[ 2. PROVINCIEMEIERS GRONINGEN 1632-1719 uit RA Statenarchief inv.2658 ][ HUNSINGO ]

 

Indeling
Bestand '0' bevat een groot deel van Spanheims inleiding.
De bestanden 1-4 zijn ingedeeld per Ommelander kwartier:
1. Fol. 1- 61 Stad, Gorecht en Oldampt
2. Fol. 62-156 Hunsingo
3. Fol.157-249 Fivelingo
4. Fol.250-331 Westerkwartier
5. voor dezelfde Fol. nrs. - de huurders in 1721 en 1755, ontleend aan B.W.Siemens (1962).

 

62. Zuidwolde     Selwert Fol:126
Egbert Sickens ende Grietie sijn vrau gebr: 86 gra: ende dan nog 25 gra: te saemen 111 gra:
Ao:1643 bij resol: van den 12 maij 1642 is de helfte van dit landt te weeten 55 1/2 gra: met 5 1/2 gra: overgedrag: an de soon Jan Egberts
Ao:1653 Jan F Eppens en Ave
Ao:1658 Claas Claasen
Ao:1682 Harmannus Sibastiaani
Ao:1694 Willem Claasen
-- Selwert Fol:126
Sicke Egberts en Jantie gebr: 55 1/2 gra: met nog 5 1/2 gra: sijnde de helfte van voorige plaats
Ao:1660 Sicke Egberts getr: an Grietie
Ao:1666 Hebbe Tiarx en Aariaentie
Ao:1669 Harmen Jansen en Marietie
Ao:1682 Derck Jansen en Grietie
Ao:1707 de soon Abel Derx
Ao:1713 getr: an Metje Cornelis
-- Selwert Fol:125
Jochum Jansen 't Suipenhuis te Norderhoogerbrugge met Wridser Jansens wed: Claasien geb: 109 grasen landts op suidoosten van Wirkerhuis
    Jochum Jansen gebr: 54 1/2 gra:
Ao:1648 de dogter Annetie getr: an Popke Eijlkens
Ao:1659 getr: an Jan Claasen
Ao:1673 Derck Arendts en Hilje
Ao:1682 Jan Jacobs en Trijntie
Ao:1703 Jan Jacobs getr: an Deitie en met een overgedraegen an Tonnis Claasen
Ao:1712 Harm Jans en Aafke [Jacobs]
    Writser Jans gebr: 54 1/2 gra:
Ao:1641 Willem Haijkens en Jeltie
Ao:1667 de kinderen Claasje en Geertie
Ao:1672 Claasje getr: an Claas Tonnis
Ao:1695 [de kinderen] als Willem Marietie Tonnis en Anje
Ao:1713 Meerten Roelofs en Trijnje
Ao:1718 Claus Carper en Hunetie

63. Zuidwolde     Selwert Fol:228
Jan Willems op 't Moorthuis gebr: 94 gra:
Ao:1652 de dogter Hilletien getr: an Cornelis Isebrandts
Ao:1694 de creditooren van Cornelis Isebrandts
Ao:1718 Jan Tammens ende Fennetie
1723 Jan Hendricks en Sitse -- zijn vrouw sonder geschenk, weegens dockter Clemmius en consorten, voor datt sij van agtterstallige huijre van Jan Tammes hebben behtaalt
-- Selwert Fol:126
Willem Tammens en Anne sijn vrou gebr: 93 gra: nu Jacob Willems ende Anna sijn vrou
Ao:1665 desselfs kinderen
Ao:1666 Pieter Jacobs eene van dese kindr: en Annetie
Ao:1686 Gerrit Jans en Annetie
Ao:1718 Pieter Tonnis en Anje Traagsell zijn vrouw
-- Selwert Fol:125 vso
Jan Menkes op Puttema heert en Trijntie sijn vrou gebr: 50 gra:
Ao:1642 Jantijn Lourens vriester
Ao:1643 getr: an Gerrit Pieters
Ao:1668 de soon Lourens Geerts en Hilletie
Ao:1673 Claas Arents en Aafke
Ao:1692 Claas Elties
Ao:1694 Harrem Lourens en Grietie
Ao:1708 Albert Roelefs en Bouke
Ao:1711 Pieter Sijrts en Bijke Herkes

64. Zuidwolde     Selwert Fol:125 vso
Jan Everts wed: bij de Woldijk gebr: 42 gra:
Ao:1635 Garbrand Sijmens en Welmoet
Ao:1646 de wed: Welmoet getr: an Albert Claasen
Ao:1651 is de wed: Welmoet wederom getr: an Cornelis Bartels
Ao:1668 de dogter Trijntie getr: an Jacob Claasen
Ao:1686 Jan G[a]rbrandts
-- Geestelijke Maagden Fol:329 vso
Evert Jacobs en Grietie sijn vrou gebr: 25 gra: in haar heerdt geleegen
Ao:1643 Reinder Hiddens en Marietie [Derx]
Ao:1649 de wed: wederom getr: an Pieter Jacobs
Ao:1662 de wed: Marrietie wederom getr: an Freric Benes
Ao:1682 Ullebrant Jans en Aaltie
1721 de soon Piter Ullebrands, en Maria [Olgers] zijn vrouw geven een jaer huijr geschenk
-- Selwert Fol:123
Jacob Luitiens en Aaltien sijn vrou gebr: 14 gra:
Ao:1654 Arijs Lulofs en Grietie
Ao:1694 Luijle Arijs
1722 Jan Claasen als vrij lant

65. Zuidwolde     Selwert Fol:124 vso
Jan Isebrandts bij de Woldijk en Antie sijn vrou gebr: 12 gra:
Ao:1647 Claas Derx en Aaltie
Ao:1654 Claas Jans en Tiaeke
Ao:1670 Arijs Alberts en Antie
Ao:1673 Luitien Jans en Anje
Ao:1682 Jan Beerents en Anna
Ao:1702 Jac[o]b Gerrits en Grietie
Ao:1714 Griete getr: an Lubbert Allies
1728 Lubbert Aaloffs, en Gritie Jans onder beeklemming 49 graase a 54 stv: idr: gras
Zuidwolde     Selwert Fol:124 vso
Ao:1664 Aalrick Addens gebr: 27 gra:
Ao:1672 getr: an Eltie
Ao:1689 Jan Tomas en Trintie
Noorwolde Essen Fol:269, 264 vso
Vaandrik Coppen Coenders nu door overdragt desselfs suster Houwe Coenders gebr: verscheiden porseelen land geleegen in haer heert te Noorwolde te wetten 19 1/2 grase onverscheiden soo Willem Tamme Coenders in 't verset heeft gehadt met 10 gra: te Zuidwolde geleegen
Ao:1686 Jan Tomas gebr: 10 gra:
Ao:1694 Alef Bartels
Ao:1698 Jan Voogt
Ao:1711 de kinderen Abelia, Trintie, Alberdina, Geertruit en Fennigje

66. Noorwolde     St.Anna Fol:364 vso
Ao:1686 Simon Geerts wed: gebr: 19 1/2 gras soo op vorige post is angehaelt
Ao:1687 de Major Hooren Barthelt Theisman
Ao:1704 Monsr: Willekens
1722 Harmen Nannes, en Hilligje zijn vrouw
-- Selwert Fol:123
Omme Bouckens weden: bij de Woldijk nu door overdragt sijn soon ende sijn vr: gebr: 18 gra:
Ao:1642 Albert Nanninx ende Hindrikie
Ao:1670 de kinderen
Ao:1690 Cornelis Jansen en Jantien
Ao:1704 Geert Jans en Trijntien
1719 Folkert Hendrix, en Gritie zijn vrouw
-- Selwert Fol:129
Harmen Jans en Anna sijn vr: gebr: 10 gra: Ao:1648 de soon Jan Harrems en Jeije
Ao:1653 Freric Pieters en Annetie
Ao:1668 de soon Arent Derx en Grietie
Ao:1690 Egbert Alders
Ao:1693 Andries Roelefs [verkoft]

67. Noorwolde     Selwert Fol:125 vso
Nienke Geerts bij de Woldijk en Marieje sijn vrou nu door overdragt de soon Jan Nienkes vriegesel gebr: 6 gra: in haer heerdt geleegen
Ao:1671 de kinderen
Ao:1688 Gerrit Jans
[in 1694] Verkoft
Noorwolde     Selwert Fol:124 vso
Reinder Nannes op de Woldijk ende Trijne sijn vrou gebr: 5 grasen
Ao:1646 de soon Focko Reinders en Dietertie
[in 1650] Verkoft
Bedum Thiesinge Fol:189
Pieter Jansen op den Haver en sijn vrou Stijne gebr: 130 gra: daaronder sijn 12 gra: buiten getighelt landt
Ao:1644 de dogter Martie getr: an Jan Harrens
Ao:1665 de wed: Martie getr: an Harmen Jansen
Ao:1685 de Commissarius Henric Pieters en consr:
Ao:1686 Evert Jacobs en Marrietie
Ao:1714 Marrietien getr: an Sent Claassen
-- [Sent Claassen] en Harmtie zijn Vrouw

68. Bedum     Thiesinge Fol:189
Jacob Tiewes op de H[a]ver en Geertruit gebr: 120 gra:
Ao:1644 de soon Tiewes Jacobs en Grietie
Ao:1662 Jacob IJsebrandts en Trijntie
Ao:1673 Cornelis Beerents en Cornelisje
Ao:1692 Pieter Dijk
Ao:1695 Albert Hindrix en Aafje
Ao:1703 getr: an Grietie
-- Aduwert Fol:94
Lammert Sijwerts bij de Roode Schoole en Anna gebr: 70 gra:
Ao:1637 Lammert Sijwerts getr: an Trijntie
Ao:1642 de wed: Trijntie getr: an Jan Claasen
Ao:1678 Jacob Hillebrants en Nieske
  Ao:1693 Pieter Egberts en consr: gebr: 52 gra:
   Ao:1698 Jan Geerts gebr: 32 gra:
Ao:1705 Derck Pieters en Grietie
   1698 Eijse Tammens en Hille gebr: 20 gra:
Ao:1708 Eijsse Temmens getr: an Hindrickje
   [1693] Abel Tijes gebr: 18 gra:
Ao:1706 Warner Harrems
-- Aduwert Fol:95
Claas Tiarks bij de Rode Schoole en Anna geb: 70 gra:
Ao:1672 Cornelis Pieters ende Hindrickje

69. Bedum     St.Anna Fol:247 vso
Alef Pieters bij de Waterlossinge en Ave geb: 66 gra:
Ao:1650 de soon Pieter Alefs en Cornelisje
Ao:1689 de soon Alef Pieters vriegesel
1694 getr: an Wieke
Ao:1706 Reinder Sijmens en Cornellisje
Ao:1713 Harmen Tonnis en Hilligje [Geerts]
-- St.Anna Fol:247
Jacob Harrems in 't Leegelandt en Jantie geb: 67 gra: daer onder 12 gra: seer slegt landt
Ao:1653 Rente Harrems en Cornelisje
Ao:1658 de wed: Cornelisje getr: an Tidde Ottens en met een hebbende de plaats overgedraegen an Hillebrandt, en Jacobs, en Anna
Ao:1668 de wed: Anna getr: an Willem Hindrix
Ao:1682 Jan Hillebrandts en Jeije [Claasen?]
Ao:1689 Cornelis Claasen
-- Aduwert Fol:96
Isebrandt Jacobs op de Haver en Anna gebr: 26 gra:
Ao:1665 de soon Sijmon Jansen en Jantie
Ao:1684 Jurrien Jans Smith en consr:
Ao:1685 Claas Jacobs en consr:
Ao:1686 Siert Melles
Ao:1687 Claas Gerrits en consorten
Ao:1710 Sierp Elema en Jan Cornelis

70. Bedum     St.Anne Fol:247 vso
Jan Fockens op Lutkewolde en Griete gebr: 30 gra:
Ao:1687 Jan Lourens
Ao:1688 Sijrt Fockens
Ao:1714 Pieter Luidens
Ao:1716 Pieter Hindrix
1719 [doorgehaald]
-- St.Anna Fol:254 vso
Reinder Bernires te Lutkewolde ende Renske geb: 14 gra: het Lange Rack geheeten
Ao:1650 Roelef Beerents ende Elsje
Ao:1656 Roelef Berents getr: an Geertie
Ao:1694 Beerent Roelefs en Grietie
Ao:1714 Cornelis Alles en Aouke
-- Selwert Fol:129
Pieter Lammers bij de Woldijk en Alijt gebr: 20 gra:
Ao:1639 de soon Abel Pieters
Ao:1643 Albert Pieters
Ao:1644 Silvester Popkens en Ockje
Ao:1665 Jan Egberts en Trijntie
Ao:1716 Lourens Hansen
Ao:1717 Fiscaal Ippius

71. Bedum     St.Anne Fol:256
Jacob Alberts en Grietie met Isebrant Jacobs en Anna geb: 12 gra:
Ao:1632 Jan Jacobs en Trijntie
Ao:1639 Reinder Derx en Cornellisje
Ao:1662 de dogter Frouke getr: an Claas Luijs
Ao:1700 Aalbert Julles en Sickje
-- St.Anna Fol:248
Hindrick Claassen agter St.Anna in 't Legelandt ende Stijne sijn vrou gebr: 20 gra:
Ao:1635 de soon Olphert Hindrix vriegesel
Ao:1641 get: an Gebbe
Ao:1656 Jurrien Frerix en Lubbe
Ao:1679 Asinge Menkes en Pietertie
Ao:1694 Claas Asinge
Ao:1701 Jacob Alberts wed: Bouwke
-- St.Anna Fol:248
Pieter Scheur in't Leegelandt, en Trijne geb: 20 gra:
Ao:1633 de soon Frerik Pieters en Aaltie
Ao:1643 wederom getr: an Jan Sijgers
Ao:1651 Tonnis Jansen en Grietie
Ao:1711 Taeke Cornelis en Luitje

72. Bedum     Scharmer Fol:355
Ewolt Roelefs ende Alijt sijn vr: gebr: tot Elderhuijsen 6 gra: Hiemlandt
[in 1650] verkoft
Onderwijrum     Thiesinge Fol:188 vso
Sebbe Allies ende Grietien gebr: 120 gra:
Ao:1633 Sebbe Allies gebr: 68 gra:
Ao:1640 Cornelis Gerrijts en Nientse
Ao:1645 Jacob Hindrix ende Hindrickje
Ao:1656 de wed: Hindrickje getr: an Luij Cornelis
Ao:1682 Tonnis Derx en Trijntie
1722 de soon Jacob Tunnis en Piterke zijn vrouw geeven een jaar huijre geschenk
Onderwijrum     Thiesinge Fol:188 vso
Ao:1633 Abel Jans en Hille gebr: van voorige 120 gr: 52 gra:
Ao:1658 de wed: Hille get: an Pieter Jans
Ao:1664 de wed: Hille wederom get: an Pieter Pieters
Ao:1692 Egbert Jacobs
Ao:1694 Henric Wiggers en Aaltie
Ao:1701 Albert Hindrix en Aafje
Ao:1702 Egbert Claasen en Trijnje
Ao:1719 Cornelis Jans en Anje

73. Onderwijrum     Jacobiner in Winsum Fol:362
Hindrik Jacobs ende Trijne geb: 24 gra:
Ao:1661 de soon Klaas Hindrix vriegesel
Ao:1686 Sicco Frerix
Ao:1687 Jan Harrems
Ao:1689 Sicco Frerix
Ao:1694 Hillebrandt Cornelis
Ao:1704 Jan Harrems
1722 Julle Piters 18 1/2 gr: als vrij lant en Mejuffr:-- Valke en 3 3/4 gr: ondr: beklemming a 3 idr: graes
Menkeweer     Essen Fol:267 vso
Abel Jansen bij Menkeweerster Kerck en Trijne gebr: 110 gra:
Ao:1637 Abel Jansen getr: an NN
Ao:1647 getr: an Boele Luirts
Menkeweer     Essen Fol:266 vso
Frerik Claasen op 't Rowolt en Anna geb: 104 gr: hier van leggende 64 gra: bie Tijnallinger mieden
Ao:1663 Arent Tiarx en Menje
Ao:1680 de wed: Menje getr: an Popke Jans
Ao:1695 Doe Halsema en Marrietie
Ao:1713 Marrietie get: an Jelijs Willems
Ao:1717 Jan Sijboldts

