Jacob Albers wed: Bauwke
Ao:1706 Bauwke getr: an Roelef Jans
--     Thiesinge Fol:202
Geert Meertens ende Talle gebr: dat Reidlandt groot 15 gra:
Ao:1650 de dogter Trijntie getr: an Hindric Everts
Ao:1692 Harmen Meertens
Ao:1713 Jurjen Harrems en Sieke

220. Thiesingeburen     Thiesinge Fol:194
Pieter Jacobs en Trijntien gebr: 12 gra:
Ao:1642 Focco Jellens en Harremtie
Ao:1647 de dogter Welmoet getr: an Sijmon Pieters
Ao:1669 de soon Pieter Sijmens en Trijntie
Ao:1673 Luitien Jans en Annetie
Ao:1694 Heine Pieters en Jantie
Ao:1711 Jacob Jans en Geertruit
Ao:1713 Hendric Luities
Stoerwolde     Geestelijke Maagden Fol:329
Claas Drieuws en Aaltien gebr: 167 gra:
Ao:1659 de soon Jacob Driews en Aaltien
Ao:1688 de soon Isebrant Stuirwold
Ao:1694 getr: an Trijntie
Ao:1706 Pieter Jans en Jantie
Stoerwolde     Geestelijke Maagden Fol:330
Drieuwes Claassen en Bave gebr: een venne groot 9 gra:
Ao:1644 de soon Claas Driewes en Aaltie
Ao:1666 de soon Driewes Stuirwold en Hilletien
Ao:1667 de broeder Jacob Drieuwes en Aaltien
Ao:1668 Wijrt Cornelis en Hijcke
Ao:1684 de wed: Hijcke getr: an Jan Duirts
Ao:1692 Isebrant Stuirwold
Ao:1693 Jan Sijmens
Ao:1694 getr: an Grietie
Ao:1698 Hendric Claassen
Ao:1712 Jan Hinrix en Susanna [Pesman]

221. Stoerwolde     Geestelijke Maagden F.331 vso
Jacob Riennies en Aucke gebr: 23 gra: leeg landt
Ao:1673 Jacob Drieuwes wedunaar
Ao:1688 de soon Isebrant Stuirwold
Ao:1694 getr: an Trijntie
Ao:1698 Henric Lucas
Ao:1704 Derck Arents
Garmerwolde     Wittewierum F.159 vso
Cornelis Jansen en Hijke gebr: 150 gra:
Ao:1666 de soon Jacob Cornelis en Derckje
Ao:1695 Freerk Jacobs en Anje
Garmerwolde     Thiesinge Fol:192
Pieter Claassen en Anna gebr: 54 grasen
Ao:1640 de dogter Anna getr: an Arent Derx
    Ao:1648 Arent Derx en Anna gebr: van 54 gra: 46 gra:
Ao:1651 de wed: Anna getr: an Freric Pieters
Ao:1652 Jan Derx vriegesel
Ao:1653 getr: an Trijntien
Ao:1661 de wed: Trijntie getr: an Jan Pieters
Ao:1662 Arent Ewolds en Hilletje
Ao:1683 Jacob Alberts
Ao:1689 Frerik Claassen
Ao:1694 Derk Auwes en Marretje [?]
1725 Siwert Jans en Annie Diricks
    Ao:1648 Pieter Nannens gebr: van de 54 gra: 8 gra:
Ao:1692 Henric Pieters
1722 Jaike Piters

222. Garmerwolde     Geestelijke Maagden Fol:333
Derck Derx en Celie gebr: 46 gra:
Ao:1654 de dogter Trijntie getr: an Menso Abels
Ao:1684 Derck Claassen
Ao:1698 Jan Harmens en Grietie
Ao:1712 Jan Abbringe en Gritie zijn vrouw
--     Thiesinge Fol:193
Tiark Onnens wed: Diewer gebr: 36 gra:
Ao:1637 getr: an Jacob Jansen
Ao:1652 Jan Claassens en Albertie
Ao:1654 Claas Jansen en Aaltien
Ao:1665 Drieuwes Stuirwold vriegesel
Ao:1667 de broeder Jacob Drieuwes en Aaltien
Ao:1668 Wijrt Cornellis en Hijlcke [Boelens]
Ao:1684 Hijcke getr: an Jan Duirts
Ao:1692 Gerrit Jacobs
Ao:1694 getr: an Anje
Ao:1713 Jan Gerrits en Marretie
--     Geestelijke Maagden Fol:333 vso
Harmen Jansen ende Wiske gebr: 20 gra:
Ao:1653 de dogter Jantie getr: an Pieter Fransen
Ao:1668 is dese meier getr: an Aaltie
Ao:1684 de kinderen Jan en Trijntie Pieters
Ao:1692 Jan Pieters alleen
Ao:1708 Jacob Hindrix en Ettien
Ao:1719 Abraham Roelefs in qlte: voor de diaconie aldaar

