BRON: Eenrum, DTBL NH, T:1686-1735 EEN01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
att = attestatie
cop = copulatie
wd = weduwe/weduwnaar
inschrijvingen collectief als copulaties aangekondigd

 

17-10-1686 Claes Oosterhof

Anje Daniels, att Leens en Oosterwolt [Oostwold]

04-03-1687 Jacob Jacobs, van Saexumhuijsen

Anje Evers, van Eendrum

28-08-1687 Johan Arents Cochelijn, chirurghus, att Stedum

Aeltjen Hindrix, wd Derck Eijlekes

28-08-1687 Albert Roelefs

Dewerke Harms

25-09-1687 Derck Jansens, att 't Zandt

Marretjen Rijkels, van Eendrum

16-10-1687 Lubbert Reinders

Trijntje Reinders, att Warffum en Warfhuijsen

16-10-1687 Lucas Ulpherts

Grietje Peters, att Winsum

16-10-1687 Peter Haikes, att Esinge

Jantjen Onnes

30-10-1687 Peter Hansens, van Eendrum

Meenje Goijtjes, att Mensingeweer

30-10-1687 Jan Lepharts, van Eendrum

Hilletjen Harms, van Buppen[=Bippen?] uijt Westphalen

07-12-1687 Jan Aries

Pieterke Cornelis, att Stedum

15-07-1688 Steven Peters

Trijnje Jacobs, att Petersbuiren

14-10-1688 Jan Peters

Aeltjen Jans, att Petersbuiren

17-02-1689 Renger Jansens

Wieke Jacobs, beide att Bafloo

28-04-1689 Melcher Arents

Meinje Elses

26-05-1689 Geert Jansen, korvemaker

Jantjen Harms

03-07-1689 Albert Roelefs

Teetje Derx, att Obergum

04-09-1689 Jan Menckes

Grietje Clasens

29-12-1689 Enno Jans, att Cloosterbuijren

Baitje Hans, van Eendrum

21-04-1690 Peter Hindricks

Brechtje Onnes

05-05-1690 Marcus Harms, van Maarslagh

Geeske Clasens, van Eendrum

25-01-1691 Jasper Jans, van Eendrum

Wibje Jansens, att Middelstum

08-05-1691 Nengh Jans

Dewerke Harms

13-09-1691 Thomas Hindrix

Getruit Willems

13-09-1691 Derck Jansens

Dewer Frericks, [wd Hinr.Roebers], att 't Wester-Nijlandt

11-10-1691 Luitjen Jacobs, att Pieterbuijren

Anje Takes, van Eendrum

18-10-1691 Jan Jansens

Dewercke Epes

22-11-1691 Harmen Willems, van Eendrum

Getruijt Jacobs, van Uijthuisen

19-02-1692 Jacob Tiaerdts

Moeder Peters

06-03-1692 Evert Hindrix, schoemaeker

Grietje Allers, van Eendrum

25-03-1692 Jacob Sibrants, van Eendrum

Anje Hindricks, att Wierhuizen

16-04-1692 Jan Jansen [Vet]