74. Menkeweer     Essen Fol:265 vso
Frerik Pieters wed: Ewele op 't Roowoldt nu door overdragt Ewe Reinders vriegesel gebruiket 84 1/2 gra: waar van 30 gra: bie Tijnaalinger mieden sijn geleegen
Ao:1637 getr: an Claara
Ao:1656 de wed: Claara getr: an Meerten Pieters
Ao:1664 is Meerten Pieters getr: an Free
Ao:1666 Eijse Jacobs en Pietertie
Ao:1697 de dogter Hebelje Eijsens
Ao:1696 get: an Egbert Pieters
-- Essen Fol:267
Jan Onnens op 't Roowolt en Geertien geb: 84 gr:
Ao:1648 Derck Jacobs wed: Bouwe
Ao:1651 Jan Sijnkens en Cornellisje
Ao:1658 Haio Pieters en Trijntie
Ao:1669 de soon Meindert Haijens en Huinje
Ao:1693 Pieter Willems
Ao:1694 Harmen Muller
Ao:1713 Pieter Harkens en Grietie
1722 opgezijt, ende wederom ingehuijrt als vrij landt voor 6 jaer a 40 f jaers
-- Essen Fol:266
Enne Silvester en Jantien geb: 74 gra: war 32 gra: bie Tijnaalinger mieden geleegen
Ao:1641 Vreric Willems en Abeltie
Ao:1665 de kinderen
Ao:1666 Jan Pieters en Aafke
Ao:1693 Crijne Tomas
Ao:1694 Frebus Ritses
Ao:1698 get: an Rixte

75. Menkeweer     Essen Fol:265 vso
Roelef Jansen weden: gebr: 74 gra: waar van 42 gra: bie Tijnallingr mieden leggen
Ao:1634 Freric Pieters get: an de dogter Marretie
Ao:1673 Roelef Frerix en Niesje
Ao:1682 Meindert Haijgen en Kunne
Ao:1699 Jan Willems en Trijntie
Ao:1705 Enne Sijmens en Garat[?] Jans
-- Essen Fol:266
Pieter Roelefs wed: Hempke op 't Roowolt gebr: 60 gra: an de Tijnaelinger mieden geleegen
Ao:1644 de soon Tjaart Jacobs en Anna
Ao:1678 de soon Olphert Tiaarts
1722 Egbert Cornelis en Annie zijn vrouw betaalen voor huijr 698 f 5. 4:
-- Thiesinge Fol:188 vso
Derk Berents te Onderdendam en Marrtien ger: 50 gra: streckende van Claas Derx huis af in 't suiden bie de weg langens
Ao:1644 de wed: Martien get: an Claas Frerix
Ao:1694 Jan Klein en Jantien
Ao:1698 Claas Harrems en wederom overgedraegen Derck Tewes en Anna
Ao:1702 Garrebrant Jans en Lijsebeth
1720 overgedraagen an Jan Onnes en Hantske Julles voor 2 jr: gesch: a 147 f 12

76. Westerwijtwert     Wester[=Witte]wijrum F.252
Julle Jansen en Diewer geb: 80 gra:
Ao:1644 de wed: Diewer get: an Cornelis Herens
Ao:1667 de dogter Aafke get: an Jan Jullens
Ao:1682 Jacob Alberts en Cornellisie
Stidtwert     Warfum Fol:379 vso
Coert Ritsema op de Zuidwende en Jantijn geb: 134 jucken beneffens nog 14 jucken de Poort venne en nog 33 jucken de Doode venne geheeten bedraegende 181 juck:
Ao:1648 de soon Godfrijdus Ritsema en Haaske Ritsema broeder en suster
Ao:1649 Godfrijdus Ritsema vriegesel allien
Ao:1653 get: an Hindrickje
Ao:1689 Hero Coens
Ao:1698 get: an Aouke
Ao:1661 zijn van dese 188 jucken afgegaen 49 1/2 juck: en verhuirt als op volgende post te sien
Stidtwert     Warfum Fol:379 vso
Ao:1661 49 1/2 juck: verhuirt an Jacob Cornelis ende Elligjen
Ao:1694 Cornelis Steffens ende Jantie
Ao:1718 de Kinderen

77. Stidtswert     Warfum Fol:377
Derck Jacobs wed: Eltien geb: 100 jucken
Ao:1653 de soon Jacob Derx en Ettien
Ao:1656 Derck Claassen en Hijckin
Ao:1673 Derck Claasen get: an Dieuwertie
Ao:1691 Claas Derx
Ao:1698 get: an Grietie
Ao:1701 Klaas Lammers en Trijntie
Ao:1709 Trijntie get: an Claas Jans
-- Rottum Fol:164
Luij Eijlkens bie de delt en Marrietien geb: 90 gr:
Ao:1655 Jan Haijkens vriegesel
Ao:1657 get: an Cornellisje
Ao:1673 de wed: Cornellisje get: an Nienk Beerents
Ao:1685 de kinderen
Ao:1689 Tijmen Coens en Cunje
-- Warfum Fol:378
Coenne Allens en Marrietien geb: 75 gra:
Ao:1655 Coene Allens get: an Grietie
Ao:1679 Jan Claassen en Trijntie
Ao:1693 Claas Jans
Ao:1703 Rientie Sijmens en Bouwe
Ao:1719 de soon Jan Reinties

78. Stidtswert     Warfum Fol:377 vso
Ludde Allens ende Lamme geb: 68 jucken
Ao:1673 Claas Derx ende Ewel
Ao:1706 Rienje Jacobs ende Lammigie
-- Warfum Fol:378 vso
Rientien Temmens en Lisabeth gebr: 98 jucken in 't west einde van de weg ende in 't oost einde van de Suidwende
Ao:1653 de soon Pieter Reinders vriegesel
Ao:1656 get: an Ebeltje
Ao:1669 Pieter Jacobs en Pieterke
Ao:1678 Cornelis Harrems en Hinderijke
-- Warfum Fol:379
Lamke Jacobs en Anne geb: 43 jucken en nog 5 jucken an de Stidtswerder weg geleegen
Ao:1663 Willem Lamges en Aaltien
Ao:1668 Reintie Sijmens en Bouwe
Ao:1703 Frerik Wirks en Trijne

79. Stidtswert     Rottum Fol:167 vso
Reinder Claasen en Grietie geb: 9 gra:
Ao:1668 de soon Claas Reinders vriegesel
Ao:1682 Reinder Roelefs vriegesel
Ao:1684 Pieter Sijmens vriegesel
Ao:1708 Sijabbe Sijmens en Grietie
Ao:1716 Lamme Sijabbes en Lijsebeth
1722 Sibolt Dirix en Trintie Doedes zijn vrouw voor een jaer geschenk is groot 18 1/2 gr:
--
Meindert Jansen en Siabbe geb: 9 1/2 gras behuisde landen
Ao:1637 Hittie Hitties en Aafke
Ao:1637 Jan Claasen en Jantie
Ao:1655 Jan Claasen get: met Trijntie
Ao:1683 Pieter Jacobs en Grietie
Ao:1689 Hindrik Beerents
Ao:1694 Remmert Pieters
Ao:1698 get: an Anje
Ao:1710 Harmen Pieters en Lammigie
--
Ao:1635 Johannes Gerardi en Harremtie geb: 9 1/2 en nog 4 gra: te saemen 13 1/2 grasen
Ao:1670 Jan Woest weduwenar
Ao:1678 Pieter Jansen en Anje
Ao:1709 Anje getr: an Harmen Bartels

80. Dorenwert     St.Anne Fol:249
Jacob Claassen en Trijntien geb: 81 gras:
Ao:1648 de soon Sirp Eelema en Grietie
Ao:1655 Sirp Elema getr: an Grietie
Ao:1666 de wed: Grietie get: an Aijke Reinders
Ao:1679 de kinderen
Ao:1694 Sirp Elema en Elske
-- Essen Fol:268
Helmich Hoijkens ende Geertien geb: 60 gras: Siccema Heert genaemt
Ao:1645 de dogter Bouwe getr: an Doe Everts
Ao:1671 de wed: Bouwe wederom getr: an Sicco Mennens
Ao:1694 Doe Everts
Ao:1698 get: an Hille
Ao:1716 Eisse Hindrix ende Hilje
-- St.Anne Fol:249 vso
Jan Sijwerts bij den Del, en Ave geb: 44 gras:
Ao:1642 de wed: Ave getr: an Willem Thijssens
Ao:1645 Tijs Annens en Anna
Ao:1667 de soon Jacob Thijssens en Dievertie
Ao:1686 Anna[=Anne] Thijssens en Cornellisje
Ao:1709 Cornelisje get: an Jan Hindrix
Ao:1719 Beene Jans en zijn vrou Maritie [Annes]

81. Dorenwert     Essen Fol:268 vso
Driewes Jansen en Ave geb: 11 gra:
Ao:1647 de soon Geert Driewes ende Remmerik
Ao:1652 Willem Wijpkens en Swaentje
Ao:1679 Siabbe Jansen
Ao:1688 Siabbe Remmers
Ao:1710 Remmert Siabbens
Dorenwert     St.Anne Fol:249 vso
Jacob Roelefs en Grietie gebr: 6 grasen
Ao:1664 de soon Roelef Jacobs en Marrietien
Ao:1685 Siabbe Riemers
Ao:1710 Remmert Siabbens
Rottum     St.Anne Fol:166 vso
Focco Wijbens ende Anna geb: 120 gra:
Ao:1643 de wed: Anne getr: an Pieter Heeres
Ao:1654 de soon Alje Fockens vriegesel
Ao:1656 Enne Fritsers wed: Trijne
Ao:1657 Jan Jacobs en Marrietie
Ao:1660 Willem Derx en Anje
Ao:1661 Hero Arendts en Trijntie
Ao:1667 Jan Jansen en Mienje
Ao:1682 de creditooren
Ao:1683 Jacob Sijwerts en cons:
-- Pastor Magirus
    Ao:1696 zijn van 61 gra: soo Pastor Magirus gebrukte an deselve verhuirt 46 gra:
Ao:1698 Arijs Luijlofs
    Beerent Jansen 15 gra:
Ao:1706 Cornelis Harrems wed:
Ao:1712 Cornelis Harrems Cnol en Hicke
    Jacob Rengers 59 gra:
1698 Sicco Valks en Diewertien
Ao:1709 Sicco Valcks getr: an Louke

82. Rottum     Rottum Fol:169
Isebrant Jacobs te Bethlehem en Marrietien gebr: 90 gra: als ook nog 14 gra: te saemen 104 gra:
Ao:1642 de dogter Hille getr: an Haije Aeijssens en
Ao:1647 is Hille getr: an Jan Pieters
Ao:1667 de soon Lammert Jansen en Grietien
Ao:1677 Jan Sijwerts en Sijrt Mellens als voormonderen
Ao:1678 Corneis Harrems wedenaar
Ao:1684 Jacob Jans en Elsie
Ao:1698 Hillebrandt Cornelis en Ike
-- Rottum Fol:164 vso
Sijwert Tiewes ende Marrietien gebr: 110 gra:
Ao:1650 de soon Tiewes Sijwerts vriegesel
Ao:1653 getr: an Annetie
Ao:1672 de wed: Annetje getr: an Thomas Harrems
Ao:1706 Frerik Jeltes en Grietie
-- Rottum Fol:167 vso
Jan Claasen [Knol] en Duirke [Harmens] gebr: 100 gra:
Ao:1666 Harrem Cnol en Grietie [Halsema]
Ao:1693 Cornelis Harrems en Grietie
Ao:1712 de soons Luije en Harrem Cornelis

83. Rottum     Rottum Fol:168
Jacob Ubels bij de Delt en Siouke Heerens gebr: 100 gra:
Ao:1656 de wed: Siaouke getr: an Jan Egberts
Ao:1662 Jan Roelefs en Marrietie
Ao:1679 de Pastor Magirus
Ao:1684 Meint Jansen en Thijes Geerts
Ao:1688 Jr: Reint Lewe van Middelstum en Vrou Helena Clants
Ao:1704 Tomas Cornelis
Ao:1707 sijn dese 99 gra: in twe deelen verhuirt als 49 gra: an Claas Jans ende Dieuwer, de Heer van Nievenstijn 50 gras an Pieter Claassen ende Sara
Ao:1710 Thomas Alberts en Grietie
Ao:1714 Pieter Claassen en Arentie
Ao:1716 Popke Jans en Elske
-- Rottum Fol:168 vso
Pieter Claassen bij de Delt ende Lamme gebr: 100 gra:
Ao:1635 Pieter Jansen en Anna
Ao:1637 Lippe Sijrts en Trijne
Ao:1643 Derck Sijabbens en Nannie
Ao:1683 Siabbe Derx
Ao:1709 Arijs Luijlofs en Geesie [Geerts]
-- Rottum Fol:170
Pieter Allens en Aaltien gebr: de hiemingen daer haer huis op staet, met eenige tuinen en hoven soo haer luiden toe geweesen sijn geb: ook nog 66 gra:
Ao:1652 is Pieter Allens wederom getr: an Annetien
Ao:1654 de wed: Annetie wederom getr: an Pieter Haijkens
Ao:1663 is dese wed: wederom getr: an Asinge Oltgers
Ao:1673 de dogter Renske Asings
Ao:1693 Writser Smit en Marrietie
Ao:1696 Cornelis Valcks en Marrietie
1724 Writser Fredrix Cleveringe en Gritie Teuwes voor een jaer geschenk

84. Rottum     Rottum Fol:172
Barnier Pieters en Marrietien geb: de hiemingen daer haer huis op staet met ook de tuinen die haar toe geweesen sijn en ook nog 77 gra:
Ao:1658 Pieter Johannes en Aaltie [Geerts]
Ao:1694 de wed: Aaltien getr: an Seeben Derx
-- Rottum Fol:172
Hij gebr: ook nog de noorder en de wester singel vrie van behuijsinge
-- Rottum Fol:170 vso
Obele Valk ende Grietien geb: 26 gra: behuisde landen
Ao:1634 Jacob Willems en Eelje
Ao:1654 de soon Claas Jacobs en Grietie
Ao:1673 Geert Michiels en Diewerke
Ao:1691 Michiel Geerts
Ao:1692 Albert Gerrijts en Trijntien
Ao:-- Reinder Allens en Haaske
Ao:1713 Hero Jacobs en marretie

85. Rottum     Rottum Fol:168
Pieter Writsers bij de Delt en Trijne geb: 30 gra:
Ao:1655 de soon Jacob Pieters en Ebge
Ao:1659 de wed: Ebge getr: an Cornelis Harrems
Ao:1680 Arent Johannes en Rienauw
Ao:1716 wederom getr: an Hicke
-- Rottum Fol:170 vso
Die gemeente te Rottum als met naemen Jacob Willems ende Elje, Willem Willems ende Niese, Claas Geerts en Grietie, Johan Hindrix ende Anna, Hans Sickens en Stijne, echteluiden, de wed: Ruise Tonnis, gebr: van seseke[?] 18 gra: twalfte halve grasen.
-- Rottum Fol:196 vso
Die Edele Mello Broersema en de Juffer Abeltijn van Iselmuiden egteluiden gebr: eenige porseelen landts 't weten van voorige 18 gra: 2 gra: onverscheiden in 4 gra: de leege wierde genaemt met nog 400 lands in een hiem bij Uijthuijsen gelegen alles onder de behuisinge tot Rottum beklemt wordende de resteerende 4 1/2 gra: bij de pastor tot gerijf van de pastorie gebr: vid: vrij lant
Ao:1638 vrou Hester Hagen wed: van Jacob Broersema blijvende het hiem in de 400 landen bij voorige mejer Juffer van Isselmiden
[in 1650] Verkoft

86. Rottum     Rottum Fol:171 vso
Anthonius Wijlich pastor tot Rottum gebr: tot gerijf van de pastorij 4 1/2 gra: van voor gemelde 18 gra: bij Resol: van den 23 Junij 1626. Dese post is hijr agter onder de vrie landen begreepen h't vid: Fol:365 $2
-- Rottum Fol:169 vso
Jan Geerts en Aaltien gebr: 11 gras:
Ao:1643 Anna Jansen wed:
Ao:1645 Jacob Pieters en Heijle [Eisens]
Ao:1647 Peter Henrichs en Swaantie
Ao:1651 Derck Jacobs wed: Bouwe
Ao:1673 Garrebrant Jansen en Annetie
Ao:1678 Harmen Willems en Wijrtien
Ao:1691 Remge Derx
Ao:1698 getr: an Trijntie
Ao:1709 getr: an Mindelt Menkes
-- Rottum Fol:167 vso
Harmen Jeltes en Anna gebr: 9 gra:
Ao:1643 Ludde Roelefs en Anna
Ao:1645 Claas Wiskes en Trijne
Ao:1651 Claas Jansen en Lijsebeth
Ao:1661 Henrik Jansen en Geese
Ao:1664 Albert Pieters en Elske
Ao:1669 de wed: Elske getr: an Jan Harrems
Ao:1673 Sicco Aijlts
Ao:1680 Remge Derx
Ao:1698 getr: an Trijntie
Ao:1709 Trijntie getr: an Mindelt Menkes