223. Garmerwolde     Geestelijk Maagden F.332 vso
Jan Pieters en Abele gebr: 15 gra: niet wijdt van 't Damster diep.
Ao:1638 Derck Jacobs en Anna
Ao:1644 Broerke Broerkes en Liefke
Ao:1651 Willem Hemmens en Geertruit
Ao:1653 Tomas Ockens vriegesel
Ao:1655 getr: an Geesje
Ao:1660 Pieter Nannens en Trijntie
Ao:1686 Hindric Pieters
--     Thiesinge Fol:193
Tiewes Arijs nu Sijbolt Allies ende Jeije gebr: 14 gra: en 2 en 6 te samen 22 gra:
Ao:1673 de soon Jan Sijbolts en Trijne
Ao:1707 de soon Alje Jans en Wendel
Ao:1716 Ibe Sens en Lamke
--     Thiesinge Fol:202 vso [resp] 192 vso
    Sijbolt Alljes en Jeije gebr: 2 gra: van de 12 gra: hijr voor angehaalt tot Thiesinge bij Hubert Derx gebr:
    Jacob Willems bij de watermeulen ende Jan Gerrijts met beide vrouwen Etiens genoemt gebr: te samen 6 gra:

224. Jucquert     Nieienclooster Fol:336
Jan Pieters bij de Heekt ende Rempke gebr: 45 gra:
Ao:1662 de soon Nittert Pieters
Ao:1673 Jan Amzrens en Jantien
Ao:1685 Tonnijs Claassens
Ao:1692 Jan Tonnis en Grietie
Ao:1719 Henric Vegter en Aaltie
--     Nienclooster Fol:337
Jacob Luitiens ende Alje gebr: 22 gra:
Ao:1641 de wed: Aalje getr: an Jacob Steffens
Ao:1651 Jacob Steffens getr: an Ettie
Ao:1692 de kerck aldaar
Ao:1694 Derck Hindrix en Grietie
Ao:1702 Jannes Jaspers en Anje
1722 Eppe Dirix
--     Nienclooster Fol;341 vso
Eppo Hebels tot Nienclooster en Anna gebr: 12 gra:
Ao:1647 de wed: Anna getr: an Cornelis Albers
Ao:1662 Jasper Willems en Marretie
Ao:1689 Willem Jansen en Grietien
1722 verloopen, wederom verhuijrt an Arent Hendrix wedn: tot Oosterwitwerd, te weeten 12 1/2 gr: a 2 gl: het gras staande het huijs op provintiegront.

225. Creuwert     Nienclooster Fol:399
Pieter Schoeler tot Nienclooster en Grietie gebr: 80 gra: en 2 ackeren die gereekent worden op een gras met de oost zijde van de cingel
Ao:1666 de soon Jacob Schoeler en Jantie
Ao:1682 Lauwerens Jans
Ao:1692 Lauwerens Jans wed: getr: an Conraat Jans
--     Felwert Fol:186 vso
Jan Hindrix bij Oldenclooster ende Grietie gebr: 68 1/2 gras en 13 roed:
Ao:1641 de soon Pieter Jansen en Onneke
Ao:1654 Jan Berents en Sijberich
Ao:1680 Berent Jansen en Geertien
Ao:1699 Jan Jacobs en Elske
Ao:1718 Albert Cornelis en Hille, doch verloopen sonder its te betaale
1722 verhuijrt an Pieter Jans Gronhoff in qualite voor Aaltien Jans, en Maritien Jans voor 6 jaer a 12 st: het graes jaers, maar dan op de selwe huijre als eenig ander lant, soo an hem is swettende, en dan ind' 1/2 beklemming
--     Nienclooster Fol:340 vso
Menno Reiners tot Arenwert en Tietie gebr: 35 gra:
Ao:1648 de soon Reinder Mennens vriegesel
Ao:1651 de broeder Walrich Mennens ende Trijntie
Ao:1656 Boele Luirts en Evrouw
Ao:1687 Jan Roelefs
Ao:1689 Johannes Jaspers en Claaske met Ariaan Pieter en Grietie
Ao:1703 heeft Johannes Jaspers zijn andeel overgedraagen an Ariaan Boelens wed: Grietien
Ao:1707 Pieter Hindrix en Maria
Ao:1711 Roelef Ockens en Hester

226. Creuwert     Nienclooster Fol:341
Bartelt Michiels tot Arenwert en Trijne gebr: 19 gra:
Ao:1637 de soon Pieter Bartels en Ave
Ao:1653 Arent Harmens en Louwke
Ao:1660 de soon Berent Arents en Grietien
Ao:1685 Meerten Cornelis
Ao:1688 Claas Jacobs
Ao:1690 Reger Hovius en Hilleke Pieters
Ao:1707 Pieter Thijs en Menje
Ao:1719 de wed: Menje getr: an Jan Lauwerens
--     Felwerd Fol:184
Nanne Heerens wed: Pieterke gebr: 17 1/2 gra: 5 roed:
Ao:1653 de soon Claas Nannens vriegesel
Ao:1678 Marten Pieters en Anje
Ao:1697 de wed: Anje getr: an Henric Jans
Ao:1702 Jan Tiepkens en Jantien
--     Nienclooster Fol:341 vso
Claas Bolte en Marretien gebr: 10 gra:
Ao:1658 Johan Michiels en Grietie
Ao:1663 Jacob Willems en Grietie [Halsema]
Ao:1695 Pieter Harrems en Sijberich
Ao:1716 Pieter Geerts