Grietje Jansens, beijde van Eendrum

01-05-1692 Mr Derck Willems, att Cantes

Anje Jans, wd Abel Jans, tot Eendrum

29-05-1692 Geert Dercks

Aeltjen Clasens, van Eendrum

12-06-1692 Rinje Evers, van Oosterwijtwert

Jantjen Jansens, van Eendrum

03-07-1692 Jan Jacobs, van Eendrum

Anje Ottes, van Uijthuijsen

24-07-1692 Jan Siwers

Annetjen Martens, van Cloosterbuijren

19-09-1692 Jan Jansens Hasecamp

Reinouw Jacobs, att Saexumhusen

16-10-1692 Jan Peters, van Eendrum

Bijwe Mennes, att Zaaxum

16-10-1692 Arent Peters, van Eendrum

Eenje Dercks, att Cloosterbuiren

13-11-1692 Etske Jans

Cornelliske Gerrits, wd Hindrick Thomas

11-12-1692 Claes Peters, kerckvoeght

Hilje Ulpherts

18-12-1692 Reint Geerts, van Wee

Hilje Aljes, att Cloosterbuijren

30-04-1693 Jannes Albers, van Eendrum

Jantjen Derx, van Rasquert

14-05-1693 Jan Peters, van Eendrum

Cornelliske Jans, wd Peter Egberts

21-05-1693 Garbrand Wijrtzma, op Eratema tot Eendrum

Hilje Evers, wd Drewes Clasens Stuirwolt, gew kerckvoeght

05-06-1693 Sibrant Ulphers

Ecke Jacobs, wd Willem Albers

02-07-1693 Albert Garbrants

Grietjen Luitjes, wd Jocchum Horenbergh

02-07-1693 Jan Pieters, van Wee

Grietje Derx, wd Hindrick Pieters

09-07-1693 Pieter Folckers, van Eendrum

Aefke Frericks, van Saexumhuisen

06-09-1693 Jan Buijter

Cornelliske Onnes, wd Jan Jacobs, van Cloosterbuiren

10-09-1693 Mr.Menno Simens, van Eendrum

Anje Lues, wd Focco Jans

15-10-1693 Claes Menckes, van Eendrum

Trijnje Mewes, van Garnwert

03-12-1693 Bruin Elses

Hebeltjen Mennes, beide van Eendrum

25-02-1694 Jan Clasens, van Peterbuiren

Aeltjen Isebrants, van Rasquert

09-04-1694 Reinje Hindrix, van Eendrum

Grietje Clasens, van Obergom

03-06-1694 Jan Cornelis, van Eendrum

Aeltjen Hindricks, van Rasquert

06-06-1694 Jacob Eijlkes, van de Andeel

Grietje Derx, wd Jan Peters

27-07-1694 Frerick Sigers, van Obergum

Jantjen Alberts, wd Cornelis Hindriks

14-09-1694 Luitjen Hindrix, att Uldrum

Trijnje Evers, van Eendrum

14-10-1694 Harmen Remges, van Hoornhuijsen

Grietje Hindrix, van Pieterbuiren

14-10-1694 Jan Onnes, van Eendrum

Grietje Berens, wd Derck Jacobs, wonende op d'Horn

21-10-1694 Albert Clasens, van Eendrum

Marretjen Cornelis, van Warfhuijsen

21-10-1694 Simon Jans, van Eendrum

Martjen Popkes, van Schouwer-zijl

28-10-1694 Enno Popkes, att Suidwolda

Eijke Jacobs, wd Sibrants Ulphers

16-12-1694 Willem Jans

Jantjen Geerts, att ...

26-12-1694 Fricke Benens, att Middelstum

Hilje Harms

27-01-1695 Hijle Jans

Roelefjen Geerts, att den Ham

15-02-1695 Claes Arens

Anje Jans [Vet], van den Hoorn

31-03-1695 Cornelis Clasens

Liecke Cornelis, att ...

03-04-1695 Jan Meints

Grietje Dos, att Uijthuijsen

07-04-1695 Bartelt Harckens

Bijwke Willems

13-05-1695 Derck Jacobs [op pinxtermaandagh]

Meenje Elses, wd Melcher [Arents]

16-06-1695 Roelef Uges

Epke Eckes, wd Jelte Balles, att ...