87. Eelswert     Rottum Fol:167
Jan Everts ende Scheltie gebr: 125 gra:
Ao:1648 de soon Evert Jansen en Marrietie
Ao:1656 de kinderen
Ao:1673 Luij Frerix en Marretie
Ao:1679 de wed: Marretie getr: an Willem Driewes
Ao:1689 de wed: Marretie wederom getr: an Jan Abels
-- Rottum Fol:167
Pieter Jacobs wed: Trijne te Langenhuis gebr: 124 gra:
Ao:1638 de soon Isebrand Jacobs en Grietie
Ao:1643 Grietie getr: an Jan Luijrdts
Ao:1673 Isebrand Jans de soon getr: an Grietie
Ao:1706 Jan Isebrand get: an Eijlke
-- Rottum Fol:164 vso
Harke Geerts bij Sandeweerster weg vriegesel gebr: 16 gra:
Ao:1657 Beerent Jacobs en Geeske
Ao:1664 Pieter Jansen en Trijne
Ao:1667 Hindrik Clasen en Jantjen
Ao:16-- Gerardus Jansen en Aaltien
Ao:1680 Jan Geerts en Hille
Ao:1690 Gerrit Jans en Hille
Ao:---- Michiel Sijgers en Anje

88. Cantes     Warfum Fol:337
Lammert Rengers wed: Engele gebr: 45 jukken
Ao:1633 Sijwert Harmens en Meijsche
Ao:1642 de wed: Meiske getr: an Johannes Jansen
Ao:1659 Bene Pieters vriegesel
Ao:1660 getr: an Eissche
Ao:1668 Claas Jansen en Marretie
Ao:1690 Claas Peters
Ao:1694 Claas Jans en Marretie
Ao:1709 Jan Claasen en Lijsebeth
Ao:1719 getr: an Jantie
-- Rottum Fol:
Albert Hindrix wed: Trijne tot Barckhuis geb: 45 gra:
Ao:1634 voorsr: wed: getr: an Garbrand Pieters
Ao:1669 Garbrand Pieters getr: an Grietien
Ao:1671 de wed: Grietien getr: an Menke Allerts
Ao:1679 Jan Sijwerts en Trijntien
Ao:1711 Trijntien getr: an Frerik Pieters
-- Rottum Fol:169
Albert Pieters en Marrettien gebr: 3 1/2 juck
Ao:1633 Berent Gerrits en Claasje
Ao:1639 Heijne Broorkens en Gele
Ao:1643 Julle Pieters en Diewer
[in 1650] verkoft

89. Middelstum     Aduart Fol:95 vso
Sijmon Geerts bij de Rodeschoele ende Fije gebr: 100 gra:
Ao:1669 de soon Geert Sijmons ende Marrietien
Ao:1713 Sijmon Geerts ende Aaghie [Edes]
-- Aduart Fol:94
Pieter Pieters Woest bij de Rodeschoele en Elsje gebr: 80 gra:
Ao:1647 de dogter Cornelisje getr: an Jan Cornelis
Ao:1658 de wed: Cornelisje getr: an Cornelis Beerents
Ao:1662 Jacob Pieters en Trijntie
Ao:1668 de wed: Trijntie getr: an Hidde Claassen
Ao:1692 de wed: Trijntie wederom getr: an Pieter Jans
Ao:1713 Pieter Jans getr: an Jantie
Ao:1716 Henric Jans en Jantie
-- Aduart Fol:94 vso
Cornelis Doorenbusch wed: Wijwe op de Rodeschoel gebr: 71 gra:
Ao:1638 de soon Lippe Doorenbusch vriegesel
Ao:1639 getr: an Hilletie
Ao:1665 de soon Jan Doorenbusch en Trijntie
Ao:1673 de wed: Trijntie getr: an Pieter Egberts
Ao:1699 Sijmen Pieters en Anje [Frederiks]

90. Middelstum     Aduart Fol:94 vso
Menno Wiers bij de Rodeschool en Marretie gebr: 60 gra: met nog 15 gra:
Ao:1638 Albert Pieters vriegesel
Ao:1641 getr: an Marretie
Ao:1647 de wed: Marretie getr: an Harmen Pieters
Ao:1654 Harmen Pieters getr: an Trijntie
Ao:1661 De wed: Trijntie getr: an Eppe Claassen
Ao:1664 Eppe Claassen getr: an Ebeltie
Ao:1674 Eppe Claassen getr: an Grietie
Ao:1691 Eijse Tammens en Grietie
Ao:1698 getr: an Hilje
Ao:1708 wederom getr: an Hinricje
Middelstum     Aduart Fol:96 vso
Reert Menkes wed: bij de Haver nu de kinderen Menke en Claasjen gebr: 27 gra:
Ao:--- Claasie getr: an Thijs Abels
Ao:1679 de soon Abel Tijes en Anna
Ao:1707 Warner Harmens en Trijntie
Oldenclooster in de Marne     Oldenclooster Fol:236
Jan Garbrants wed: Grietie nu de soon Thomas Jansen ende Brechte gebr: 115 jucken als 106 met het hof nog 6 en 3 jucken benevens een camp
Ao:1643 Brechtie getr: an Tonnis Reinties
Ao:1652 wederom getr: an Julle Eijssens
Ao:1679 Albert Boelens en Hickje [Julles]
Ao:1693 Tieuwes Tomas en Dietie

91. Oldenclooster     Oldenclooster Fol:227
Luijrt Gerbrants en Ide gebr: 82 jucken
Ao:1634 Thomas Crijns getr: an Trijntie dogter van L: Garbrandts
Ao:1655 de soon Luirt Thomas en Wiske
Ao:1684 Jacob [Scheltes] Halsema en Ida [Luirts]
Ao:1709 Hinric Claasen en Trijntie
Ao:1719 Hinric Heres [x Trijntje Jacobs]
1722 Rijnie Scheltes Halsema en Frouke Frerix zijn vrouw, met Siger Wiebes, en Louke Wiebes zijn vrouw.
Ao:1684 is de behuijsing van Luijrt Thomas gekoft voor 970 gld: en deselve wederom overgedragen aan Jacob Halsema voor 600 gld: [dit laatste op andere pagina]
-- Oldenclooster Fol:243
Lubbert Willems wed: Grietie in Nieuwenclooster, nu de soon Pieter Lubberts en Grietie gebr: 85 juck:
Ao:1652 Pieter Lubberts getr: an Ide
Ao:1673 Luitien Frerix en Grietie
-- Oldenclooster Fol:243
Ao:1643 Hindrik Ebels ende Jantie gebr: 22 jucken van de voorige plaats afgegaen
Ao:1659 Mencke Jans en Trijntie
Ao:1694 Pieter Jans en Aaltie
Ao:1711 Duirt Willems en Derckje
Ao:1719 Sijger Wibbes
1725 Jan Geers[?]

92. Oldenclooster     Oldenclooster Fol:243 vso
Hindrik Cornelis tot Nienclooster en Aachtie gebr: 85 jucken
Ao:1663 de soon Cornelis Hindrix en Grietie
Ao:1673 de wed: Grietie getr: an Willem Luirdts
Ao:1678 Jacob Abels en Aerjaentie [Jans]
Ao:1691 Wibbe Onnes
Ao:1694 Pieter Jans en Claasje
Ao:1708 Jacob Wibbems en Geertie
Ao:1691 is de behuising an Jacob Abels bij taxatie overgegaan voor 1174-14- en wederom vercoft an Wibbe Onnens voor 1000 gld: [dit op andere pagina]
-- Oldenclooster Fol:244
Garbrant Jansen in Nienclooster en Riene gebr: 63 jucken
Ao:1656 Cornelis Derx en Grietie
Ao:1670 Wibbe Onnens en Gertruit
Ao:1708 Siger Wijbens en Louwke
-- Oldenclooster Fol:244 vso
Eppo Berents tot Nienclooster en Meindert gebr: 73 jucken
Ao:1661 de soon Claas Eppens en Marretie
Ao:1676 Heerke Pieters, Wibbe Onnens en Luijttien Frerix

93. Oldenclooster     Oldenclooster Fol:239 vso
Tse Sickens op de Bate en Frouwke gebr: 30 jucken
Ao:1654 de soon Sicco Tiens en Trijntie
Ao:1657 is Sicco getr: an Anna
Ao:1664 Sicco Tiens getr: an Grietie
Ao:1665 Onne Alderts en Annetie
Ao:1692 Egbert Jacobs en Jantie
Ao:1697 de wed: Jantie getr: an Pieter Pieters
Ao:1698 Dicke Pieters en Geeske
Ao:1710 Claas Jacobs ende Aaltie
Ao:1712 Cornelis Jacobs en Pietertie
Ao:1719 Sijger Wibbes
-- Oldenclooster Fol:239
Harmen Jansen op de Bathe ende Anna gebr: 60 jucken
Ao:1647 de wed: Anna getr: an Abel Gerrijts
Ao:1694 Mieske Everts
Ao:1705 Harmen Tonnis en voorn: Meijske
Ao:1719 Tijmen Geerts
-- Oldenclooster Fol:239 vso
Autien Allers op de Bathe ende Jantien gebr: 30 jucken
Ao:1635 Pieter Lubbers en Hille
Ao:1650 de wed: getr: an Allie Dreeuwes
Ao:1669 Pieter Gerrits en Jantie
Ao:1684 Gale Jans
Ao:1690 Reuke Derx en Annetien
Ao:1719 Sicco Aijes op Suirdijk
1722 Harmen Jans

94. Cloosterbouren     Oldenclooster Fol:240 vso
Luirt Boelens tot Feddemarhuis en Ariaantien gebr: 148 juck:
Ao:1655 de soon Wilem Luirts en Feekele [Pieters]
Ao:1673 Willem Luirts getr: an Grietie
Ao:1694 Rienje Halsema en Frouke [Freerks]
1719 voor de schatting
-- Oldenclooster Fol:242 vso
Jacob Jansen ende Reene gebr: 90 juck:
Ao:1634 desselfs onmondige kinderen
Ao:1637 Garbrant Jansen en Eenje
Ao:1648 de wed: Eenje getr: an Jacob Sijrts
Ao:1667 Tomas Tonnis en Grietie [Teeuwes]
Ao:1673 Tomas Tonnis getr: an Trijntie [Garbrants]
1720 Menne Eeuwers, en Foske sijn vrouw p: grase:
-- Oldenclooster Fol:241 vso
Jacob Berents ende Marretien gebr: 59 juck:
Ao:1637 de wed: Marretien getr: an Evert Harmens
Ao:1665 de kinderen
Ao:1673 eene van dese kinderen met naemen Haijke Jacobs en Swaantie
Ao:1694 Swaantie getr: an Claas Claassen
Ao:1708 Frerick Popkens [op pagina ernaast:]
Also in dese en volgende plaats een grote kolk was ingespoelt en weder toegemaakt bij acte der Heren Gedep:
in data den 29 April 1700 Staats resol: van den 24 Junij 1701 verstaen dat de meijer de helfte sal worden goet gedaan te weten 798 gl:

95. Cloosterbuiren     Oldenclooster Fol:241
Onne Rinnies en Cornelsjen gebr: 55 jucken metsgaders 10 jucken uiterdijx land sijnde de geregte derde part van 30 jucken.
Ao:1651 de soon Focco Onnes en Trijntie
Ao:167- Heerke Pieters en Ebeltjen
Ao:1680 Cornellis Sijmons
Ao:1698 Siger en Jacob Wibbens
Ao:1708 Otto Rempts en Henricie
-- Oldenclooster Fol:240 vso
Willem Albers en Jantien gebr: 44 jucken
Ao:1661 Willem Albers overleden sijnde sonder de naam van zijn twede vr: te laten aftekenen is deselve vervallen van de regt van successie vervallen en om de beklemming te krijgen heeft deselve met de naam Fenne daar voor moeten betalen f 450.-
Ao:1662 Fenne getr: an Rempt Garmens
Ao:1666 is de wed: Fenne wederom getr: an Frerik Ellens
Ao:1673 Jacob Jurjens en Aafke
Ao:1694 getr: an Anje
Ao:1719 sijn deze landen gevoegt bij de plaats so Rienje Halsema gebruikt. Sie ...
-- Oldenclooster Fol:239
Hindrik Popkens ende Trijne gebr: 28 jucken
Ao:1641 de wed: Trijne getr: an Jan Claassen
Ao:1644 Jan Clasen getr: an IJde
Ao:1660 de wed: IJde getr: an Pieter Allers
Ao:1694 Jan Derx en Haijcke
Ao:1696 Otto Rempts en Henrickie
Ao:1710 Jacob Scheltes en Henrika
Ao:1718 de kinderen

96. Cloosterbuiren     Oldenclooster Fol:240
Harmen Pieters wed: Anna gebr: 9 1/2 juck:
Ao:1633 getr: an Heere Sickens
Ao:1662 Jan Ennens en Luijke
Verkoft.
Ao:1694 zijn dese landen vercoft an Meindert Haijens voor 104 gld: 10 stvrs:
-- Oldenclooster Fol:237 vso
Pieter Steffens ende Grietien met Pieter Reinders en Ide gebr: te samen 17 jucken.
    Ao:1633 Pieter Steffens en Grietie
Ao:1643 Grietie getr: an Abel Wabbens
Ao:1652 Pieter Reinders vriegesel
Ao:1656 getr: an Ancke
Ao:1661 getr: an Trijntie
Ao:1679 Peter Heinens en Grietie
Ao:1696 Jan Pieters en Hilje
    Pieter Reinders
Ao:1633 Haije Steffens en Sijpke
Ao:1639 Onne Sijgers en Claasje
Ao:1658 Garit Tjaarts en Jantie
Ao:1679 Willem Tijmens en Aaltien
Ao:1694 Jurrien Nannens en Lijsebht[sic]
Ao:1709 Hindric Bomer en Grietie
-- Oldenclooster Fol:232 vso
Claas Benens ende Marretien met Crijne Thomas en Trijne gebr: te saemen 21 jucken an de Ooster Valge.
    Claas Benens en Marretien
Ao:1633 de soon Bene Claassen en Hinrickje
Ao:1644 Hinrickje getr: an Bijve Geerts
Ao:1661 de dogter Marretie getr: an Pieter Harrems
Ao:1665 Lourens Berents en Aafke
Ao:1705 Germt Luirts, hijr volgende en also meier van de geheele plaats.
    Crijne Thomas en Trijne
Ao:1632 Thomas Crijns
Ao:1634 getr: an Trijntie [Luirts]
Ao:1655 de soon Luirt Thomas en Wijske [Thomas]
Ao:1679 Albert Willems en Bouwje
Ao:1694 Marretie Alberts
Ao:1696 getr: an Germt Luirdts
Ao:1705 allien meier van beide posten
Ao:1709 Luitien Frerix

97. Cloosterbuiren     Oldenclooster Fol:236 vso
Ocke Ennens ende Auwke gebr: 10 jucken sijnde een gerechte derde part van 30 jucken de laetste derde part onder Warfhuizen soo Jr: Albert Gaijckinga gebr:
Ao:1644 Daniel Sijgers en Maria
Ao:1648 Onne Sijgers en Claasje
Ao:1658 Abel Gerrits ende Anna
Ao:1694 Meijke Everts
Ao:1705 getr: an Harmen Tonnis
Ao:1707 Harmen Tonnis met Tomas Tonnis
Ao:1719 Tijmen Geerts
tot Cloosterbouren
Sijbolt Jacobs bij de Ebbinge Poort gebr: 11 1/2 juck: tot Cloosterbouren
Ao:1638 Hillebrandt Lammers
Ao:1650 Gerrit Ritskens en Trijne
Ao:1667 de wed: Trijne getr: an Jochum Jochums
Ao:1684 Pieter Haaijens
Ao:1695 Eijlke Pieters en Aaltien [Thomas]
Ao:1712 Freric Popkens
Hoerhuisen     Scharmer Fol:352
Jacob Tjaarts en Marretien gebr: omtrent 40 jucken daer van veel land wordt uitgegraaven tot behoeft des dijks
Ao:1650 de soon Tiaart Jacobs en Jeije
Ao:1659 getr: an Lijsebeth
Ao:1667 Derck Jacobs en Rempke
Ao:1703 de dogter Bouwe getr: an Jan Jacobs

98. Vierhuisen     Oldenclooster in de Marne Fol:242
Jr: Geert Leeuwe en Jr: Anna Leuwe eheluiden gebr: alle dat vrie landt soo nae de mate groot is 110 jucken met ook 30 jucken op 't buirvuijterdijk geleegen ofte soo veel min ofte meer als de prov: kan verdeedijgen so wijlen Jr: Sicco Panseser in 't gebr: heeft gehadt. Dies dat het aenwas ten noorden van't buir uiterdijk geleegen vrie van behuisinge blijve.
Ao:1670 Jr: Abel Coenders en Vr: Biewe Lewe
[in 1632: 140j: (het uitland) weggespoelt.]
Suirdijk     Wittewierum Fol:160 vso
Pieter Simens ende Ebele gebr: 80 juck: daar van 5 juck: sijn uitgespittet en tot de dijk gevoert.
Ao:1646 de wed: Ebele getr: an Melle Doens
Ao:1663 Melle Doens getr: an Ebeltien
Ao:1673 dese Ebeltien getr: an Pieter Pieters
Ao:1713 Roelef Pieters en Grietje
Suirdijk     Wittewierum Fol:160 vso
Rienje Tammens op Suirdijk ende Imme gebr: 54 jucken, dar van voor lange 6 juck: sijn afgeslaegen en tot de dijk gevoert.
Ao:1647 de soon Tamme Rienis en Annetie
Ao:1664 Tamme Rienies getr: an Aaltien
Ao:1678 Claas Henrix en Fenne
Ao:1694 Jan Ites en Marretie
    Ao:1685 Pieter Pieters gebr: 8 juck:
Ao:1711 Luitien Tiaerts en Geesje
1722 sijn dese 8 juck opgezijt en weederom verhuijret an Rolef Pieters onder beklemminge 2 gl: idr: juck zijnde buijtendijx lant ende nieuw onder schatting gebragt.