227. Holwijrda     Nienclooster Fol:335 vso
Jan Bolte tot Garmendeweer en Trijne en Jacob Pieters Bolte vriegesel in plaats van sijn moeder Anna wed: van Pieter Bolte gebr: te samen 152 gra:
Ao:1639 de soon ook genaamt Jan Bolte
Ao:1650 Gerrit Pieters wed: Annegien met Jacob Pieters wed: Trijne
Ao:1651 Gerrit Pieters wed: getr: met Arent Jacobs
Ao:1680 Pieter Bolte en Grietie
    Ao:1700 Gerrijt Tiaarts gebr: van 128 1/2 gra: 110 1/2 gra:
    Ao:1700 Pieter Bolte gebr: van voorsr: 128 gra: 18 gra:
Ao:1708 Luij Jans en Aucke
--     Nienclooster Fol:335 vso
Ao:1677 Jan Meertens ende Ave gebr: van de voorige 144 1/2 gra: 15 3/4 gra:
Ao:1680 Isebrant Jansen en Grietie
Ao:1694 de wed: Grietie getr: an Claas Dreeuwes
Ao:1713 Dreuwes Claassen en Siberich
--     Wittewierum Fol:152
Frerik Gerrits tot Cleijwijrum en Trijne gebr: 105 gra: soo binnen als buiten sijn gelegen.
Ao:1646 de soon Tomas Frerix en Wijpke
Ao:1694 de kinderen
Ao:1702 de dogter Lijsebeth Tomas getr: an Jan Hindrix
1725 Willem Jans, get: met Elisabet Thomas, geeft een jaer geschenk.

228. Holwijrda     Nienclooster Fol:342
Juffer Hille Leuwe wed: van Jr: Wilke te Nansum gebr: 37 gra:
Ao:1637 Juffer Eva te Nansum
Ao:1652 Jacob Tiaarts en Grietie
Ao:1707 Harmen Claassens en Hilje
--     Felwert Fol:181 vso
Hindrik Albers tot Catmus en Grietie gebr: 26 gra: in 2 stuck:
Ao:1641 de kinderen
Ao:1646 Hendric Jansen en Anna
Ao:1663 Geert Claassen en Mienje
Ao:1670 Claas Derx en Menje
Ao:1690 Sijrt Pieters en Jan Derx
Ao:1694 Garmt Gerrijts en Ide
Ao:1712 Meindert Tiarx en Ida
Ao:1718 Phebe Jans en Lupke
--     Felwert Fol:183
Capt: Abraham Solkema en Juffer Clara Clants gebr: 15 gra: vrie van behuisinge, dog nu de beklemminge gekoft voor f 1139-1-2
Ao:1639 Juffr: Trijne Joha: Welenvelt en Juffer Gesijna
Ao:1649 Schate Allens en Menje
Ao:1653 Jan IJpkens en Anna
Ao:1656 Geert Claassens en Meenje
Ao:1657 Claas Jouwes en Anje
Ao:1667 Jauke Garrebrants ende Welmoet
Ao:1682 Meerten Addens en Geeske
Ao:1694 Lubbert Arents en Reniouw
Ao:1695 Claas Willems

229. Holwijrda     Wittewierum Fol:162 vso
Derck Pieters wed: Berentie tot Catmus en Pieter Pieters en Geertie gebr: van 15 gra: 7 1/2 gra: de Grenpham genaamt en de overige 7 1/2 gra: gebr: Gerrit Pieters de welke Ao:1638 gebruiker blijft van beide porceelen te weten 15 gra:
Ao:1645 is Gerrijt Pieters getr: an Anna
Ao:1653 Reinder Mennens en Anneke
Ao:1662 Dn: Samuel Grimminga en Swaantie
Ao:1668 Derck Jansen Spaan en Lubbe
Ao:1671 Eltie Wessels en Elijsabeth
Ao:1699 Albert Elties en Haijlke
Holwijrda     Felwert Fol:181
Cornelis Arents Smith tot Catmus ende Geele gebr: 8 gra:
Ao:1640 Hoijke Hoijkes en Gebbe
Ao:1654 de wed: Gebbe getr: an Meindert Hindrix
Ao:1658 Claas Willems en Ettien
Ao:1659 Claas Willems getr: an Hille
Ao:1668 Harmen Claassens en Aafke
Ao:1685 Harmen Claasen
Ao:1711 Claas Jans en Eltien
Uthwierda     Oosterwierum Fol:404
Jacob van Comen nu Ewe Wichers ende Dieuwer gebr: 34 gra:
Ao:1638 de wed: Dieuwer getr: an Engelbert Claassen
Ao:1668 Pieter Piemans en Elske
Ao:1673 Claas Tiarx en Beerentien
Ao:1686 Henric Claassens
Ao:1690 Walrich Jansen
Ao:1713 Grietie Pieters

230. Uthwierda     Oosterwierum Fol:404
Willem Pieters en Tetjen gebr: 20 gra: waar van 14 gra: binnen en 6 gra: buiten dijx leggen.
Ao:1645 de soon Harke Willems en Wobbe
Ao:1654 Jan Schultes en Heilke
Ao:1661 Hendric Claessens en Lucke
-- ---- Arent Tiddens en Marretie
Ao:1678 Cornelis Henrix en Grietien
Ao:1682 Redger Sissingh
Ao:1694 Cornelis Luijs en Grietie
--     Grijsemonnike Fol:229 vso
Jan Oebels wed: Geesje bij Delphzijl gebr: 14 gra: daar van 10 gra: binnen en 4 gra: buitendijx sijn geleegen is seer afgeslaagen landt.
Ao:1648 is Geesje getr: geweest an Remge Hiddens
Ao:1650 Uinke Jansen en Elje
Ao:1673 Pastor Severinus en Johanna
Ao:1695 Gijsbert Bevers
Ao:1713 Hans Nienx
--     Uthwierda Fol:441
Ao:1650 Siourt Jans en Willem Jansen gebr: 74 gra: soo in beklemminge sijn gedaan voor 5619-7-4.
Ao:1638 Harke Tiaarts
Ao:1659 Cornelis Phiips en Ichien
Ao:1691 Roebert Wetter
Ao:1716 Grietie Jans