30-06-1695 Meindert Jans

Menue Havincks, att Uijthuister-meden

03-08-1695 Jacob Hindrix

Abelje Martens, att Cloosterbuiren

01-09-1695 Peter Folkers

Marretjen Sikkes, att Peterbuiren

22-12-1695 Donke Jans Westerloo, schoolmester

Anna van Isselmonde, att Mensingeweer

23-02-1696 Omke Goses

Grietje Fockes, att Bafloo

24-05-1696 Berent Jans

Dewerke Epes, wd Jan Jansen

24-05-1696 Jan Derx

Grietje Jacobs, wd Neengh Cornelis

02-08-1696 Siwert Wibbes

Hilje Ulphers, wd Claes Pieters

09-08-1696 Mencke Derx

Trijnje Fockes, beijde van Eendrum

18-10-1696 Lammert Lais

Anje Jacobs, att Pieterbuiren

18-10-1696 Albert Roelefs

Anje Eijlkes, att 't Andeel

18-10-1696 Jan Menkes

IJdje Clasens

18-10-1696 Derck Aljes

Jantjen Fockes, att Cloosterbuiren

18-10-1696 Cornelis Jans

Aegtje Ritzes, att Cloosterbuijren

31-01-1697 Derck Jans, schipper

Cornelliske Onnes, att Warfhuijsen

28-02-1697 Jacob Thomas, van Eendrum

Anje Jans, wd Jan Meertens

11-04-1697 Tonnis Abels

Trijne Geerts

11-04-1697 Lammege Jacobs

Tettje Hiddes, att Pieterbuijren

18-04-1697 Harmen Epes

Jantjen Cornelis

06-02-1698 Cornelis Sigers, att Obergum

Teetje Cornelis, van Eendrum

20-02-1698 Berent Jans

Aefke Popkes

01-05-1698 Arijs Hindrix, att Cantes

Frouke Willems, van Eendrum

16-10-1698 Albert Derx

Geertjen Popkes

30-10-1698 Simon Jans, ketelapper

Grietje Jans

03-03-1699 Luitjen Geerts

Trijnje Pieters, wd Harm: Hovet

17-03-1699 D'E:Eltje Wijrtzema

Maria Stuirwolts, op Eeratema

02-04-1699 Mester Cornelis Radijs

Getruit Jacobs, wd Jacob Berens, att Pieterbuiren

14-05-1699 Henricus Jacobus de Wilt, medicine doctor

Juffer Catharina Maria Pathuijs, att Groningen

24-09-1699 Feijke Ennes

Antje Ritzes, att Pieterbuiren

14-01-1700 Tonnis Willems, att Saexumhuijsen

Geertje Abels

14-01-1700 Jan Cornelis, att Warffum

Griete Jans, wd Simon Jans

21-01-1700 Jan Hillebrants

Trijnje Benens

28-01-1700 Jelte Luitjes

Grietje Etskes

02-06-1700 Jacob Gijses

Pieterke Clasens

13-10-1700 Gosen Harms [z. van Harm Does]

Hijke Julles, att Hornhuijsen

16-05-1701 Jan Harms, van Oldenburgh

Abelje Pieters, van Oldehove

05-03-1702 Christoffer Jans, uijt het land van de Marck

Anje Clasens, att 't Nijlandt

17-04-1702 Lambert Gerrits, uit de Twente

Hilje Wilkes, att Wester-Nijlandt

03-09-1702 Jannes Mennes, att Wede

Eelje Clasen, van Eendrum

15-10-1702 Cornellis Clasen

Anje Hindrix, att Mensingeweer

17-12-1702 Elle Hindrix

Asse Derx

03-06-1703 Jan Jansen, van Farsmits uijt Brandborger landt

Frouke Cornelis, van Eendrum

24-06-1703 Hindrick Hindrix, van 't Nijlandt

Hijke Onnes, wd Reinder Albers, wonende op d'Horn

05-08-1703 Claes Benens, smit

Anje Jansen wd Jacob Thomas

05-08-1703 Harmen Steeneman

Swaantjen Hendricks, van Uithuijsen

02-12-1703 Jan Hindrix

Imke Harms, att Bafloo

30-12-1703 Roekes Geerts

Marretjen Berents, att uijt het Andiel

01-01-1704 Jan Roelefs

Geeske Jans, att uit d'Andiel

30-03-1704 Jacob Hindricks

Pieterke Jans, att Bafloo

20-07-1704 Tonnis Jansen, van Bellingeweer

Jantjen Jansen, wd Rinje Evers

10-08-1704 Simon Rinnes, wonende op Ernste-heem

Lisabeth Jansen, att Warfhuijsen

21-09-1704 Thomas Crijns

IJdje Clasens

19-10-1704 Elle Hindricks

Anje Eijlckes

16-11-1704 Jan Crijns

Aeltjen Harms, att Hornhuijsen

14-12-1704 Pieter Folckers

Heijle Garmts

06-03-1705 Reinje Jeltes

Eke Jacobs, wd Enno Popkes, att Leens

03-05-1705 Claes Arents

Trijnje Benens, wd Jan Hillebrants

19-07-1705 Jannes Clasen, att Hornhuisen

Geeske Jans, wd Jan Roelefs

23-08-1705 Sijger Wibbes, att Cloosterbuiren

Lauwke Wibbes

20-09-1705 Willem Jacobs, att Warfhuijsen

Grietie Frerix

01-11-1705 Derck Jans, schipper

Lizabeth Evers

08-11-1705 Frick Benens

Anje Dieters, att Usquert

22-11-1705 Jan Baves, att Wede[=Wehe]

Janke Ulphers, van Eendrum

12-04-1706 Albert Jurjens

Marretjen Jacobs, att Warfhuijsen

12-04-1706 Berent Jans

IJtjen Gerrits, att Middelstum

13-05-1706 Simon Jans, schipper

Geertjen Ennes

30-05-1706 Jan Jansen, van Stenvoort[=Steinfurt]

Geeske Warners, wd Jan Hendricks

23-06-1706 Jacob Hindrix

Geeske Joesten, att Uijthuijsen

14-11-1706 Berent Wibbes

Anje Jans att 't W[esternieland]

28-11-1706 Cornellis Jansen

Anje Lubbers

05-12-1706 Pieter Worst(?)