99. Liens     Wittewijrum Fol:160
Ecke Luijs wed: Ebbe op de Douwen nu weder getr: an Freric Luijrts gebr: 50 juck: landts.
Ao:1644 Freric Luirts en Anna
Ao:1646 Anna getr: an Pieter Garrebrants
Ao:1670 Pieter Luirts en Grietie
Ao:1673 Pieter Luirts en Swaantie
Ao:1709 de kinderen Luijttien en Jacob Pieters
-- Selwert Fol:138
Luitien Hindrix op de Douwen ende Geertruid gebr: 73 juck:
Ao:1642 de soon Cornelis Luities en Menske
Ao:1672 Cornelis Luities getr: an Trijne
Ao:1678 Enne Cornelis en Frouke
Ao:1713 de soon Cornelis Ennens en Geesel Jans
--
Ao:1645 Albert Folkers gebr: van voorige plaats 15 jucken
Ao:1650 Pieter Jurriens en Marretje
Ao:1654 Marretie getr: an Hillebrand Willems
Ao:1679 Derck Eltiens en Hindric Jacobs
Ao:1690 Secret: Roebers wed:
Ao:1719 Claas Oosterhofs wed: Wibrich

100. Liens     Oldenclooster in de Marne Fol:243
Jan Geerts ende Anna gebr: 33 jucken.
Ao:1650 wederom getr: an Hille
Ao:1653 Thomas Olgers en Jeltie
Ao:1678 Hillebrand Tomas en Minje
Ao:1713 eerst an Menne Mensens en daar nae an Jacob en Aeltie Luijtties
Ao:1719 Nanne Jurriens
1725 Heere Willems en Lametie Levings te boek pr: grasen ende 1726 remit van agterstallig huijre
-- Oldenclooster in de Marne Fol:238 vso
Alle Michiels op Grijsloot ende Marretien gebr: 40 juck:
Ao:1653 de wed: Marretie getr: an Allie Jallens
Ao:1693 de dogter Anna Allies
Ao:1698 Jan Benes en Trijnje
Ao:1701 Willem Hiddes en Trijnje
Ao:1719 de soon Hidde Willems en Jantie
-- Jacobiner in Winsum Fol:362
Jurrien Gijsens tot Houwe ende Grietie gebr: 31 juck:
Ao:1641 de wed: Grietie getr: an Cornelis Pieters
Ao:1648 getr: an Gepke
Ao:1672 Ecke Jans getr: an Trijntie
Ao:1689 de wed: Trijntie getr: an Jan Hansen
1722 Leuijtien Siersema en Trintien [Jans] zijn vrouw gewen 1/2 jaer geschenk.

101. Liens     Warfum Fol:385
Tonnis Everts op Grijsloot ende Anna gebr: 6 jucken:
Ao:1640 Drieeuwes Heijpkes, en Hille
Ao:1654 de wed: Hille getr: an Jacob Fickens
Ao:1659 de wed: Hille getr: an Ritske Remges
Ao:1674 Ritske Jacobs
Ao:1675 Jacob Ritges vriegesel
Ao:1689 Boele Pieters en Anje
Ao:1694 wederom getr: an Marrietien
Ao:1708 Pieter Boelens en Marretie
-- Liens Fol:436 vso
Claas Jansen en Aaltien gebr: 54 juck:
Ao:1643 de wed: getr: an Ecke Abels
Ao:1682 Tonnis Harrems en Epke
Ao:1694 Eijlke Jans
Ao:1698 getr: an Mensje
Ao:1717 de dogter Geesje getr: an Pieter Lammers
-- Liens Fol:437
Cornelis Jansen en Eeve gebr: 20 juck:
Ao:1637 Cornelis Jansen getr: an Anna
Ao:1678 Jan Cornelis en Jantie
Ao:1702 Pieter Luitiens en Anje
Ao:1719 de kinderen Luitien en Jacob Pieters
1724 Jacob Piters sondr: geschenk

102. Liens     Liens Fol:437 vso
Alle Bruins en Marretie gebr: 7 juck:
Ao:1639 de soon Bruin Alies en Lanke
Ao:1663 Reinder Reinders en Aafke
Ao:1668 de soon Pieter Beerents en Marretie
Ao:1689 Albert Willems en Geesje
Ao:1694 Jan Jansen en Trijntie
Ao:1709 Eijlke Jans en Menje
Ao:1717 Gerrit Jacobs en Marretie
Liens     Liens Fol:438 vso
Cornellis Baukes ende Grietie gebr: 7 juck:
Ao:1635 Pieter Pieters
Ao:1637 Claas Jacobs en Hille
Ao:1643 Jan Geerts en Luijke
Ao:1648 Reinder Reinders en Pieterke
Ao:1654 Reinder Reinders getr: an Aaltie
Ao:1668 de soon Pieter Beerents en Marretien
Ao:1689 Albert Willems en Geesje
Ao:1694 Jan Jansen en Trijntie
Ao:1703 Hijlke Jans en Menje
Ao:1717 Retse Willems en Grietie
Vliedorp     Liens Fol:438
Deck Jansen en Jantien gebr: 9 juck:
Ao:1635 Gijse Jochums getr: an Jantie
Ao:1644 Geert Garbrandts en Anna
Ao:1649 Reinder Jacobs en Hiske
Ao:1658 Jacob Reinders vriegesel
Ao:1659 Tiaart Herens en Hille
Ao:1682 Pieter Claasen en Marretien
Ao:1691 Jan Cornelis in qlte:
Ao:1693 Cornelis Jacobs
[in 1694] Verkoft

103. Vliedorp     Liens Fol:437
Pieter Frerix ende Trijne gebr: 7 jucken.
anno 1653 de soon Jacob Pieters en Annetie
Ao:1662 de wed: Annetie getr: an Jacob Roelefs
Ao:1666 de wed: Annetie getr: an Homme Harkens
Ao:1667 Arent Derx en Elje
Ao:1682 Pieter Claassen en Marretien
Ao:1691 Jan Cornelis in qlte:
[in 1694 verkocht]
Warfhuijsen     Oldenclooster in de Marne Fol:241
Jacob Siabbes en Grietien gebr: 97 jucken meerendeels op Schouwer Uiterdijk geleegen
Ao:1656 de dogter Marretie getr: an Claas Jacobs
Ao:1692 Leeuwe Claasen, - - Jacob Juriens, en Elisabeth
1725 de wed: Elisabet
Warfhuijsen     Warfum Fol:385
Claas Garbrants bij de Horn en Liefke gebr: 35 jucken daar van 8 jucken tot Liens, en 4 tot Suirdijk geleegen
Ao:1643 Albert Luitiens en Tielle
Ao:1648 Lippe Luitiens en Pieterke
Ao:1653 Johannes Luirts en de Deien [Dedeien?]
Ao:1664 Ate Alberts en Lijsebeth
Ao:1677 de wed: getr: an Pieter Frerix
Ao:1687 Tiark Alberts en consr:
Ao:1692 Freric Cornelis ende Geeske
Ao:1702 Freric Arijs vriegesel
Ao:1703 Getr: an Evertie
Ao:1706 weder getr: an Grietie

104. Warfhuisen     Oldenclooster Fol:238
Isebrant Brants en Marretie gebr: 2/3 parten van 46 jucken de Vledderbos geheeten, naementlijk 30 1/2 juck: of 30 3/4 jucken
Ao:1637 Allie Sijmons ende Welmoet de dogter van de meier voorn:
Ao:1641 Jan Jurriens en Scheltie
Ao:1647 Reinder Cornelis wed: Jantie
Ao:1648 getr: an Louwe Frerix
Ao:1689 Reinder Louwens en Geertruid [Jurjens]
Ao:1694 Cornelis Jans en Lijsebeth
Ao:1702 Lijsebeth getr: an Jacob Jurriens
-- Oldenclooster Fol:238
Andries Pieters en Grietien gebr: een 1/3 part van de voorsr: 46 jucken de Vledderbos geheten, zijnde 15 1/3 jucken
Ao:1639 Tijes Berents en Hidde
Ao:1643 Claas Garbrandts en Liefke
Ao:1646 Jan Jurrien en Scheltie
Ao:1649 Jan Onnens en Grietie
Ao:1657 Claas Popkes en Trijntie en overgedraegen aan Siabbe Jacobs en Lijsebeth
Ao:1667 De kinderen Jacob en Grietie
Ao:1689 Reinder Louwens ende Geertruit
Ao:1719 Roelef Pieters en sijn vrou: Grietie
-- Aduart Fol:93
Claas Benes en Ave gebr: 12 jucken met de meulenberg
Ao:1640 de wed: Ave getr: an Arent Hillies
Ao:1649 de wed: Ave getr: an Popke
Ao:1656 de moeder van Popke, Marretie Abels
Ao:1662 Hindric Jans en Aaltien
Ao:1664 Onne Pieters en Grietien
Ao:1689 Beerent Claassen en Grietien
Ao:1713 Claas Beerents en Witske
Ao:1718 Bernardus Harrems, en Witksche zijn vrouw

105. Warfhuisen     Oldenclooster Fol:236 vso
Jr: Albert Gaijckinga en vrou Catharina egtel: gebr: een gerechte 1/3 part van 30 jucken uiterdijx
Ao:1660 de soon Jr: Johan Gaijckinga
Ao:1668 Jr: Asinga van Eeuwsum en sijn vrou
Ao:1671 Tieert Does en Lijsebeth
Ao:1673 de wed: Lijsebeth getr: an Gerrit Jans
Ao:1706 Luitien Tiaarx wed:
Ao:1711 Pieter Pieters en Ebeltie
Ao:1713 Roelef Pieters en Grietie
Warfhuisen     Oldenclooster Fol:238
Jacob Aijckens en Alijt gebr: 4 jucken uiterdijx landt
Ao:1639 de soon Reinder Jacobs en Hiske
Ao:1649 Jan Geerts en Trijntie
[in 1650] Verkoft
Maarslag     Aduart Fol:87 vso
Garbrant Wiersema wed: Claasjen tot Rollingeweer gebr: 109 juck:
Ao:1639 de soon Albert Wiersema ende Fockje
Ao:1664 de kinderen
Ao:1668 een van de kinderen met naam Maria getr: an Jacob Iwema
Ao:1689 de wed: Maria getr: an Jacob Ennens
Ao:1692 Eijlke Wijrsema
Ao:1694 getr: an Tiaart Wijrsema
Ao:1719 de kinderen Albert en Abel Wijrsema

106. Maarhuisen     Aduart Fol:87
Obbe Derx ende Beijsse sijn vrou gebr: 84 gra:
Ao:1643 Jelis Heinens en Tier
Ao:1654 Jacob Meints en Annetie
Ao:1691 de kinderen Henric Gerrits en Heijke Jacobs
Ao:1699 De dogter Hijcke getr: an Hindrik Gerits
-- Wijtwert Fol:429
Eede Fockens tot Erenste Hiem ende Hille gebr: 120 juck:
Ao:1650 de dogter Marretie getr: an Gerrit Cornelis
Ao:1694 Sijmon Reinnies en Itie
Ao:1704 Simon Rinnies getr: an Lijsebeth [Jans]
-- Wijtwert Fol:429
Berent Jansen wedunaar tot Erensthiem gebr: 112 jucken
Ao:1637 de soon Jan Beerents vriegesel
Ao:1642 Abel Schultens en Beertie
Ao:1646 an Luij Lues en Grietie
Ao:1689 Wridser Eijlkens en Geertien [Siabbes]
Ao:1707 Jacob Euwens en Lijsebeth Wridsers

107. Maarhuisen     Wijtwert Fol:428
Cornelis Jacobs ende Stijntien nu haar soon Jan Frerix ende Anne gebr: 116 juc:
Ao:1678 Cornelis Jansen en Jantie
Ao:1695 de kinderen als Jan, Aijlke en Julle
Ao:1698 Ailke getr: an Pieter Ennens
Ao:1713 Claas Joestens vriegesel
Ao:1708 Jurrien Pieters en Trijntie
Ao:1719 Garmt Wirsema en Hendrikien zijn vrouw
-- Aduwert Fol:87 vso
Reinder Berents in Maerhuisen en Grietien geb: 60 jucken ende in Schillingeham 20 gra:
Ao:1636 Reinder getr: an Geesje
Ao:1644 weder getr: an Ettien
Ao:1674 de kinderen Grietien Lubbe Geeske en Tijes
Ao:1684 Beerent Hendrix en Imke
Ao:1694 Claas Harrems en Sieke
Ao:1703 Eijse Beerents en Trijnie
Ao:1719 getr: an Marretie
-- Aduwert Fol:92 vso
Temme Janssen ende Hille gebr: 80 juk:
Ao:1636 de wed: Hille getr: an Gerrit Jansens
Ao:1653 de dogter Anna getr: an Jan Obbens
Ao:1677 de: Hr: Secrt: Roebers en vrou Assele Menardi
Ao:1678 Crijn Lippens en Grietien
Ao:1694 de wed: Grietien getr: an Meint Jacobs
Ao:1696 Albert Ates en Aaltien
1721 Beerent Hiddes, en Annie

108. Maarhuisen     Wijtwert Fol:428 vso
Meint Aljes wed: gebr: 77 juck:
Ao:1633 Luilof Jacobs en Lijsebeth
Ao:1636 de wed: Lijsbeth getr: an Hindric Alberts
Ao:1652 dese getr: an Swaantie
Ao:1667 de kinderen
Ao:1668 Sijrt Luppens en Marretien
Ao:1683 Sijrt Luppens en Swaantie
Ao:1692 Gosen Beerents en consr:
Ao:1693 Jacob Luppens
Ao:1698 getr: an Hicke [=Itje]
Ao:1719 de soon Hit Lippens
-- Aduwert Fol:88 vso
Jacob Albers en Ludde gebr: 60 jucken
Ao:1648 de wed: Ludde getr: an Jan Claassen
Ao:1656 weder getr: an Arijs Frerix
Ao:1661 de soon Jacob Albert vriegesel
Ao:1663 Jan Pieters en Trijntien
Ao:1670 Joost Claassen en Aaltien
Ao:1693 Joost Claassen getr: an Grietien
Ao:1719 Jacob Jans en Grietie
-- Aduwert Fol:90
Albert Sijmens bij Schaaphalster Zijl en Anna gebr: 40 j: nu 37 3/4 juck en 4 gras:
Ao:1661 de soon Eijse Alberts en Geertruit
Ao:1707 Jurrien Bakerman en Trijntie
Ao:1716 Jan Habbering en Wermina

109. Maarhuisen     Aduwert Fol:91
Jan Roelfs wedunaar bij Schaaphalst: Zijl geb: 33 juck:
Ao:1634 Pieter Crijns en Anna
Ao:1646 Meerten Beenes en Hindrickje
Ao:1669 Claas Alberts en Aafke
Ao:1691 Arent Willems
Ao:1695 Eijse Hijlkema en Hilje
    Ao:1690 van dese plaats afgegaen 8 gra: an Luitien Folkers
Ao:1690 getr: an Anje met Arent Willems
Ao:1719 de soon Folkert Luitiens en Antie
Maarhuisen     Wijtwert Fol:428 vso
Haije Steffens en Sijpke gebr: 11 1/2 juck:
Ao:1633 Evele Jansens wed: getr: an Hindric Roelefs
Ao:1638 Claas Allens en Marretie
Ao:1640 Pieter Claasen en Abeltie
Ao:1662 Douwie Siwerts vriegesel
Ao:1690 Harmen Broerkes
Ao:1693 Popke Jacobs
Ao:1698 getr: an Stijntie
Ao:1700 Tark Jacobs
Ao:1702 Frerik Claasen en Grietie
Saaxumhuisen     Selwert Fol:138
Jan Harmens wed: Eenje nu door overdragt de soon Wridser Jansen ende Grietien gebruken 56 juck:
Ao:1655 de wed: Grietie getr: an Derck Meinders
Ao:1659 de dogter Eenje Wridsers ende overgedraegen an Rienje Popkens en Lijsebeth
Ao:1673 de wed: Lijsebeth getr: an Tamme Olphers
Ao:1703 Rienje Tammens en Anje