231. Tiamsweer     Felwerd Fol:179
Jacob Sijmons tot Lutke Lasquert en Hille gebr: 80 gra: met nog eenig heenland
Ao:1637 Pieter Jacobs en Trijne
Ao:1678 Harke Claassen en Hilletie
Ao:1682 Hindric Tiackens en Aaltie
Ao:1692 de kinderen Derck, Jan, Lipke en Grietie
Ao:1706 Derck Jans wed: Anje
Ao:1709 Anje getr: an Schelte Jans
--     Felwert Fol:178 vso
Jacob Willems op 't Groote Lasquert en Jantien gebr: 12 ackeren in Siddebuirster ende 24 gra: in Ollingerhamr:
Ao:1653 Henric Fockens vriegesel
Ao:1656 Sijweke Tiddens en Grietie
Ao:1667 de wed: Grietie getr: an Garrebrant Jansen
Ao:1678 Phebe Hitiens en Aefien
--     Felwert Fol:179
Gerrijt Derx op 't groote Lasquert ende Jantien gebr: 12 ackeren in Siddeburster ende 24 gra: in Olingerhmr:
Ao:1639 de dogter Aaltie getr: an Hittie Jacobs
Ao:1642 Hijlke Tiackens en Auke
Ao:1660 getr: an Sijberich
Ao:1689 Cornelis Hijlkes
Ao:1694 Freric Gerrijts en Eijske

232. Tiamsweer     Scharmer Fol:351 vso
Jan Claassen ende Bijwe gebr: 25 gra: onverscheiden in 50 gra: daar de kerck van Midwolde een ander 25 gra: toekoomt.
Ao:1639 de soon Pieter Jansen en Grietie
Ao:1668 de kinderen, Jacob, Jan en Lijsebeth
Ao:1673 Cornelis Claassen en Siekien
Ao:1683 Cornelis Claassen getr: an Aelstie
Felwert     [Felwert] Fol:184 vso
Lammert Jantiens wed: Trijntien in Oldenclooster gebr: 122 gra:
Ao:1634 Tijmen Jansen ende Trijne
Ao:1673 de soon Albert Sijmons vriegesel
Ao:1692 Wicher Boijes en Hille
Ao:1713 Mello Harmens en Frouke
Felwert     [Felwert] Fol:185
Inte Reuwers in Oldenclooster ende Lijefke en consr: gebr: 122 gra:
Inte Riewers ende Liefke gebr: van dese 122 gra: 61 gra: met een hof
Ao:1650 de wed: Liefke getr: an Tiarck Jaspers
Ao:1666 Lammert Tijmens vriegesel
Ao:1668 getr: an Itien
Ao:1694 Tijmen Lammerts
Ao:1698 getr: an Anneke

233. Felwert     [Felwert] Fol:185
Michiel Jelmers en Pieterke gebr: van de voorsr: 122 gra: 61 gra:
Ao:1635 Jacob Hindrix en Wobbe
Ao:1656 Cornelis Pieters en Wijpke
Ao:1680 Meerten Marcus ende Grietie
Ao:1690 Wicher Boijes
Ao:1698 Aijbelt Lubbers en Grietje
Ao:1708 Hindric Jans en consr:
Ao:1709 Cornelis Elties en Aafke
--     Felwert Fol:183
Nog gebr: Inte Reuwers alleen 8 gra: tussen Oldenclooster en Bierum geleegen.
Ao:1644 Jan Jansen en Cornellisje
Ao:1645 Schato Allens en Menje
Ao:1653 Jan Ipens en Anna
Ao:1656 Geert Claassens en Menje
Ao:1657 Claas Jouwkes en Annejen
Ao:1667 Jouke Garrebrandts en Welmoet
Ao:1682 Meerten Addens en Geeske
Ao:1694 Lubbert Arents en Renjouw
Ao:1695 Claas Willems en Teetie
--     Felwert Fol:186
Jurien Thomas in Oldenclooster en Cornellesien gebr: 23 gra:
Ao:1650 de soon Tiarck Jurriens en in desselfs plaats Jacob Tonnis en Marretie
Ao:1659 Claas Derx vriegesel
Ao:1670 Lammert Tijmens en Ikie
Ao:1694 Tijmen Lammers
Ao:1698 getr: an Anneke