Hindrikjen Jans, wd Jan Jacobs, att Rottum

10-12-1706 Jan Pieters

Hindrickjen Jacobs

30-01-1707 Cornelis Jacobs

Eefse Egbers

03-07-1707 Cornelis Does

Hilje Fockes

02-10-1707 Fricke Benens

Grietje Ariens, att Uijthuijsen

20-11-1707 Tonnis Abels

Maria Hiddes

15-01-1708 d'E:Jacob Ewes

Elisabeth Writsers, wonende op Erenstheem, att Warffum

15-07-1708 Hans Siwerts

Anje Hillebrants, wd Writzer Jans

23-09-1708 Albert Aijlts, van Marrienhafe

Geertjen Abels, wd Tonnis Willems

10-02-1709 Hendrick Berents

Anje Meinders

10-02-1709 Melle Julles

Anje Melles, att Mensingeweer

03-03-1709 Jacob Sibrant

Stijnje Tieerts

03-03-1709 Harmen Jans

Maria Jans, att Bedum

14-04-1709 Frerick Harms

Cornelliske Jarghs, att Mensingeweer

05-05-1709 Sicco Wiggers

Trijnje Fockes, wd Mencko Dercks

05-05-1709 Claes Arents

Marretjen Pieters, att Leens

12-05-1709 Pieter Pieters

Jantjen Jans, att Middelstum

12-05-1709 Derck Tonnis

Aeltjen Jans

14-07-1709 Jan Hansen

Aefke Pieters, wd Occo Derx, att Mensingeweer

15-09-1709 Harmen Wekes

Cornelliske Roelefs, wd Jochum Jans, att Warfhuijsen

20-10-1709 d E:Frick Lubbers, wonende op den Oever

Neeltjen Sijtses Blincksema, att Mensingeweer

17-11-1709 Jetse Cornelis

Clara Rokes, att Obergum en Mensingeweer

24-11-1709 Bartelt Jans

Marretien Roekes, att Obergum en Maarslagh

01-12-1709 Harmen Sijpkes

Trijnje Renses, att Maarslagh en Esinge

02-03-1710 Evert Raenghs Abbringh

Cornelia Averes, att Groningen

11-05-1710 Pieter Hindrix

Marretjen Jans, att Leens

11-06-1710 Lodewijck Meijer, van den Cloppenborgh

Eijske Jans, wd Gerrit Pieters

29-10-1710 Claes Arents

Corneliske Wijpkes

21-12-1710 Harmen Meertens

Lisabeth Pieters, wd Jelis Lodewijcks

15-02-1711 Gerrit Hindricks

Marretjen Clasens

27-03-1711 Garmt Pieters

Hindrickjen Dercks, att Sappemeer

05-04-1711 Lubbert Jans

Anje Hindricks, wd Cornelis Clasen

06-04-1711 Pieter Hindricks, van Luick

Imke Pieters

14-05-1711 Claes Mennes

Anje Pieters, wd Hindrick Berents, att Pieterbuiren

31-05-1711 Thomas Harms

Getruit Rokes, att Obergum

19-07-1711 Focco Willems

Reinou Clasens, wd Jan Garmts

18-10-1711 Albert Jannis [Oosterhof]