110. Saaxumhuisen     Selwert Fol:138 vso
Jan Lambers op Hiddinge Zijl ende Anna gebr: 33 1/2 gra: of jucken de helfte binnen ende half buiten dijx geleegen
Ao:1654 Jan Lammers getr: an Hiltie
Ao:1683 Crijn Ipens en Trijntien
Ao:1694 Ipe Crijns en Luitie
Ao:1719 getr: an Voske
-- Selwert Fol:137 vso
Elle Eissens ende Aaltien gebr: 19 jucken
Ao:1649 de dogter Grietien getr: an Allie Meints
Ao:1692 Crijne Ipens
Ao:1694 Aaltie Allies
Ao:1695 getr: an Jan Haijkens
Ao:1699 Jan Derx en Swaantie
Ao:1711 Luirt Luijes en Geertruit
-- Warfum Fol:386
Onne Thomes bij Hiddinge Zijl ende Trijne gebr: 22 juck:
Ao:1644 de wed: Trijne getr: an Melle Jacobs
Ao:1673 de E: Jan Garbrants en Wiske
Ao:1693 Haije Lippens en Tieuwesche zijn vrouw

111. Saaxumhuisen     Jacobiner in Winsum Fol:363
Jan Sijgers en Marretien gebr: 14 juck:
Ao:1641 de wed: Marretien getr: an Menso Jansen
Ao:1653 Jan Remmers en Grietie
Ao:1656 Tiart Michiels en Trijne [Jacobs]
Ao:1665 Tiacke Hindrix en Hiske
Ao:1679 Stoffer Hindrix en Eltien
Ao:1683 Gerrit Pieters en Trijntie
Ao:1688 Jan Josten getr: an Lijsebeth
Ao:1695 Gerrit Pieters en Trijntie
Ao:1709 Mello Geerts en Hilligie
Ao:1710 Harmen Sijbolts en Ebeltie
Saaxumhuisen     Wijtwert Fol:430
Siabbe Abels wed: Imme gebr: 5 juck
Ao:1634 Ate Siabbens en Geesie
[in 1650] Verkoft
Eenrum     Warfum Fol:384
Julle Pieters en Anna gebr: 46 j: op Oldijk na Vierhuister meulen geleegen
Ao:1639 Jan Rijkers en Aouke
Ao:1664 de soon Jacob Jansen en Jantien
Ao:1694 de kinderen
Ao:1697 Jan Jacobs en Hindrickjen
Ao:1706 Jan Hindrix en Hijckie

112. Eendrum     Warfum Fol:385
Sijwert Onnens op den Oever tot Eendrum ende Grietie gebr: 44 juck: waar van 10 juck: op het Aagt sijn geleegen.
Ao:1656 de soon Onne Sijwert ende Marretie
Ao:1661 weder getr: an Inomien
Ao:1685 Rickert Jans
Ao:1695 Pieter Pieters ende Nieske
Ao:1694 get: an Trijntie
Ao:1698 Trijntie getr: an Pieter Pieters
Ao:1709 Pieter Pieters getr: an Jantie
Ranum     Wijtwert Fol:437
Egbert Jacobs en Grietie gebr: 60 juck:
Ao:1656 de dogter Aaltie
Ao:1662 getr: an Grietie[?] Fockens
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Jacob Pieters
Ao:1692 Driewes Claassen en consr: nu Cornelis Idses en Trijntie
Ao:1699 Jan Jacobs en Marretie
Obergum     Jacobiner in Winsum Fol:362 vso
Isebrant Brants ende Stijne gebr: 55 juck:
Ao:1639 Isebrant getr: an Bauwe
Ao:1641 de wed: Bouke getr: an Ariaan Feijkens
Ao:1656 Raene Abbring en consr:
Ao:1658 Brant Isebrants en Ettie
Ao:1669 de wed: Ettie getr: an Garbrant Wirsema
Ao:1693 Ettie Meinders
Ao:1716 de kinderen als Meindert, Pieter, Jan en Trijntie
    Ao:1689 Luitien Alberts gebr: van bovenstaande 55 juck: 11 juck:

113. Obergum     Warfum Fol:203
Jacob Temmens en Marretie gebr: 88 1/2 grasen
Ao:1641 Temme Jacobs [,] Trijne
Ao:1665 de dogter Tietie getr: an Nanneke Jansen
Ao:1673 Sijrt Hindrix en Marretie
Ao:1678 Jan Cornelis en Hille
Ao:1683 Jan Cornelis gtr: an Anje
Ao:1714 Jurrien Reinders en Aaltie dogter van Jan Cornelis
-- Essen Fol:268
Pieter Andries bij 't Roowolt en Anna gebr: 66 gras te wieten 30 gra: bij 't huis en 36 gras bij Tinallinger mieden
Ao:1633 de soon Ipe Pieters en Geesje
Ao:1640 Thomas Haijes en Anna
Ao:1646 de wed: Anna getr: an Harke Harmens
Ao:1662 Jan Eijkens
Ao:1694 getr: an Trijntie
Ao:1717 de dogter Kunie getr: an Harmen Joestens
[1724 verkocht]
-- Aduart Fol:89
Eppe Jansen en Grietie gebr: de meulenberg op de noorderzijde van Schaaphalster Zijldijp met nog 6 gra: daar bij ten noorden van de weg
Ao:1633 Crijne Hindrix en Lucke
Ao:1648 Heereke Jans en Annetie
Ao:1673 wederom getr: an Swaantie
Ao:1689 Jan Henkens
Ao:1698 Sijmen Jacobs
Ao:1704 Joost Claassen en Grietie
Ao:1706 Jan Gerrits en Auke
Ao:1712 Derck Boelens en Jantie
Ao:1713 Jan Martens en Jantie

114. Obergum     Jacobiner in Groningen Fol:363
Pieter Claasens en Ettien gebr: een hijm steede met 3 1/4 juck: landts te Ranum geleegen
Ao:1639 de dogter Jantie
Ao:1641 Jan Harrems en Anna
Ao:1642 Heertie Tiewes en Tietie
Ao:1645 Pieter Jacobs en Bartruit
[in 1650] verkoft
Obergum     Selwert Fol:137
De E: Bartholomeus Fraterman en vrou Eva Clos gebr: 4 juck: op Ranumer meulen geleegen
[in 1650] verkoft
Winsum     Aduart Fol:82
Jan Jacobs tot Schilligeham en Anna gebr: 100 gra: waar van 64 gra: binnen dijx en 37 gra: buitendijx sijn geleegen.
Ao:1651 de soon Jacob Jansen en Annetien
Ao:1678 Jacob Jans getr: an Gaaske
Ao:1694 de wed: Gaaske getr: an Jacob Pieters
Ao:1703 de soon Cornelis Jacobs en Aouke

115. Winsum     Aduart Fol:88 vso
Johannes Luirts in Schilligeham en Dedde gebr: 131 gra: waar van 33 gra: buitendijx en 98 gra: binnendijx sijn geleegen
Ao:1641 de dogter Anna getr: an Pieter Allers
Ao:1661 de kinderen
Ao:1664 Pieter Allers dogter gebr: van voorsr: landen 68 gra: binnendijxs en 2 gra: buitendijx en 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx overgedraegen an Pieter Allers soon Enne; Als op volgende post te sien
    Ao:1664 Pieter Allers dogter Hucke getr: an Heert Jansen
Ao:1680 Abel Pieters en consr:
1694 Abel Pieters wed: Trijntie
Ao:1698 getr: an Jacob Jans
Ao:1705 Jacob Jans en Aaltie
-- Aduart Fol:88 vso
Ao:1664 Pieter Allers soon Enne getr: an Annetie gebr: van voorige Landt 15 3/4 gra: binnendijx en 30 3/4 gra: buitendijx
Ao:1698 de soon Petr: Ennens en Aijlke
Ao:1706 Albert Jans ende Marretie
-- Aduart Fol:89 vso
Luil Jansen in Schilligeham en Marretie gebr: 104 gra: waar onder 94 gra: binnendijx en 10 gra: buitendijx geleegen
    Ao:1636 Luil Jans dogter Trijne gebr: 43 1/4 gra: 15 roed: binnendijx met 5 1/4 gra: buitendijx
Ao:1639 Trijne getr: an Cornelis Jacobs
Ao:1654 de wed: Trijne getr: an Jan Pieters
Ao:1658 Jan Pieters getr: an Trijntie
Ao:1663 Trijntie getr: an Abel Claassen
Ao:1673 Tomas Eijlkens en Trijntie
Ao:1689 Pieter Herkens en Ebeltien
Ao:1694 Claas Harrems en Bouke
    Ao:1634 Witske getr: an Pieter Melis gebr: 40 1/2 gra: 32 roe: binnendijx en 5 1/4 gra: 20 roe: buitendijx
Ao:1679 Harmen Meertens en Anje
Ao:1698 Geert Pieters en Trijne
Ao:1704 de wed: Trijne getr: an Geert Onnens

116. Winsum     Aduart Fol:91 vso
Roelef Gerrijts wed: in Schilligeham ende Cornellisjen gebr: 75 gra: en een gra:
Ao:1635 de soon Wridser Roelefs en Geeske
Ao:1673 de soonen Bouwe en Gerrit Wridsers
Ao:1693 Lubbert Fockens en Cornellisjen
Ao:1719 Wridser Bouwes en Anje Piters
-- Aduart Fol:91 vso
Enne Jansen in Schilligeham ende Marretien gebr: 67 gra:
Ao:1651 de soon Jan Ennens en Trijntie
Ao:1695 Albert Ennens en Cornelsje
-- Aduart Fol:93
Meerten Cornelis in Schilligeham en Marretien gebr: 40 gra: binnendijx en 6 gra: buiten dijx
Ao:1640 Geesje wed:
Ao:1642 getr: an Arent Derx
Ao:1653 Ecke Claasen en Aaltien
Ao:1689 Pieter Johannes

117. Winsum     St.Anne Fol:248 vso
Abel Schultes tot Tuijm[sic] ende Beertie gebr: 97 gra:
Ao:1642 Jacob Pieters ende Heijle
Ao:1644 Albert Sebens ende Itie
Ao:1648 Hindrik Pieters ende Assele en overgedraegen an Hindric Jansen en Trijntie
Ao:1665 wederom getr: an Eltie
Ao:1673 Cornelis Willems en Foske
Ao:1691 Sijtse Jenties
Ao:1695 Jacob Pieters gaande
Ao:1697 Claas Claassens
Ao:1705 de soon Derck Claasen en Diewertie
Ao:1714 Jelle Meertens
Ao:1714 sijn van 93 1/4 gra: overgedraagen of verhuirt 20 grasen an Jelte Meertens
-- St.Anne Fol:251 vso
Cornelis Jansen tot Tuijm[sic] en Diewer gebr: 42 gra:
Ao:1673 de dogter Trijntie getr: an Eppe Pieters
Ao:1683 Eppe Pieters getr: an Grietie
-- Aduart Fol:88
Cornelis Reinders in Schilligeham ende Asse gebr: 43 gra:
Ao:1645 Gerrit Jacobs en Claaske
Ao:1689 Jan Gerrijts
Ao:1699 Cornelis Jansen en Anje
Ao:1719 Eltijn[=Eltje] Jans getr: an Anje [Jans]

118. Winsum     Warfum Fol:382 vso
Jan Jansen bij Winsummer mieden ende Trijntie gebr: 75 gra: waar van 30 gra: bij Winsummer mieden weg sijn geleegen
Ao:1634 Jacob Niens en Geertruit
Ao:1637 Jan Jansen ende Stijntie
Ao:1650 Freric Joostens ende Maria
Ao:1673 Heereke Jansen ende Swaantie
Ao:1684 Pieter Heerekens
Ao:1686 Jan Heerkens en Jan Dieters
Ao:1693
    Ao:1701 Lucas Jans gebr: 30 gra:
Ao:1704 Cornelis Luidens
Ao:1710 Jacob Boelens
    Cornelis Eijssens gebr: 35 gra:
    Melis Jansen met Jan Eppes gebr: 10 gra:
-- Warfum Fol:382
Harmen Onnens bij Winsummer mieden en de gate gebr: 62 gra: landts
Ao:1644 Albert Roelefs en Anna
Ao:1646 Roelef Abberin en Wolberich
Ao:1652 de wed: Wolbrich getr: an Jan Cornelis
Ao:1667 Barnier Jacobs en Anna
Ao:1673 Henric Cnotte en Annetie
Ao:1690 Hinric en Cornelis Eijssens
-- Warfum Fol:383
Focke Hindrix bij Winsummer mieden nu door overdragt Hidde Hindrix ende Renske gebr: 77 gra:
Ao:1635 Brandt Harrems ende Wiske
Ao:1646 Claas Jacobs ende Marretie
Ao:1656 de wed: Marretie getr: an Claas Cornelis
Ao:1660 Meerten Harrems ende Marretie
Ao:1662 Wolter Willems ende Annetie
Ao:1677 de Luit: Ridder
Ao:---- Willem Luitiens
Ao:1693 Nicolaas Boldewijn en consr:
Ao:1694 Willem Luitiens
Ao:1697 Meint Aljes en Luirdt Doorenbos
Ao:---- Cornelis Tonnis ende Aalfke
Ao:1704 Jan Habbering en Wermier
Ao:1716 Lourens Hansen

119. Winsum     Warfum Fol:382
Berent Douwes op Winsummer miede ende Anna gebr: 52 1/2 gra:
Ao:1658 de soon Douwe Berents en Annetien
Ao:1689 Duirt Duirts en Annetien
Ao:1695 Sijmen Pieters en Anje
Ao:1699 Willem Willems en Grietie [Jacobs]
Ao:1710 Willem Eckes en Trijntie
Ao:1713 Jan Steffens en Deuwerke
-- Jacobiner in Winsum Fol:362 vso
Arent Coerts ende Aagte gebr: 26 gra:
Ao:1644 de wed: Aagte getr: an Jan Gerrits
Ao:1665 de dogter Brechte getr: an Crijne Jansen
Ao:1686 Jan Albers
Ao:1692 Aijte Geerts
Ao:1698 Bartelt Pieters[,] Wemeltie
Ao:1701 Cornelis Luidens
Ao:1698 Cornelis Eijssens en Rixte met Annie Jans
-- Warfum Fol:381 vso
Derck Douwens op Winsummer mieden en Aafke gebruiken 35 gra:
Ao:1633 Pieter Pieters en Trijne
Ao:1635 Berent Soens en Jantie
Ao:1640 Jacob Claassen en Grietie
Ao:1641 getr: an Rienje
Ao:1659 de wed: Riene getr: an Jan Mellens
Ao:1684 Pieter Jacobs en consr:
Ao:1685 Aijelt Hindrix
Ao:1689 Derck Jans
Ao:1701 Jan Eppens en Trijntie [Albers]
Ao:1716 Ajoldt en Hindric Formier
Ao:1725 Jacob Boeles, en Geertruij Poulus zijn vrouw; 20 f geschenk

120. Winsum     St.Anne Fol:252
Jacob Jacobs tot Tijum en Anne gebr: 3 1/2 gra:
Ao:1634 de soon Lourens Jacobs en Foekel
Ao:1637 de soon weder overgedragen an de vader Jacob Jacobs en Lijsebeth
Ao:1638 Crijne Allers en Marretie
Ao:1642 Enne Allers ende Gerlandt
Ao:1646 Hindric Jacobs en Annetie
[in 1650] Verkoft
Winsum     Jacobiner in Winsum Fol:364
Roelef Remmers nu Sijrt Derx en Hille met Hindrick Claassen en Henderkjen respective egtel: gebr: een hiemsteede met den meulenberg tot Winsum
Ao:1638 in plaats van Hindric Claasen Thomas Jansen en Trijntie
Ao:1643 Wicher Claassen en Geesje
Verkoft
Eppenhuisen     Rottum Fol:166
Jan Pieters ende Geertien gebr: 75 gra:
Ao:1667 de soon Tiarck Jansen vriegesel
Ao:1696 getr: an Dieuwertie
Ao:1719 de dogter Jantien getr: an Auwe Tiewes