234. Felwert     Felwert Fol:182 vso
Harmen Jochums in Oldenclooster ende Geese gebr: 4 1/2 gra:
Ao:1638 de soon Jochum Harmens en Elske
Ao:1640 de wed: Elske getr: an Pieter Jansen
[in 1650 verkocht]
--     Nienclooster siet ook Oldenclooster in Hunsingo [ ] Fol:338 vso
Meinert Ariaans in Nienclooster vriegesel gebr: 96 1/2 gra: met het hof en de cingel
Ao:1633 getr: an Trijntie Harmens
Ao:1648 getr: an Rientien
Ao:1665 de soon Harmen Meinders en Marretien
Ao:1677 Jacob Bolte en Bielke
Ao:1703 de dogter Trijntie getr: an Claas Derx
--     Nienclooster Fol:340
Evert Willems in Ni-enclooster en Aaltien gebr: 80 gra: met het hof, en de zuider zijde van de cingel
Ao:1648 Jan Willems en Annetie
Ao:1693 Jacob Bolte
Ao:1694 Ude Bolte en Aaltie

235. Felwert     Nie-enclooster Fol:336
Jan Egberts bij Nie-enclooster ende Eijsche gebr: 32 gra:
Ao:1649 de dogter Anna getr: an Sijrt Alliens
Ao:1683 de wed: Anna getr: an Gerrit Derx
Ao:1708 Pieter Wridsers en Jacobie
Ao:1713 Jan Pieters en Frouwke
Felwert     [Nienclooster] Fol:340 vso en 341
Gaale Gerrijts wed: Anna gebr: 15 1/2 gra: in twee porceelen als een van 5 1/2 en de ander van 10 gra:
Ao:1643 de soon Coert Gaalis en Grietie
Ao:1655 Claas Ebbens en Grietie
Ao:1677 Pieter Jacobs
Ao:1689 Jacob Derx
Ao:1707 Jan Derx
Ao:1709 Hindric Clooster en Marregie  
Scharmer     [Scharmer]
Jan Sickens wed: Claasjen gebr: het geheele corpus tot Scharmer midts niet meer dan 6 dagwerck turf te graaven en an de pastor en coster 6 koeweiden en voor het hoij 24 gra: hoijlandt op 't zuiden en 13 gra: op 't noorden van de Munnikesloot gelegen mits de lasten door de meiers te dragen.
Ao:1653 Jan Tijssens en Icke
Ao:1643 Onne Popkens en Geertie
Ao:1645 Pieter Geerts en Hindrickje
Ao:1648 Barolt Jansen en Mettie
Ao:1661 getr: an Geeske
    NB: Also dese landen seer slegt sijn in verscheiden stuicken en tijde an verscheiden worden verhuirt sonder schatting soo moet hijrvan de jaarlijxse reken: worden nagesien.

236. Nie-enclooster     [--]
Jr: Otto Clants wed: Jantien gebr: [v]an 4 ackeren 2 ackeren streckende an de grafte
Ao:1636 getr: an Jan Lamberts en de andere 2 gebr: Harmen van Balten en Wobbe Leeuwe
[in 1650] Verkoft
Scharmer     [--]
Witte Willems ende Doe gebr: 3 1/2 ackeren met 9 deimpt miedlandt.
Ao:1640 Roelef Geerts en Grietie
Ao:1646 Geert Hindriks en Grietie
Ao:1649 Harmen Pauwels en Lamme
Ao:1655 de soon Jan Pieters vriegesel
Ao:1658 Jacob Roelefs en Rienauw
Ao:1673 Menke Everts en Bieuw
Ao:1685 Roelef Roelefs en Bieuwe
Ao:1710 Derck Luitiens
Ao:1716 Eltie Tijes
Scharmer     [--]
Pastor Gersonius een stuck landt an de zuid zijde van de laane agter de molen siet vriel: Fol:407 $1
Nog een land voor het missen van 4 koeweiden siet vriel: Fol:
Nog wegens het angelegde hof uit Prov:landt siet Fol:

237. Scharmer     Rottum Fol:173 vso
Arent Eijlers ende Imke gebr: 9 ackeren daar in liggen 5 matten hoijlandt
[in 1650] Verkoft
--     [Scharmer] Fol:357 vso
Hindrick Jacobs en Gebbe gebr: 3 ackeren.
Verkoft
--     Scharmer Fol:356
Pieter Jansen op de Coldeberg ende Lamme gebr: 12 deimp: soo Albert Muijsling plagt te gebruiken
Ao:1648 getr: an Harmen Pauwels

238. Scharmer     Scharmer Fol:353
Roelef Siabbens tot Westerbroek gebr: het Hutgers landt met 4 dagwerck graven
Ao:1664 de dogter Trijne getr: an Freric Jansen
dese wederom an de dogter van Fr: Jansen, Hille getr: an Leenert Jansen
Ao:1710 Jan Eijses
Ao:1716 Lammert Ottens
Colham     Wittewierum Fol:161 vso
Reiner Hindrix en Abeltie met Roelef Jansen en Alijda gebr: 8 ackeren met 39 deimp: hoijlandt
Ao:1650 Roelef Jansen gebr: van de voorsr: landen 4 ackeren met 19 1/2 deimp: hoijlandt met nog 2 ackeren van 4 ackeren soo Otto Clants wed: in 't gebr: gehadt heeft als hijr voor te sien, Fol:236 $1 met een klein stuck landts daar een huisje op staat als hier onder te sien $ 4 [bedoeld is 239.1]
Ao:1658 de soon Jan Roelefs en Annetie
Ao:1674 Jan Roelefs getr: an Marretien
Ao:1682 Reinder en Jan Roelefs
Ao:1710 Haijke Hindrix en Elske
Ao:1710 Roelef Jansen Duirsema gebr: van voorige 2 ackeren 1 acker jaarlijx voor 8 gl:
Colham     Wittewierum Fol:161 vso
Reiner Hindrix gebr: van voorige 8 ackeren 4 ackers met de helfte van voorsr: 39 deimp: te weten 19 1/2 deimp:
Ao:1662 Otto Coerts Oostervelt en Hemmejen
Ao:1673 Hinric Palts en Marretie
Ao:1704 Roelef Jans en Lapke
Ao:1710 Haijke Hindrix en Elsje
Ao:1716 Gerard a Besten en Trijntie