Jantjen Geerts, att Vierhuijsen

15-11-1711 Wiet Julles, van Hoornhuijsen

Bietje Jans, att Saaxumhuijsen

07-12-1712 Hendrick Pieters

Heijle Garmts, wd Pieter Folckers

11-03-1712 Arijes Jansens

Marretjen Hendricks

18-03-1712 Renje Clasens

Anje Harmens

03-04-1712 Jacob Hindricks

Kunne Bettes, wd Jan Albers

17-04-1712 Jacob Berents

Marretjen Hindricks, att Baflo

01-05-1712 Hendrick Jacobs, van Wijndorp uijt Oostvrieslandt

Trijnje Meuwes, wd Claes Menckes

01-05-1712 Jan Wibbes

Haeske Jans

22-05-1712 Thomas Jemans, chirurgijn

Jantjen Averes

03-06-1712 Jan Dercks

Aefjen Popkes, wd Berent Jans, att Den Ham

12-06-1712 Harmen Berents, uijt Westphalen

Meentjen Hendricks, wd Jan Meertens

11-09-1712 Hijle Hendricks

Anje Ennes, att 't Wester-Nijeland

13-11-1712 Pieter Ennes

Trijnje Jeltes, att 't Wester-Nijeland

13-11-1712 Roelef Dercks

Epke Jocchums

04-12-1712 Siwert Wibbes

Aeltjen Writzers

01-01-1713 Lucas Berents

Grietje Dercks, att Esinge

29-01-1713 Rokes Geerts

Hilje Lues, att Baflo

23-04-1713 Jan Douwes

Grietje Bartels, att Bellingweer

29-10-1713 Mr Julle Jacobs, van Suijdhorn

Antje Berents

29-10-1713 Jelis Jans

Fenje Hendricks, van Uijthuijsen

12-11-1713 Willem Heddricks, att Bedum

Anje Engelbert, wd Allert Roelefs

12-11-1713 Derck Luijs, att Tijnallinge

Geeske Jacobs

19-11-1713 Jan Dercks

Betje Wijrts, att Winsum

08-12-1713 Wigger Sickes

Derckjen Harckes

24-12-1713 Jan Geerts

Anje Harckes, att d'Andiel

04-02-1714 Harmen Steenman

Anje Jans

22-04-1714 Lammert Borgers

Pauweltjen Jans

22-04-1714 Jan Jocchems

Marretjen Eppes, att Uithuijsen

25-11-1714 Pieter Willems

Geeske Hendricks, att Winsum

25-11-1714 Geert Jans, uijt Oldenburger-landt

Anje Hendricks, att Bafloo

20-01-1715 Pieter Egberts

Harmtjen Jans

19-04-1715 Jan Pieters

Diewercke Nannes, wd Garmt Jacobs

28-04-1715 Pieter Jacobs Hoorn

Jantjen Rengers, van Suijdhorn

12-05-1715 Jan Sickes, van Eendrum

Harmtjen Hindricks, van Maerslagh

17-11-1715 Jurjen Borgers, van Helpen[=Helpman]