121. Uijthuisen     Wijtwert Fol:426
Cornelis Mennens tot Uijthuisen ende Trijne gebr: 38 gra: ongemeeten binnendijxe landen, en buiten 2 volgers op 16 gra: gereekent met het anwas volger in 6 gra: op de hoijgriede en drie gra: op weitgriede, met 6 olde koegrasen en een olt oijgras gras sijnde 3/5 part van een gras op Uithuistermieden het Lange Landt geheeten met 8 1/2 gra: op de leege wart te samen 90 gras wel de laaste 8 1/2 gras bie de wed: Geesje Jansen wordt gebruikt en de huire an voorn: Corn: Mennens bet:
Ao:1666 de soon Jacob Cornelis ende Aaltien
Ao:1689 Focko Fockens ende Trijntien
Ao:1700 Reinder Fockens en Liefke
1723 door het geregte verkofft an Derk Piters en Annie zijn vrouw, en de prov: een jaer geschenk.
-- Rottum Fol:163
Harmen Jansen en Anna gebr: 12 gra: sijnde de gerechte helfte van 24 gra: daar van 16 gra: binnen en 8 gra: buiten dijx sijn geleegen.
Ao:1640 de wed: Anna getr: an Lubbert Egberts
Ao:1653 de soon en dogter Hindric Harrems ende Riene
Ao:1657 Hinderic Harrems getr: an Hille
Ao:1698 Jan Hindrix en Marretie
Ao:1718 Pieter Frerix en Anna
-- Rottum Fol:163 vso
Jan Takens wedunaar gebr: ook 12 gra: sijnde de andere helfte van voorsr: 24 gra: gelegen als boven in Harmen Jansens plaatse
Ao:1634 getr: an Grietie
Ao:1641 Eijsse Jacobs en Remme
Ao:1683 Jan Hindrix en Bouke
Ao:1698 getr: an Grietie
Ao:1711 Aapke Claassen en Aaltie
1720 Geert Sibrans

122. Uithuisen     Wijtwert Fol:427
Claas Harrems en Trijne gebr: 18 gra: in verscheiden porceelen geleegen als 9 gra: binnendijx en 1/2 volger makende 4 gras: met sijn anwas bedragende 3 gra: daar van 2 op 't hoijlandt en 1 op 't weide landt ofte griede geleegen in 't ooster stuck op Miedster uiterdijk nog 2 juck op Usquerder uiterdijk in de venne van 30 juck: in het hoorenster stuck afgegraaven.
Ao:1641 Johannes Pieters en Tietie
Ao:1645 Jurrien Pieters en Hille
Ao:1657 Pieter Cornelis en Grietie
Ao:1683 de wed: Grietie getr: an Crijne Jacobs
Ao:1694 Jantie Frerix en Aafke
1721 overgedraagen an Jacob Alies en Maritie zijn vrouw; voor twee jaar geschenk
Usquert     Wijtwert Fol:415
Harmen Cnols wed: Hille op de Lane gebr: verscheidene porceelen Landts te weeten een heerdt landt de Laane genaamt, 119 juk: groot en 196 roeden binnendijx 34 juk: 6 roeden buitendijx tot an de Hever wal toe / boven den dijk voet binnen en buiten groot 348 roeden / met 51 juk 115 roeden queller buiten voorsr: Hever wal geleegen en sal de meier ten regarde van de hooge huir van het binnen landt van de Delte, weijh en rijte 51 en 115 roeden groot als ook an de dijk voet ende buiten groote 3 juck 48 roeden geduirende voorsr: jaarmalen geen huire geeven.
    Jan Cnol en Frouke
Ao:1651 Frouke getr: an Sicco Wolters
Ao:1664 Sicco getr: an Weefke
Ao:1671 de wed: Weefke getr: an Nanne Tijmens
    Ao:1659 Tjark Cornelis en Ewetie
Ao:1666 Jan Gerrits en Trijntie
Ao:1712 de kinderen als Jan, Derck, Claas en Dij[we]rke
Usquert     Wijtwert Fol:414 vso
Joost Rickers en Anna nu de soon Evert Joosten en sijn suster Anna gebr: 134 juck: daar onder de weerde gerekent in verscheiden porseelen liggende als 2/3 parten van de heerdt landts tot Usquert geleegenin het corpus Wijtwert begreepen daar van 117 juk: binnen en 17 juk: buiten dijx geleegen in conformite de meetcedulle
    Claas Geerts gebr: 35 1/2 juk 7 roed: binnen dijx geleegen
Ao:1691 de Redger Hellenius en Elisabeth
1723 overgedragen an Ubell Lamers en Hijelkien zijn vrouw voor 2 jaer geschenk
    Cornelis Arents gebr: 93 1/4 juk: 55 roed binnendijx
Ao:1690 Garbrant Wijrsema en Trijntie
Ao:1710 Cornelis en Eijsse Wijrsuma

123. Usquert     Warfum Fol:376 vso
Obbe Jelmers op den Busch ende Geertien sijn vrou gebr: 132 juck: 71 roed: in verscheiden porceelen als 91 3/4 juk: 52 roed: binnen dijx 40 3/4 juk: 19 roed buiten dijx
Ao:1643 de soon Tiewes Ubbens en Haeijkien
Ao:1674 de soon Ubbe Jelmers en Aafke
Ao:1695 Tieuwes Ubbes en Trijnje
-- Rottum Fol:165
Jan Cornelis en Anna gbr: 17 juck: 9 roed: binnen dijx ende 49 1/4 juck: en 36 roed: buiten dijx behalven dijk en dijxstal, binnen en buiten na de uijtwijsinge der meet cedul groot 5 juck: onder voorsr: 49 juk: begreepen soo eerst Ao:1635 in huire sijn gebragt.
Ao:1635 Pieter Claassen en Trijne
Ao:1678 Claas Claassen en Frouwke
-- Warfum Fol:376
Wricher Eijssens en Geertruit gebr: verscheiden porceelen landts te weeten 22 juck: en 174 roe: binnen 24 juk: 186 roe buitendijx boven den dijk en dijkstil de prov: voor haar quota mede toekomende
Ao:1668 de E: Lubbert Eggens en Elien
Ao:1706 Egge Lubbers en Marretie

124. Usquert     Wijtwert Fol:415 vso
Cornelis Pieters op Helwert ende Cornelisjen gebr: verscheiden porceelen landts te weeten 51 juck daar van 35 juck binnen en 16 buiten den des Hevels wal in 't Hornster stuck geleegen aan welke 16 juck 10 juck hoiland leggende in de 30 juck in 't Hoorenster stuck afgegraven ende 6 in de onverscheiden weidlanden omme der voorsr: stuk geleegen en dat alles boven den anwas ofte queller buiten den Hevels wal nae quota tot voorsr: Hooren stuck hoorende
Ao:1649 dogter Pieterke getr: an Albert Lubbers
Ao:1691 Claas Harmens
Ao:1694 Sicke Sickens en Sijtie
Ao:1695 Jan Coops en Geertruit
Ao:1706 Cornelis Pieters en Grietie
Ao:1708 Focke Gerrits en Eilje
-- Wijtwert Fol:416
Haijje Wabbens ende Geertruit gebr: verscheiden porceelen landts als een heert Landts groot 49 1/2 juk daar 42 1/2 binnen ende 6 olde koe graasen gemeeten 7 juck 72 roed: boven 7 juk 282 roed: queller buiten de Hevels wal geleegen nu geen huir doende
Ao:1660 de soon Cornelis Haijens ende Geesje
Ao:1682 Pieter Cornelis
Ao:1694 Cornelis en Drieuwes Pieters
Ao:1708 Drieuwes Mennens en Trijntie
-- Wijtwert Fol:
Cornelis Geerts tot Watwere ende Clare gebr: verscheiden porseelen te weeten 1 heert land groot 37 juk: onder de klockslag van Usquert daar van 22 juck binnen en 15 juck: buiten dijx binnen de Hevels wal geleegen boven de queller of vorder anwas buten voorsr: Heevels wal geleegen
Ao:1665 de soon Eijsse Cornelis en Deddejen

125. Usquert     Wijtwert Fol:418 vso
Derk Alberts en Anna gebr: een heerdt landts groot 34 juck daar van 29 binnen en 5 buiten de Hevels wal geleegen met Hans Claassen in een stuk boven de queller buiten de Helels wal gelegen.
Ao:1653 de soon Jan Derx en Anna
Ao:1658 Jan Derx getr: an Pieterke
Ao:1663 Enno Heijnens en Icke
Ao:1693 Heino Ennens en Hille
-- Rottum Fol:165 vso
Derk Haijens en Elligjen gebr: 19 1/2 juck: binnen en buiten dijx geleegen.
Ao:1639 de soon Nilke Derx en Aaltie
Ao:1656 de wed: Aaltie getr: an Melis Ottens
Ao:1683 Evert Aijes en Anna
Ao:1707 de soon Aije Everts en Bauke
-- Wijtwert Fol:416 vso
Writser Jansen op Helwert ende Mechelt gebr: eenige porceelen landts te weeten 8 1/2 juk: daar van 2 1/2 juk: onverscheiden in den heert sijn geleegen en de resteerende 6 juk: corpus lands in een besonder stuck.
Ao:1641 de dogter Marretie getr: an Luppe Sijrts
Ao:1653 Harmen Jansen Cnol en Annetie
Ao:1691 Jan Cnol
Ao:1693 Egbert Jans
Ao:1697 Sijmon Jacobs
Ao:1698 Jacob Jans en Hilje

126. Usquert     Wijtwert Fol:418
Frerik Menkes ende Jeije gebr: eenige porceelen landts te weeten 16 juk: daar van 5 juk Haijen camp: geheeten van behuiset landts binnen dijx en 11 juk vrie van behuisinge, buiten dijx binnen de Hevel wal in het Hoorenster stuk geleegen, daar van 6 liggende in de 30 juk in het Horenser stuk afgegraven en 5 in de onverscheiden weidtlanden en de voorsr: 30 juk geleegen buiten de quota van de anwas buiten de Hevels wal
Ao:1653 Lammert Michels ende Geertruit
Ao:1669 de soon Ubbe Lammers en Louwke
Ao:1693 de wed: Lauke getr: an Sijmen Jacobs
Ao:1698 getr: an Trijnje [Drewes]
-- Wijtwert Fol:419
Wigbolt Harmens ende Alijt gebr: verscheiden porceelen landts te weten een hiemsteede met een camp omtrent 2 juk: groot binnendijx en 3 juk: buitendijx binnen de Hevels wal in het Hoorenster stuk geleegen daar van 1 stuk hoijlandt in de 30 juk: in 't voorsr: Hoorensche stuk: afgegraaven en 2 koegrasen in het onverscheiden weidtlandt omme de voorsr: 30 juk: geleegen met het verder anwas buiten de Hevels wal na quota schatvrij
Ao:1653 Pieter Beerents en Grietie
Ao:1694 Jacob Pieters en Eenje
Ao:1707 Pieter Reints en Trijntie
Ao:1709 Jan Jacobs en Hester
Ao:1719 Pieter Freriex en Maria
-- Rottum Fol:166
Claas Menkes en Grietie gebr: 6 juk:
Ao:1648 Evert Lubbers en Trijne
Ao:1678 Jan Beerents en Lijsebeth
Ao:1689 Tjaart Jansen en Anje
Ao:1691 Lammert Pieters en Stijntie

127. Usquert     Rottum Fol:165 vso
Jan Fockens wed: nu door overdragt an Reint Isebrandts en Anna gebr: 2 juk: behuisde landen.
Ao:1640 Lubbert Luitiens en Foske
Ao:1641 Pieter Harrems en Anna
[in 1650] verkoft.
-- Wijtwert Fol:421 vso
Pieter Derx ende Grietie gebr: verscheiden porceelen 't weeten een hiemstede binnen, en 5 juk: met een enterdiers weide buitendijx, waar van 3 juk met een enterdiers weide geleegen in 't Watwerder stuck, onverscheiden en 2 juk: hoijlandt in de 30 juk: in 't Hoorenster stuck afgegraaven, met de queller buiten de Heves wal tot beide Stucken hoorende, vid: ook volgende post
Ao:1653 Rembert Haijbens
Ao:1686 Enno Hindrix
Ao:1694 Gerlof Jans en Eltie
Ao:1710 Pouwel Henrix
    Ao:1654 is de hiemstede met 3 juk: in 't Watwerder stuck onverscheiden, met de queller daar toe behoorende tot dese plaatse gevoegt.
-- Wijtwert Fol:424 vso
Lammert Cornelis ende Aaltien gebr: eenige porceelen als een hiemsteede binnendijx met 7 juk: buitendijx uit Hoorenster stuck geleegen 't weeten 2 juk hoijlandt uit afgegraeven stuck van 30 en 5 juck in 't weidlandt daaromme geleegen met de queller buiten den Hevels wal daar toe gehoorende
Ao:1653 Jacob Claassen
Ao:1686 Claas Jacobs
Ao:1718 de dogter Remge Claasen getr: an Henric Isebrandts

128. Usquert     Wijtwert Fol:424
Ebbe Crijns tot Watwert ende Rempke gebr: eenige porceelen als 2 hiemsteeden binnendijx met 8 juk: buitendijx waar van 6 in 't Watwerder stuk en 2 juk: leggende in de venne van 30 juk in't Hoorenster stuck afgegraaven met de queller buiten den Heves wal tot beide stucken gehoorende
Ao:1653 Arent Wolters en Lammert Michiels wed:
Ao:1659 Folkert Edsens
Ao:1674 Egbert Datema
Ao:1686 Dietert Fransen
Ao:1704 Pieter Derx
Ao:[1721] Jan Theuwes en Hebel
-- Wijtwert Fol:425
Ulgr Popkens ende Anna gebr: eenige porceelen te weeten een hiemstede binnendijx met 6 juk buitendijx in 't Hoorenster stuk gelegen te weeten 2 juk hoijlandt in de afgegraaven 30 juk en 4 in 't weidlandt daar omme geleegen mitschaaders de queller buiten de Heves wal daar toe behoorende
Ao:1637 de wed: Anna getr: an Arent Arents
Ao:1655 Pieter Jacobs en Grietie
Ao:1688 Jurrien Beerents
Ao:1714 Jan Rienies[?]
-- Wijtwert Fol:425 vso
Garbrant Menkes wed: Hebele gebr: eenige porceelen te wieten een hiemstede binnen 5 juck buitendijx weidtlandt in 't Hoorenster stuck om de afgegraaven 30 juk die geleegen met de queller buiten de Heves wal
Ao:1653 Siabbe Garrebrandts
Ao:1686 Henric Siabbes
Ao:1704 Claas Geerts wed:
Ao:1715 Jacob Thomas en Pieterke

129. Usquert     Wijtwert Fol:421
Tonnis Jacobs ende Anna gebr: 3 1/2 juk in Watwerder stuck onverscheiden met sijn queller buiten den Heves wal met nog een stuck uit Watwerder stuck en verscheiden geleegen met de queller buiten de Heves wal daar toe behoorende
Ao:1653 Derck Sijmons
Ao:1686 Eijle Remmers
Ao:1704 Jan Jacobs
Ao:1712 Beerent Hindrix ende Grietie Cornelis
    Ao:1653 is een juck uit Watwerder stuck onverscheiden gelegen met de queller buiten de Heves wal dar toe behoorende bij dese plaats gevoegt.
Warffum     Warffum Fol:374
Heero Lupkens in 't Clooster ende Intie gebr: 136 juk
Ao:1642 Jr: Johan Sickinga wedunaar
Ao:1643 Jacob Driewes en Swaantie
Ao:1668 de kinderen Gebbe, Cornelis, Evert en Jan
Ao:1684 Euwe Jacobs en Grietie
Warffum     Warffum Fol:374
Nog een ossegank ten westen van de Delt bij langens haar landen hier voor bij de lane gebr: mits dat sij de halve sloote in de Delte neevens haar ander landt tegens de meier van de lant sullen moeten graven
Ao:1642 Jr: Johan Sickinga wedunaar
Ao:1643 Jacob Drieuwes en Swantie

130. Warffum     Warffum Fol:394
Edse Fockens op Hoijtsema ende Tjabbetien gebr: 150 jucken
Ao:1653 Aaltie Fockens
Ao:1656 de wed: Aaltie getr: an Steeven Broeijels
Ao:1689 Edse Broijels
Ao:1706 de kinderen Steeven, Lammert, Sebastian Sijverdina en Aaltie
-- Warffum Fol:395
Hindrik Popkens wed: Lubbe op Asingaheerdt gebr: 85 juck: nog 33 juck: de doots venne genaamt te samen 118 jucken
Ao:1633 Tonnis Jansen en Lijsebeth
Ao:1637 Arent Jacobs en Hille
Ao:1638 Aijke Frerix en Marretie
Ao:1645 Jacob Thomas en Trijne
Ao:1689 Pieter Meinders
Ao:1694 getr: an Grietie
1722 is tot deese plaats gevoegt 6 juck soo van Fol:132 $1 is afgegaen
-- Warffum Fol:397
Jan Beerents bij de Delt en Sijberig gebr: 100 juk: landts
Ao:1645 Claas Pieters en Hickjen
Ao:1696 Jan Wilts
Ao:1707 Jan Onnens en Anje
Ao:1719 Jan en Tijmen Roelefs