239. Colham     Thiesing Fol:260 vso
Hindrick Lieners gebr: een stuckjen daar een huiske op staat.
1725 Claas Jans
--     Wittewierum Fol:161
Remgo Mellens ende Lijsebeth gebr: 12 ackeren ende 22 deimp: hoijlandt.
Ao:1633 Jan Beerents Poelman en Geesien
Ao:1644 Jan Berents getr: an Scheltie
Ao:1654 is de wed: Scheltie getr: an Lienert Jansen
Ao:1665 de Hr: Borgemr: ten Berge
Ao:1687 zijn dese landen beneevens andere soo de geweesen Rentmr: ten Berge toe quamen publijck verkoft vrij van servituiten. En also de pastor het recht van 3 koeweiden hadde, is an den selven daar voor jaarlijx geaccordiert 20 daalder siet het raport der verhuiringe Ao:1695
[in 1678 70 gra:] Verkoft
--     Rottum Fol:173
Jan Beerents Poelma ende Geese gebr: 8 ackeren veen land daar in leggen 15 matten hoijlandt
Ao:1633 Hindric Arents en Lamme
Ao:1654 Pieter Sijmons en Trijntie
Ao:1656 Jan Engels en Harremtie
Ao:1673 Jan Engels getr: an Jantien
Ao:1680 Claas Claassens en Jantien
Ao:1698 Hindric Claassen en Remcke

240. Colham     Felwert Fol:180 vso
Hare Hindrix en Harmentien ende Jan Geerts ende Tiaeke gebr: op Colham 14 deimp bij de Hamweg
Ao:1644 heeft Jan Geerts sijn post overgedragen an Berent Harmens en Pieterke
[in 1650] Verkoft
--     Wittewierum Fol:161 vso
Jan Brinkhuis der Jonger op de Ruijthe ende Marretie gebr: 4 ackeren met 13 deimp: hoijlandt
Ao:1643 Luitien Jans en Jantie
[in 1650] Verkoft
--     Thiesinge Fol:196
Jan Harmens ende Hinderkjen gebr: 14 deimp: met de volgende 7 ackeren en 4 deimp: miedlandt.
Ao:1648 de wed: Hindrickje getr: an Derk Allers
Ao:1673 Hindric Jansen en Teije
Ao:1695 Geert Roelefs en Grietie
Ao:1719 Jan Harmens en Bauchie

241. Colham     Scharmer Fol:354 vso
Jan Harmens voorsr: gebr: nog 7 ackeren en 4 deimp: miedlandt
Ao:1635 is dese plaaats onder de voorgaande in een getrocken. vid: reken: ht: Fol:228 Cessat
Colham     Scharmer Fol:352
Luitien Hindrix ende Martien gebr: 4 kleine ackeren
Ao:1646 Hindrick Drieuwes en Ide
[in 1650] Verkoft
Slogteren     Slogteren Felwert Fol:179 vso
Willem Jansen ende Lucke gebr: 7 ack: met 13 deimp: hoijland streckende van de Ehe af tot an de Zijpe
Ao:1638 de dogter Hebele getr: an Jelte Jullens
Ao:1677 Henric Sijmons wedun:
Ao:1688 Focco Eijssens

242. Slogteren     St:Anna Fol:250
Pieter Fransen nu Olphert Abels en Trijne gebr: St:Anne bast groot 20 ackeren met dat hoijlandt.
[in 1650] Verkoft
Slogteren     St:Anna Fol:250
Jan Jansen met Berent Jansen en consr: gebr: 8 ackeren waar onder 2 en 4 deimp: hoijland en eenigh groen landt, streckende van de Sijpe tot Slogter Ehe
    Ao:1673 zijn van dese landen 2/3 parten in beklemminge gegeven an de diaconie tot Slogteren voor 125 gl:
    Beerent Geerts en Meenje gebr: de resteerende 1/3 part
Ao:1693 Focco Eijssens en Trijntie
Schilwolde     [Schilwolde] Fol:343
Gebele Fockens en Gebele gebr: 10 ackeren sijnde de gerechte helfte van 't corpus soo de conventuaalen plagten te gebruiken, met nog de helfte van 3 ackeren en 1/4 met een andiel in 9 deimp: als op volgende post te sien.
Ao:1667 de dogter Meintke getr: an Focke Jurriens
Ao:1673 Sijbolt Jacobs en Focco Jurriens
Ao:1681 Julle Jacobs en consr:
Ao:1698 Jan Tonnis en Aaltie