131. Warffum     Warffum Fol:395 vso
Popke Cornelis wed: Frouke gebr: in de bijlvenne 57 juck: en in de velt weide 40 juk: te samen 97 juck:
Ao:1633 de wed: getr: an Jacob Pieters
Ao:1641 Enne Olgers en Bauke
Ao:1649 Thomas Jansen en Grietie
Ao:1662 de wed: Grietie getr: an Sijmon Egberts
Ao:1673 de wed: Grietie getr: an Eltie Roelefs
Ao:1689 Pieter Elties en Trijntie
Ao:1698 Pieter Claassen en Marretie
Ao:1705 Jurrien Jans in qlte:
Ao:1709 Jan Vos en Trijnje
-- Warffum Fol:394 vso
Albert Drieuwes ende Harmentie gebr: 70 juck en 2 juk: uiterdijx vrie van behuisinge die tot den opdijk zijn geaccordeert.
Ao:1642 de soon Beerent Pieters ende Geertruit
Ao:1660 de soon Pieter Lubbers ende Bouke
Ao:1709 Claas Geerts ende Annetie
-- Ibid:
Nog gebr: voorsr: meier een osse ganck ten westen van de Delt bij langes haar landt geleegen en hijr bevoorens bij de land gebr:, mits de halve sloot bij de Delt tegens de meier van de lane sal moeten graven.
Ao:1642 Berent Pieters en Geertruit
Ao:1660 Pieter Lubbers en Bouke
Ao:1709 Claas Geerts en Annigie

132. Warffum     Warffum Fol:396
Gerrijt Garbrants bij Oldenweer nu Jan Menkes en Anna gebr: 80 juk
Ao:1637 de dogter Bouwke getr: an Hindric Derx
Ao:1648 de wed: Bauke getr: an Pieter Frerix
Ao:1661 Garbrant Pieters en Maijke
Ao:1690 Jan Remmerts
Ao:1707 Jacob Corstein
Ao:1709 Wessel Geerts en Trintie
Ao:1711 Cornelis Jans van Eijck en Jantie
Ao:1717 Albert Jaspers. Dese Albert Jaspers verloopen soo in 1722 van dese 80 jucken wederom verhuijrt an Jan Albers, voor 6 jaer 74 juk a 6 gls ider juck jaers, en 6 juck is verhuirt an Pieter Mijeners ende an zijn plaats gevoegt als Fol:130 $2 om datt 't in zijn ander lant is leggende mits mede daar voor te betaalen selve huijre als zijn voorige lant
-- Warffum Fol:374
Haijke Jacobs en Tiele gebr: 50 juk:
Ao:1646 Jan Lammerts ende Anna
Ao:1661 de wed: Anna getr: an Wijpke Willems
Ao:1694 Derk Jans en Anje
Ao:1710 Remmert Derx en Anje
Ao:1713 Aijlke Thomas en Marretie
Ao:1718 Remmert Derx en Anje
-- Warffum Fol:395 vso
Thomas Jansen bij Haantil nu de soon Garbrandt Thomas en Jantie gebr: 56 juck.
Ao:1695 Jan Hindrix en Diewertie

133. Warffum     Warffum Fol:396 vso
Boele Hindrix bij Haantil en Grietie gebr: 24 juk.
Ao:1639 Henne Boelens vriegesel
Ao:1640 Heijne Pieters en Haaske
Ao:1653 de wed: Haaske getr: an Jan Cornelis
Ao:1673 Luij Sijwerts en Ide
Ao:1682 Pauwel Ennens en Anje
Ao:1692 Albert Roelefs en consr:
Ao:1693 Tamke Pieters
Ao:1694 Boele Pieters en consr:
Ao:1695 Sijmon Claasen
Ao:1702 Dreuwes Boelens en Marretie
Ao:1710 Jan Harrems en Anje
Ao:1713 Jan Hindrix end Deuwer
-- Warffum Fol:396 vso
Roelef Jansen bij Warfumer meulen en Anna gebr: 9 juck: van de meullen venne
Ao:1639 Evert Henrix en Assele
Ao:1650 Jan Lammers en Anna
-- Warffum Fol:391
Geert Hindrix en Frouwke gebr: 14 juk daar van 9 juk binnen en de rest buiten dijx geleegen.
Ao:1639 is Geert Hindrix getr: an Aagtie
Ao:1646 Jan Cornelis en Marretie
Ao:1692 Jan Hindrix
Ao:1693 Pieter Jans
Ao:1694 Brandt Jansen en Anna
Ao:1714 Willem Wichers en Etie

134. Warffum     Warffum Fol:391 vso
Menno Nannens en Hille geb: 6 juk.
Ao:1637 de wed: Hille getr: an Hindric Jansen
Ao:1652 Jan Boelens en Assie
Ao:1691 Benne Garbrandts en Rienje
Ao:1693 Pieter Jansen
Ao:1694 Jan Pieters en Usseltien
Ao:1712 Meerten Harrems en Jantie
1720 Anbrant Jans en Annie sijn vrouw, voor 2 jaer geschenk
-- Warffum Fol:392 vso
Tiaart Crijns en Jantie gebr: 8 juk
Ao:1651 Menno Luijs ende Anna
Ao:1656 Menno getr: an Grietie
Ao:1673 de wed: Grietie getr: an Jacob Hibolts
Ao:1706 Tijmen Lubbers en Ida
-- Warffum Fol:393
Heine Beerents en Cornelsien gebr: 6 juk.
Ao:1653 de soon Cornelis Heijens vriegesel en overgedragen an Henric Mennens en Fenne
Ao:1711 Jan Berents en Geesien
Ao:1720 wederom getr: an Stewen Hendrix, een jaer geschenk

135. Warffum     Warffum Fol:393 vso
Elle Pieters en Talle gebr: 6 juk: en 5 juk: te samen 11 jucken
Ao:1653 de soon Derck Ellens en Wijteke
Ao:1670 Berent Jansen en Rempke
Ao:1673 Beerent Jans getr: an Grietie
Ao:1719 Jacob Berents en Ebeltien
-- Warffum Fol:392
Sijbolt Jacobs en Trijntie gebr: 5 1/2 juk daar van 1 1/2 juk: binnen dijx zijn geleegen.
Ao:1673 de soon Jacob Sijbolts en Geertruit
Ao:1695 de soon Meerten Laurens en Anje
Ao:1718 dese Anje getr: an Derck Crins en Annie [sic]
-- Warffum Fol:397 vso
Albert Lubbers wedenaar geb: 5 juk.
Ao:1642 Jacob Temmens en Grietie
Ao:1658 dese sonder kinderen nae te laaten, is de plaats overgedraagen an Juist Pieters en daar voor betaalt vier jaar huir tot een geschenck de welke dese landen wederom hebben overgedraegen an Berent Jans en Rempke, hijr voor angehaalt Fol:135 $1

136. Warffum     Warffum Fol:393
Egbert Harmens ende Trine geb: 3 juk: met nog een juk: daar het huis op staat.
Ao:1640 Egbert Harrems getr:an Scheltie
[in 1650] Verkoft
-- Warffum Fol:393 vso
Claas Mennens ende Trijne geb: 4 jucken
[in 1650] Verkoft
-- Warffum Fol:398
Jan Jelties en Ave gebr: 4 juck:
[in 1650] Verkoft

137. Warffum     Warffum Fol:392 vso4
Albert Willems ende Trijne gebr: vier jucken
[in 1650] Verkoft
-- Warffum Fol:394 vso
Doe Jacobs op Smeersema ende Fenne gebr: 5 juck:
Ao:1642 Luirt Sijwerts en Bauwe
[in 1650] Verkoft
-- Warffum Fol:392 vso
Cornelis Tiarcks en Bauwe gebr: 3 juk.
Ao:1644 Remge Jeltes getr: an de wed: van Cornelis Tiarx
Ao:1647 Tamme Fockens en Ave
[in 1650] Verkoft

138. Warffum     Warffum Fol:398 vso
Claas Hindrix ende Grietie gebr: 3 juk:
Ao:1640 Claas Henrix getr: an Jantie
Ao:1648 Jurrien Jansen en Grietie
[in 1650] Verkoft
-- Warffum Fol:397 vso
Jurrien Everts ende Alije gebr: 2 juk:
Ao:1633 Coert Jacobs en Geertruit
[in 1650] Verkoft
-- Warffum Fol:398
Pieter Roelefs ende Alijt gebr: 2 juk:
Ao:1633 Melle Auties en Trijne
Ao:16-- Tonnis Jacobs en Anna
[in 1650] Verkoft

139. Warffum     Warffum Fol:393
Hindrik Jansen en Marretie gebr: 10 juk
Ao:1666 de dogter Jantie getr: an Ritse Pieters
Ao:1681 getr: an Claas Boelens
Ao:1703 Claas Jacobs en Jantie
Ao:1712 Claas Jans getr: an Anje
Andel     Warffum Fol:387 vso
Enne Geerts ende Auke gebr: 30 juck daar van 22 juk: binnen en 8 juk: buitendijx sijn geleegen daar toe nog 8 juk queller zijn behoorig.
Ao:1633 de stiefsoon Jan Derx vriegesel
Ao:1636 Hidde Claassens[,] Trijne
Ao:1673 Jacob Hindrix
Ao:1684 [jaartal in marge]
    1) 34 j: an Hemme Jans en Jan Jacobs
Ao:1713 Claas Drieuwes en Bauwe
    2) 30 j: buitendijx an Geert Alberts
Ao:1692 Pieter Beerents
Ao:1698 Tiark Tomas en Eltie
Ao:1714 de soon Tomas Tiarx en Anje
    3) 33 j: queller an Edse Broijls
Ao:1686 Jan Hiddens
Ao:1692 Pieter Jans
Ao:1708 Brandt Jansen
[Andel]
Enno Gerrits gebr: nog 21 juck: hoog ofte oldt land en 21 juk: queller hebben deselve soo gemeeten op 24 juk: en 226 roeden voor 25 juk.
Ao:1633 Jan Derx vriegesel als op voorige post te sien
Ao:1635 is dese plaats bij de voorige gevoegt.

140. Andel     Warffum Fol:386 vso
Frerik Luijs bij den Holm ende Trijne gebr: 59 juk waar van 35 juk: binnen dijx en 12 juk in Saaxumhuister ende 12 juk in Andelsterhamr: sijn geleegen, nog 12 juk queller sijn gehoorig.
Ao:1653 de soon Jacob Frerix en Grietie
Ao:1656 de wed: Grietie getr: an Driewes Jansen
Ao:1662 de wed: Grietie wederom getr: an Siabbe Abels
Ao:1685 Sijger Vos
Ao:1694 de wed: Trijnie Tammens
Ao:1695 Pieter Jacobs en Wiske
Ao:1697 Hinric Roelofs en Trijnie
Ao:1701 Remmert Benens
-- Warfum Fol:387
Jacob Thomas en Trijne gebr: 46 juk waar van 28 juk: binnen en 18 juk buiten dijx zijn geleegen met nog 18 juk queller.
Ao:1645 Teunis Jacobs en Aaltie
Ao:1681 Rijke Rengers
Ao:1694 Rijke Rengers en Pieter Beerents en Hauke
Ao:1698 Hauke overgedraegen an Tiaert Tomas
Ao:1709 Rengel en Drieuwes Richels met Tiaart Tomas
Ao:1714 de soon Tomas Tiaarts en Anje [Rjkels]
-- Warfum Fol:388
Anne Ebels ende Wendele gebr: 36 juk: daar van 18 juk: binnen en 18 juk buiten dijx sijn gelegen die nog 18 juk queller.
Ao:1645 Anne Ebels getr: an Trijne
Ao:1668 de soon Ebel Annes en Grietien
Ao:1683 Benne Garbrandts en Riene
Ao:1696 Remmert Benes
Ao:1700 Jan Benes en Trijntie
    Ao:1676 zijn de angekofte 2 1/2 juk: landts verhuirt an Ebel Annes
Ao:1683 Jr: Jargers
Ao:1705 Marten Andries

141. Andel     Warffum Fol:388 vso
Tomas Jansen ende Grietie gebr: 30 juk: daar van 22 juk: binnen en 8 juk: buitendijx, die nog 8 juk: gelijke queller hebben.
Ao:1649 Jan Claassen en Grietie
Ao:1677 de soon
Ao:1681 Gregorius Michiels
Ao:1694 Jelte Haijkes en Pietke
-- Warfum Fol:387
Eijsse Cornelis ende Grietie gebr: 22 juk: binnen[?]landen
Ao:1644 Jan Claassen en Trijne
Ao:1677 de soon Claas Jansens
Ao:1682 Hemme Jansen en Elijsabeth
Ao:1694 de wed: Lijsebeth getr: an Jan Reinders
-- Warfum Fol:390
Jan Drieuwes ende Grietie gebr: 5 olde koegrasen in Andelster uijterdijk daar toe nog 5 olde koegraasen queller sijn gehoorig.
Ao:1642 Botte Brandts en Grietie
Ao:1659 Grietie getr: an Ebel Annes
Ao:1692 Aeijlke Gabriels

142. Andel     Warffum Fol:389 vso
Pieter Heijnes en Ettien gebr: 6 juk: daar van 4 juk: binnen[,] de 2 juk: buitendijx geleegen met nog 2 juk: queller.
Ao:1643 de wed: Etjen getr: an Pieter Johannes
Ao:1681 Jan Jansen
Ao:1683 Bene Garbrandts
Ao:1696 Remmert Benes
Ao:1700 Jan Benes en Trijnje
-- Warfum Fol:389
Evert Mennes ende Trijne gebr: 4 juk:
Ao:1641 de dogter Jacobie getr: an Abel Crijns
[in 1650] Verkoft
--
Steven Broijls gebr: 100 juk: queller (1604: 125.-)

143. Baffelt     Selwert Fol:136
Willem Jansen en Geesje gebr: 80 juk:
Ao:1648 de soon Albert Willems en Anna
Ao:1666 de kindr:
Ao:1670 Engelbert Claassen en Ikien
Ao:1686 Eltie Gerrits
Ao:1692 Pieter Henrix
Ao:1693 Luirdt Jacobs en Trijntie
Ao:1719 getr:
-- Wijtwert Fol:429 vso
Roelef Reinders wedenaar tot Lutke saaxum gebr: 73 juk:
Ao:1633 getr: an Eilke Meertens
Ao:1649 de soon Reinder Roelofs en Jantie
Ao:1656 de wed: getr: an Edsert Hendrix
Ao:1670 Pieter Jacobs en Jantie
Ao:1673 Jantie getr: an Cornelis Arents
Ao:1698 Luirt Luirdts en Lijsabeth
-- Selwert Fol:135
Hindrik Jansen ende Grietie gebr: 68 juk:
Ao:1637 Tonnis Beerents en Rienaou
Ao:1667 de soon Harmen Tonnis en Eentie
Ao:1694 de wed: Eenje getr: an Pieter Everts
Ao:1699 Jan Harrems Knol en Grietie

144. Baffelt     Selwert Fol:135 vso
Sijmon Geerts ende Jeije gebr: 47 juk: ende twe vierlingen
Ao:1652 getr: an Annetie
Ao:1656 de wed: Annetie getr: an Cornelis Alders
Ao:1673 de wed: Annetie weder getr: an Jelte Ennens
Ao:1694 Imme Jeltes en Itie
-- Selwert Fol:135
Gooris Meinolds ende Nieske gebr: 43 juk:
Ao:1654 de dogter Swaantie getr: an Jan Geerdts
Ao:1673 Jan Hindrix en Anje
Ao:1694 Hindric Claassen en Joostje
Ao:1698 de kinderen
Ao:1718 Berent Hiddes en Anje
-- Selwert Fol:135 vso
Harmen Rengers ende Trijne gebr: 39 1/2 juk:
Ao:1635 Jan Claassens ende Marretie
Ao:1637 Jan Hiddens ende Lijsebeth [;] getr: an Pieter Everts
Ao:1667 Jacob Jansen en Trijntie
Ao:1694 Jacob Jansen en Dietien
Ao:1708 Walke Eijssens en Geertruit Jacobs

145. Baffelt     Warffum Fol:384
Ritse Hiddens op de Worster mieden en Grietie gebr: 33 juk:
Ao:1649 de soon Ritse Hiddens vriegesel
Ao:1651 getr: an Marretie
Ao:1673 Jan Isebrandts en Anna
Ao:1694 Isebrandt Jans en Dietie [Peters]
Ao:1719 Dietie getr: an Jacob Cornelis
-- Selwert Fol:136 vso
Reinder Mennens ende Elske gebr: 26 juk:
Ao:1641 Anne Cornelis ende Aafke
Ao:1654 Reinder Haaijes en Cornelsje
Ao:1689 Evert Heertiens en Itie
Ao:1698 Jacob Everts en Aafke
Ao:1719 Aafke getr: an Cornelis Jans
-- Aduwert Fol:91 vso
Eltie Harrems ende Jacobien gebr: 30 juk: dorre lant siet de rekenin Ao:1622 Fol:80
Ao:1663 Gerrit Claassen en Aaltien
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Bonne Heeres
Ao:1689 Jacob Eijssens ende Frouke

146. Baffelt     Selwert Fol:135 vso
Lamke Sijrts en Cornelsje gebr: 7 juck:
Ao:1648 Cornellisje getr: an Ronte Harmens
Ao:1652 Sijwert Tijsens en Aaghtie
Ao:1660 de dogter Tietke getr: an Bauke Baukes
Ao:1670 Tietie getr: an Luitien Alberts
Ao:1673 Driewes Claassen en Cornelsje
Ao:1692 Derck Jacobs
Ao:1693 Fridser Derx
Ao:1698 Lijsebeth Jans en wederom an de soon Freric Sijgers en Jantie
1720 Derik Jans voor 2 Jair geschenk.
Baffelt     Selwert Fol:139 vso
De erfgenaemen van Sirp Eelema hebben in verset 36 1/2 juck tot Lutke Saaxum in haar heert onverscheiden geleegen voor 500 Emder guldens met nog 1037-10-1 Emder guldens te samen 1600 guldens waar voor de erfgenaamen dit landt hebben te gebr: voor de rente van gen: capitaal
Ao:1635 zijn de landen verhuirt an Jacobie Elema, wed: van Nanne Fockens
Ao:1646 de dogter Tonnisje getr: an Derck Wijrsema
Ao:1654 dese meier getr: an Lauke
Ao:1698 Gijsbertus Formijr en Claasje Wijrsema
Rasquert     Selwert Fol:136
Willem Hillebrandts ende Marretien gebr: 55 juck
Ao:1657 de dogter Tiaekien getr: an Hindric Reinders
Ao:1688 de wed: Tiackien getr: an Popke Ipens
Ao:1679 Luitien Rinnies en Tiackien
Ao:1713 Cornelis Jans en Marretie

147. Rasquert     Selwert Fol:136 vso
Derck Meinders ende Grietie gebr: 20 1/4 juk: en 3 roe binnen dijx, nog 14 3/4 juk: buitendijx hoijlandt met 14 3/4 juk: queller.
Ao:1659 de soon Meerten Derx vriegesel
Ao:1660 getr: an Wijpke
Ao:1682 Eltie Meertens en Scheltie
Ao:1690 23 1/2 juk: verhuirt an Reinder Jans met Jacob Jans
-- Selwert Fol:136 vso
Eltie Meertens gebr: 15 juk: hooglandt buiten dijx en 14 3/4 juk: queller
Ao:1691 Jacob Jans en Anje
Ao:1714 Rouke Swijrs
-- Warfum Fol:384
Willem Wijpkens ende Swaantien gebr: 5 1/2 juk:
Ao:1633 Popke Claassens en Grietie
Ao:1637 Meinert Meinerts en Tiabbe
Verkoft

148. Tinalinge     Warffum Fol:380 vso
Jan Claassens ende Anna gebr: 78 juk:
Ao:1634 Jacob Rickers en Ave
Ao:1648 Cornelis Ewens ende Hille
Ao:1660 de wed: Hille getr: an Jan Hindrix
Ao:1673 de dogter Gepke getr: an Cornelis Jansen
Ao:1690 Garbrand: Benes
Ao:1700 Pieter Mennens en Hendrickje
1722 opgezijt, maar wederom verhuijrt an Pieter Mennes voor 6 jaer als vrij lant, des jaers voor 78 gld: als rapport van 17 Junij 1722
-- Warfum Fol:380 vso
Eltien Jelmers ende Dietien gebr: 23 juk: met nog 9 juk: op Tijnalinger mieden
Ao:1643 de dogter Nanje getr: an Bonne Wiersema
Ao:1702 Eijsse Jacobs en Dietien Wijrsema
-- Warfum Fol:380
Derk Hindrix en Grietie gebr: 73 juck: de gerechte helfte en haar dogter Anna Jansen wed: van Hindric Jansen getr: an Hindric Jacobs gebruiken de andere helfte
Ao:1667 de dogter Vree getr: an Meindert Geerts

149. Tinalinge     Warffum Fol:379 vso
Menno Pieters en Grietie gebr: 50 juck:
Ao:1637 de wed: Grietie getr: an Geert Bartolomeus
Ao:1667 de soon Tonnis Mennens vriegesel
Ao:1679 Jan Mennens
Ao:1680 Jacob Harremens en Marretie
Ao:1696 Focco Claassen ende Marretie
Ao:1700 Cornelis Tonnis en Aalfke
-- Warfum Fol:381
Jan Bartels en Ettien gebr: 13 1/2 juk waar onder 4 1/2 juck miedlandt
Ao:1634 Albert Goosens en Trijne
Ao:1643 Trijne getr: an Cornelis Claassen
Ao:1645 Jan Hindrix en Grietie
Ao:1698 Jan Pieters ende Grietie
Ao:1711 Roelef Hindrix ende Euveltie
1720 Jan Krins en Tietie zijn vrouw, voor 2 jaer geschenk
-- Jacobiner Fol:
Bonne Heerens wed: gebr: 8 juk met nog 6 juk van 't Convent van Jacobiner in Groningen
Ao:---- ------ getr: an Anna
Ao:1645 is de wed: Anna getr: an Lippe Jacobs
[in 1650] Verkoft

150. Tinalinge     Jacobiner in Winsum Fol:
Abel Tiarx gebr: een venne van 8 juk vrie van behuisinge an de Heeren wegh geleegen de kerck tot Stidtswerdt toegehoorig bij alweer onder de klockslag van Tinallinge
Ao:1653 Jan Tammens[,] Idejen
Ao:1659 de wed: Ideien getr: an Jan Gabaar
Ao:1661 Roelef Claassen en Hilligjen
Ao:1692 Claas Roelefs
Ao:1693 Jan Hindrix
Ao:1702 Schepper Scheerius
Westernielandt     Warffum Fol:386
Cornelis Driewes ende Aafke gebr: 30 juk waar van 20 juk: buitendijx leggen
Ao:1662 de soon Driewes Cornelis en Annetie
Ao:1674 Driewes Cornelis getr: an Geertie
Ao:1708 Alle Driewes en Trintie
Ao:1719 Trintie getr: an Fredrik Jacobs
Pieterbuiren     Wijtwert Fol:136
Ive Jansen ende Anna gebr: 15 juk: binnen dijx met een hiem daar het huis op staat Ploegersma heerdt geheeten
Ao:1660 de dogter Grietie getr: an Henric Ulries
Ao:1694 Pieter Cornelis ende Aaltie
Ao:1699 getr: an Gabriel Eijlkens

151. Wierhuisen     Warffum Fol:385
Pieter Pieters op de Olde dijk en Grietie gebr: 9 juk
Ao:1638 de soon Gerrit Pieters en Marretie
Ao:1659 de wed: Marretie getr: an Jacob Luitiens
Ao:1694 Luitien Jacobs en Anje
Sauwert     Jacobiner in Gron. Fol:365
Jan Geerdts tot Heckum en Trijne gebr: 18 gr:
Ao:1656 de dogter Stijntie getr: an Harmen Hindrix
Ao:1694 Sebe Pieters en Stijnje
Ao:1705 Albert Roelefs en Trijnje
Harssens     Selwert Fol:124
Cornelis Garbrants ende Trijne gebr: 100 gra: hieminge, cingel en reidboorde daar mede in begreepen.
Ao:1642 de soon Garbrant Cornelis en Lijsebeth
Ao:1655 dese meier getr: an Anna
Ao:1687 Lienardt Jans
Ao:1691 Tamme Nannes en Aaltien
Ao:1695 Lammert Hoving en Jan Penning
Ao:1707 Jacob Popkens en Liefke

152. Harsens     Selwert Fol:127 vso
Harmen Rotgers op 't westen van Wirekers huis ende Grietie gebr: 84 gra:
Ao:1643 de dogter Stijntie getr: an Sijwert Pieters
Ao:1663 de soon Pieter Siwerts vriegesel
Ao:1666 getr: an Claasjen
Ao:1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao:1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao:1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrandts
Ao:1719 Steeven Abrams Cremer ende Grietien
-- Selwert Fol:122 vso
Tamme Allers bij Boonaartshuis en Anne gebr: 9 gra:
Ao:1641 Bartelt Jacobs en Aaltie
Ao:1654 de wed: Aaltie getr: an Freric Arendts
Ao:1682 Wolberich Cnevel en Maria
Ao:1693 Pieter Pieters Laan en Diegen
Ao:1701 Harmen Pauwels en Lucra
Ao:1713 Jan Jacobs en Anje
1720 Hendrik Ottinga en Maria Brokhuijzen, voor 2 jaer geschenk
-- Selwert Fol:127
Eltie Eltiens en Foelke gebr: 6 gra:
Ao:1639 de dogter Grietie getr: an Derck Schuiring
Ao:1641 Jan Henrix en Anna
Ao:1644 Isebrandt Jansen wed:naar
Ao:1656 de soon Jan Isebrandts vriegesel
Ao:1667 Gijse Jacobs ende Brechtie
Ao:1673 Gijse Jacobs getr: an Anna
Ao:1686 Eptie Pieters
Ao:1689 Jelis Jansen
Ao:1695 Jacob Ottens
Ao:1701 Pieter Pieters Laan
Ao:1707 Beerent Hindrix
Ao:1713 Luitien Geerdts

153. Adorp     Aduwert Fol:99 vso
Boele Tomas en Hiske gebr: 61 gra: in twee porceelen daar van Ao:1632 bij openbaere uitmijninge sijn verkoft an Ritmr: Wenge 2 gra: op Ackummer uiterdijk geleegen voor f 367-10-11 rest soo hijr nog 5 grasen
Ao:1666 de dogter Henricje getr: an Roelef Jacobs
Ao:1697 Pieter Roelefs en Grietie
-- Jacobiner in Winsum Fol:364
Michiel Pieters en Geertruit 43 1/2 gra:
Ao:1645 Claas Hinrix an Bijwe
Ao:1657 Claas Henrix getr: an Aafke
Ao:1668 Berent Henrix en Luijke
Ao:1693 Berent Hendrix weder getr: an Grietie
-- Aduwert Fol:97
Hopman Jan Fuist gebr: 18 gra: vrie van behuisinge
Ao:1652 Jan Broerkens en Geertie
Ao:1678 de Heer Borgemr: van Julsinga en Hr: Clinge
Ao:1698 Jan Ebbing en Grietie

154. Adorp     Aduwert Fol:98
Tjark Feijes en Hinderkje gebr: 27 gra:
Ao:1654 Ritse Willems en Geertie
Ao:1673 de dogter Nieske getr: an Brondt Tiarx
Ao:1686 Jan Jeltes
Ao:1687 Jan Lammerts Clemmius
Ao:1716 Jacob Pieters
Selwert     Selwert Fol:121
Claas Jansen en Anna gebr: alle de heiminge en tuinen in het vierkand van 't corpus met de graften daar omme benevens ook de noorder en wester cingel met de moestuinen ten noorden van 't huis gemeeten als volgt 14 gra: 77 roe: nog 52 gra: met nog 12 gra: te samen 79 gra: 77 roed:
Ao:1652 Jacob Roelofs en Geertruit
Ao:1665 Pieter Gijsberts Block en Dieuwertie
Ao:1677 vrou Lamina Frerix wed: Berghuis en beide Heeren Emmius als creditoren van voorige meier, is bij resol: van den 28 Feberwa: 1674 de beklemminge van dese plaats sonder geschenck te mogen verkoopen onder voldoeninge van dese agterstallige huire.
Ao:1696 Henric Roelofs
Ao:1719 Hans Haucke en Christina wederom getr: an Willemina Doornboschs
Selwert     Selwert Fol:122 met 112
Hapke Jans en Jantie gebr: eenige porceelen landts daar't huis op staat 1/2 gras groot bij Selwerder stientil ende weg geleegen met 4 gra: uiterdijxe landen, nog 14 gra: en 12 gra: an de Geusse weg geleegen, met nog 3 gra: an de westsijde van de Selwerder weg bij steentil.
Ao:1643 de wed: Jantie getr: an Hindric Bartholomeus
Ao:1659 Pieter Jansen vriegesel
Ao:1666 getr: an Trijntie
Ao:1674 Reinder Luirdts en Cataleintie
Ao:1681 Claas Willems en Geertie
Ao:1692 Roelef Lanckhorst
Ao:1713 Commissaris Quintinus Pabus en Johanna

155. Selwert     Selwert Fol:123
Claas Albers in de Paddepoel en Bauwe Haijes en Liefke gebr: 30 gra:
Ao:1648 Alle Derx en Aaltie
Ao:1657 de wed: Aaltie getr: an Haeije Geerts
Ao:1659 Harmen Gerrijts en Dieuwer
Ao:1673 de kinderen
Ao:1682 Jan Beerents
Ao:1685 Geert Stienbergen
Ao:1696 Pieter Jans
Ao:1707 Jan Vliege
    Ao:1637 zijn 9 gra: tot dese plaatse gevoegt an de oostzijde van 't Reijdiep geleegen soo van Bene Wichers is afgegeaen. op 't naest volgende bladt te sien
-- Selwert Fol:129 vso
Carst Claassen in de Paddepoel en Wemele gebr: 41 graasen.
Ao:1636 Cornelis Jansens en Jantie
Ao:1656 Crijne Roelefs en Icke
Ao:1664 Reert Jacobs en Anna
    Ao:1694 Willem Dijk gebr: van dese 21 gra: 11 gra:
Ao:1704 Frans Alberts
Ao:1710 Berent Jans
Ao:1712 Sijtse Tammens
Ao:1716 Fedde Cornelis
Ao:1717 Gerrit Stro
    Ao:1694 Derck Jans gebr: van dese 21 gra: 10 gra:
Ao:1698 Pieter Jans
Ao:1710 Arent Berents
Ao:1716 Claas Eijlers
-- Selwert Fol:116
Nog gebr: voorsr: meier 18 gra: in de Paddepoel soo Claas Alberts is afgegaan, en heeft voor de beklemminge daar van betaalt 1184-12-1. Ao:1637 zijn tot dese plaatse nog gevoegt 9 gra: soo van de volgende post is afgegeaan en verhuirt an Isebrand Jans
Ao:1639 Oesebrandt Frerix en Hille
Ao:1650 Siabbe Jansen en Geertie
Ao:1656 de wed: Geertie getr: an Jacob Wildries
Ao:1658 Jan Jeltes en Geertie
Ao:1673 Berent Jansen
Ao:1682 Willem Ennens
Ao:1687 Pieter Claasen wed: Stijntie
Ao:1691 Hindric Jans
Ao:1694 Lucas Harms en Jacobus Croon
Ao:1717 Meeke Claasen

156. Selwert     Selwert Fol:116
Bene Wichers gebr: 18 gra: vrie van behuisinge an de oostzijde van 't Reijdiep geleegen.
-- Selwert Fol:113
Carst Claassen gebr: 24 gra: bij Paddepoelster weg geleegen nu Delijs Lippens
Ao:1660 de soon Lippe Delijs en Jantie
Ao:1662 getr: an Trijntie
Ao:1695 Jan Berents en Ike
Ao:1700 Roelf Derx en Aaltie
Ao:1709 Jacob Jacobs en Abeltie
1722 Verloopen, wederom verhuijrt an Hans Hanken, en Willemina Doornboss, mits te betaalen 4 verpondingen van 't jaer 1721, ende 3 jaer agterstallige huijre en 1/2 jaer geschenk ende dan voor de beklemminge voor 6 jaer idr: graes 2 f. jaers
-- Selwert Fol:109
Harmen Mutsemaker gebr: 31 gra: in de Paddepoel nu de Raadshr: Hillebrant Gruis.
Ao:1638 Jan Mensink knokenhouwer
Ao:1644 Bartelt Sijmens
Ao:1650 Luirt Elties wed: met de soon Eltie Luirdts
Ao:1665 de kinderen van voorn: wed:
Ao:1667 een van dese kinderen getr: met naemen Fockien an Ipe Cornelis
Ao:1694 Ellerus de Witt en Fennigien
Ao:1698 Sijbolt Ellerus wed: Kist
Ao:1707 Albert van Cleve en Anna Kist
Ao:1713 Jan Vliege en Hester de Witt