243. Schilwolde     [Schilwolde] Fol:343 vso
Jannes Jelties en Geertien gebr: de andere gerechte helfte van 't corpus tegen voorsr: Gebel Fockes
Ao:1633 Rinnie Hillies en Marretie
Ao:1640 Jan Mensens vriegesel
Ao:1648 getr: an Repke Luirts, nu Adde en Jacop Luirdts
Ao:1667 Sijbolt Jacobs en Enje
Ao:1698 Harmen Pieters en Jan Tonnis
Ao:1711 Harmen Pieters en Claas Jacobs en Marretie met Jan Tonnis
--     [Schilwolde] Fol:343 vso
Luirdt Udens en Anna nu Reiner Clasen ende Fennigien gebr: verscheiden porceelen landts te weeten een acker, d'Alste bree, dat kerckhof met de moestuinen en de ooster acker nog de 1/2 acker, de Fosse acker met nog 1/2 acker en 3 koeweide in 't bosch
Ao:1637 Date Goosens en Angeniete
Ao:1667 de dogter Lijsebeth getr: an Derck Pieters
Ao:1668 Focco Pieters en Grietie
Ao:1673 Luitien Aafkens wedunaar
Ao:1688 Pieter Eppens
Ao:1690 Edse Foccens en Aafke
Ao:1693 Harmen Pieters en Grietie
Ao:1711 Claas Jacobs en Marretie met Jan Tonnis en Aaltie
--     [Schilwolde] Fol:
Sijwert Remkens en Lupke gebr: verscheiden porceelen landts, te weeten 6 ackeren streckende van 't Schilt maar tot het Swet maar daar de campies in 't noorden van de Heeren wegh zijn gelegen en afgetoogen, so de Probst versettet heeft voor 150 Emder guldens op voorige plaats bij Luirt Udens gebruikt
Ao:1648 Harmen Jansen en Sietien
Ao:1654 de wed: Sijtie getr: an Remke Sijwerts
Ao:1664 Remke getr: an Derckje
Ao:1673 R: Sijwerts weder getr: an Fijtien
Ao:1692 Sijbolt Hindrix
Ao:1694 getr: an Hebeltien

244. Schilwolde     [Schilwolde] Fol:350
Juffer Peije Entens wed: Meinolts gebr: 20 deimp: sijnde 2 stucken landts.
Ao:1637 Asinge Entes van Maneel en Cornellisje
Ao:1641 Vrou Anna Margrieta Rengers wed: Ripperda
Ao:1667 vr: Ripperda's soons Jr: Hero Montz Ripperda
Ao:1685 Jacob Jans
Ao:1687 12 deimp: an Berent Jans
Ao:1689 Hindrick Derx
Ao:1695 Hindric Nannens
Ao:1712 Jan Wichers
Ao:1713 Jan Willems
--     [Schilwolde] Fol:344 vso
Cornelis Claasen op de Groenedijk ende Harmentien gebr: 4 1/2 ackeren met nog de helfte van 9 deimp: tegen Harmen Jacobs helfte hijr na op volgende blat $2
Ao:1645 de soon Claas Cornelis en Meijke
Ao:1657 de wed: Meijke getr: an Jacob Reinders
Ao:1670 Luirt Sebens en Anje
Ao:1679 Hendrick Nannens en Fenne
Ao:1682 Jan Jansen
Ao:1691 Jan Alders en Menke
Ao:1716 Thede Jans en Haijke
--     [Schilwolde] Fol:345 vso
Harmen Harmens Velthuis ende Aaltien gebr: 7 ackeren, in de Uiterbuiren, daar van 10 deimp: afgetoogen sijn, en an een Willem Jr: Ubbena wed: verhuirt met nog 8 deimp, siet hijr voor sub titulo Enum Fol:171 $3
Ao:1682 de landen soo Harmen Harmens Velthuis in 't gebr: heeft gehadt, sijn verhuirt an Claas Jacobs en Jan Joostens
Ao:1685 de Hr: Vinkers en Aletta Bronsema
    Ao:1687 zijn de 10 gra: Ubbena thein genaamt verhuirt an Hendr: Derx en Jan Hindrix
Ao:1695 Meerten Jacobs
Ao:1701 Cornelis Jans

245. Schilwolde     [Schilwolde] Fol:345
Roelef Geerts en Grietie gebr: 3 ackeren en 1/4 met de helfte van 9 deimp:
Ao:1640 Pieter Tonnis en Anna
Ao:1645 Meindert Hindrix
Ao:1660 de soon Nanninck Meinders en Kunje
Ao:1666 Jurrien Willems en Dieuwertie
Ao:1673 Focco Jurriens en Menje met Lippe Pieters en Aaltie gebr: van voorsr: landt de helfte van 3 ackeren met 1/4 en de helfte van de 9 deimp:
Ao:1694 Jan Alders en Menke
Ao:1716 Tele Jans en Haijke
--     [Schilwolde] Fol:345
De E: Wilhelmus Verruci erfgen: gebr: 12 deimp: beneeven nog gelijke 12 deimp: miedland bij Schilwolde gelegen, Hieronimus en Balle Verrucius
Ao:1659 Vr: Anna Margriete Rengers wed: Ripperda
Ao:1664 haar dogters soon Jr: Doede van Knijphuisen
Ao:1686 Jacob Jans
--     [Schilwolde] Fol:344 vso
Jan Ates ende Regel gebr: dat Kranelandt ofte Schalinge landt, sijnde 3 koeweiden in 't bos met een hiemsteede an de wegh
Ao:1633 Luirt Udens en Anna
Ao:1653 Jacob Jullens Muller

246. Schilwolde     [Schilwolde] Fol:346 vso
Albert Isebrants bij de Schilt ende Trijne gebr: 7 1/2 deimp: daar onder een weinnig veen land.
[in 1650 verkocht]
Siddebuiren     Oosterwierum F.410 vso
Johannes Hindrix tot Eelshuis ende Aucke gebr: tegens Jan Ennens de helfte van de landen binnen en buiten dijx als 17 ackeren en nog omtrent 2-3 [?] deimpten buiten dijx
Ao:1649 is de wed: Aucke getr: an Siabbe Roelefs
Ao:1656 de dogter Grietie getr: an Haijke Deddens
Ao:1709 de soonen Dedde en Eppe Haijkens
Ao:1718 Henric Claassen en Trijntie
Siddebuiren     Oosterwierum F.410 vso
Jan Ennens tot Elshuisen ende Tetie gebr: tegens Jannes Hindrix voorsr: de andere helfte als 17 ackeren en nog omtrent 20 deimp: buitendijx.
Ao:1669 de soon Jacob Jansen
Ao:1683 Enne Jans en Idie
Ao:1691 Ente Lammers en Iddejen
Ao:1713 Lammert Entes en Frouke

247. Siddebuiren     Oosterwierum F.411 vso
Wessel Ulffers in Oostwold ende Assele gebr: 18 ackeren soo binnen als buiten geleegen.
Ao:1649 Tiaart Jochums en Anna
Ao:1670 de dogter Ebeltien getr: an Wibbe Sijmens
Ao:1689 Jan Hindrix
Ao:1719 de dogter Geebtie getr: an Jan Alders
--     Oosterwierum Fol:412
Lubbert Buinink ende Geesje gebr: 11 ackeren.
Ao:1637 Haijo Pieters en Aaltie
Ao:1660 de wed: Aaltie getr: an Geert Froonkes
Ao:1689 Harmen Hoijes
Ao:1696 Wessel Elties
--     Oosterwierum Fol:412 vso
Hindrick Roelefs ende Claasje gebr: met de volgende meier Jan Egberts wed: Ave te samen 11 ackeren maken 22 deimp: weer landt en 20 deimp: dijk landt.
    Ao:1639 de dogter Anna getr: an Geert Eppens
Ao:1642 Geert Jansen en Jantien
Ao:1673 Roelef Geerts en Wije
Ao:1686 Lippe Uities en consr:
Ao:1694 Lippe Uities Alleen
    Jan Egberts wed: Ave
Ao:1632 Jacob Sijbolts en Albertie
Ao:1688 Willem Ufkens en Luitien Roelefs
Ao:1691 Derck Jans en Jantie
Ao:1695 Haije Hities en Frouke
Ao:1712 Hindric Pieters en Trijntie

248. Siddeburen     Oosterwierum Fol:413
Jacob Pieters ende Lucke gebr: 9 ackeren
Ao:1637 Jacob Jochums en Aaltie
Ao:1645 de wed: Aaltie getr: an Claas Cornelis
Ao:1651 Claas Cornellis getr: an Welmoet
Ao:1661 Jan Jacobs en Allemtien
Ao:1673 Jan Pieters en Harmen Jacobs vriegesellen
Ao:1678 Egbert Jacobs en Haijke
Ao:1682 Willem Ufkens
Ao:1703 de dogter Albertien get: an Claas Jacobs
--     Oosterwierum Fol:411 vso
Evert Gijsens tot Blockzijl ende Hille gebr: 40 deimp:
Ao:1651 de soon Pieter Everts en Lijsebeth
Ao:1663 de wed: Lijsebeth getr: an Claas Pieters
Ao:1689 Jan Claassen
Ao:1694 Jan Derx en Grietie
Ao:1712 Albert Louters en Lijsebeth
Ao:1714 Jacob Pieters en Martie
--     Felwert Fol:179 vso
Derck Eenjes en Marretien gebr: dat halve voorwerck, groot 4 ackeren en 6 deimp: hoijlandt, streckende an de borg
Ao:1641 de wed: Marretien getr: an Popke Bartels
Ao:1648 Remmert Willems en Geeske
Ao:1663 de dogter Feucke getr: an Claas Swiers
Ao:1673 Claas Swiers getr: an Albertijn
Ao:1683 Aijlke Claassen en Swaantie

249. Siddeburen     Felwert Fol:180
Luitien Jansen en Gebbe gebr: de andere helfte van 't voorwerck groot 4 ackeren en 6 deimp: hoijland streckende an de borg
Ao:1659 Jan Olphers ende Betie
Ao:1667 Beerend Olperdt en Bauwe
Ao:1673 Berent Olphers getr: an Jantien
Ao:1701 Jantien getr: an Pieter Jacobs
--     Grijse monnike Fol:230
Hindrik Jansen an de Veendijk en Barbere gebr: 7 deimp:
Ao:1668 de soon Jan Hindrix en Mientke
Ao:1678 Boele Berents
Ao:1690 Coen Geerts
Ao:1695 Lulof Hindrix
Ao:1702 Geert Pieters en Grietie
--     Oosterwierum Fol:413
Tonke Ufkens agter Siddeburen en Hantie gebr: 4 ackeren.
[in 1650 verkocht]