Aeltjen Lubbers, van Anckum

06-12-1715 Roelef Dercks, van Winsum

Fenje Sickes, van Eendrum

15-12-1715 Jacob Geerts

Foske Alles

19-07-1716 Claes Pieters, van Eendrum

Jantjen Lippes, att Leens

19-07-1716 Alexander Robers, uijt Vlanderen bij Dowaij

Catrine Lensing

02-08-1716 Harmen Berents, van Metelen

Geeske Joostes, wd Jacob Hindricks

15-11-1716 Lodewijck Jelis

Grietje Gerrits, att Adorp

18-04-1717 Sicco Wiggers

Hilje Aljes, wd Reint Geerts

18-07-1717 Luitjen Simons

Wibbeke Pieters, att Uijthuijster-Meden

29-08-1717 Jan Takes

Barber Jacobs

24-10-1717 Jan Jaspers

Marretjen Siabbes, wd Folkert Clasen, att Baflo

14-11-1717 Jan Ennes

Berentjen Jacobs, van Westerwijtwerd

01-05-1718 Claes Rijkels

Brechtje Dercks, att Wehe

23-10-1718 Rokes Geerts

Maria Hiddes, wd Tonnis Abels

06-11-1718 Claas Claassen

Antje Martens, att Leens

13-11-1718 Wigger Sickes

Wiske Berents, att Pieterbuiren

27-11-1718 Gerrit Hendricks

Aeltjen Pieters, att Wehe

27-11-1718 Remge Harmens

Bauwke Cornellis

22-01-1719 David Simons

Geertjen Boelens, att Leens

29-01-1719 Jannes Berents

Leentjen Jans

16-04-1719 Berent Clasen

Anje Arijes

05-11-1719 Jan Clasen

Anje Omkes

06-12-1719 Aijlje Reints, van Eenrum

Jantjen Clasens, van Eenrum

07-01-1720 Douwe Cornellis

Gebke Tonnis, att Warfhuijsen

21-01-1720 Jan Simons

IJeike Oosterhof

25-02-1720 Wigger Sickes

Hilje Fockes, wd Cornellis Dos

31-05-1720 Dreuws Heres

Anje Stefens, att Sacxumhuijsen

24-11-1720 Harmen Hindricks

Stijntje Tieerts, att Warfhuisen

28-03-1721 Folckert Sickes

Jantjen Jans, wd Pieter Pieters

07-05-1721 Jan Reinders

Anje Jans

02-06-1721 Mr Melle Jacobs

Feijke Clasens, att Uijthuijsen

02-07-1721 Berent Evers

Deetje Bruijns

27-07-1721 Andrees Gabriels

Anje Gabriels, att Pieterbuijren

03-09-1721 Jan Jacobs

Geeske Hindricks, att Saexumhuijsen

30-11-1721 Michiel Christoffer

Imke Harms, wd Jan Hindricks, att Cloosterbuijren

18-01-1722 Pieter Arents

Frouke Pieters

01-02-1722 Pieter Jacobs

IJtjen Abrahams

06-03-1722 Mr Ecke Takens

Anje Engelberts, wd Willem Herders

12-04-1722 Pieter Onnes

Grietje Berents, att Hornhuijsen

30-08-1722 Gerrit Harms, uijt Westphalen

Anje Dos

04-10-1722 Jan Berents

Rensche Jans [Oosterhoff], att Uithuijsen

02-05-1723 Roelef Roelefs

Ebelje Tonnis, att Uldrum

30-05-1723 Jacob Hovingh

Marie Pieters, wd Frerick Reints

10-10-1723 Hendrick Clasen

Hindrickjen Eppes, van Pieterbuijren

12-12-1723 Folckert Harms

Marretjen Clasen

13-02-1724 Evert Berents

Trijntjen Sijrts, att Hornhuijsen

09-04-1724 Simon Jans

Beetje Jans, wd Weet Julles

07-05-1724 Jelis Jans

Imke Pieters, wd Pieter Hindricks

16-07-1724 Frerick Wircks

Grietje Simens, att het Westernijeland

01-10-1724 Hindrick Hofscholten, uijt het ampt Lingen

Trijntjen Willems, wd Valck

08-10-1724 Jan Simens

Aijlke Wijrtzema

05-11-1724 Jan Dercks

Haeske Jans, wd Jan Wibbes, att Bafloo

19-11-1724 Hendrick Jans

Anje Melles, att 't WesterNieulandt

10-12-1724 Cornelis Berents

Hantjen Jans

25-12-1724 Gerrit Harms

Anje Dois, wd Gerrit Harms, att Akkerwoude

31-12-1724 Cornelis Jans

Teetje Thomas, att de Brede

07-01-1725 Jan Everts Schutte

Sijtjen Writzers

08-04-1725 Jan Omkes

Jantjen Hindricks

15-04-1725 Jan Clasen

Etjen Albers, att Obergum

09-09-1725 Gosen Omkes

Aeltjen Writzers, wd Siwert Wibbes

14-10-1725 Frerick Jans

Trijnje Folckers, wd Hindrick Vos, att Warffum

02-12-1725 Berent Timens

Asseltjen Albers, att Rhoon

11-01-1726 Frerick Folckers

Eltjen Effes

19-05-1726 Jannes Berents

Barber Pieters, att Pieterbuiren

14-07-1726 Claes Berents

Geertjen Pieters

15-09-1726 Geert Hindricks

Anje Jans, wd Harmen Steenman

24-11-1726 Doe Remges

Jantjen Nannincks, van Rasquert

23-02-1727 Seijne Albers

Aegtje Alders, att Esinge

27-04-1727 Jacob Hindricks

Anje Clasen

27-04-1727 Claes Renjes

Anje Derx, att Bafflo

04-05-1727 Reint Pieters, uijt Oostvrieslandt van Norden

Euwke Wibbes

20-07-1727 Mr David Simens

Anje Pieters, van Bafloo

10-08-1727 Jan Pieters

Trijnje Cornellis, att Oldehove

25-01-1728 Wessel Meinders

Anna Harmens Lensingh

09-05-1728 Klaes Jans

Bouke Bruin

09-05-1728 Cornelis Harmens

Dieuwerke Freriks

11-07-1728 Nanne Jans

Anie Melles

12-09-1728 Derck Wijrsema, van Obergum

Hilje Wijrsema, van Eenrum

17-10-1728 Lubbert Jans, van Eenrum

Frouke Jeltes, van Mensingaweer

29-05-1729 d E: Johanus Martijnes Hartzema

Grietie Jacobs, beijde van Eenrum

26-06-1729 Cornelis Jans

Riemke Bruijns, beijde van Eenrum

26-06-1729 De E:Arent Claasen, van Eenrum

Dieuwerke Berents, van Maerslagh

10-07-1729 De E:Jan Tiepen, van Luickrijke

Trijnie Willems, van Onderdendam

02-10-1729 De E:Gerrit Geltes, van Bedum

Grietie Jansen, van Gripskerke

06-10-1729 De E:Jan Geltes, van Bedum

Geertien Tomes, van Wee

19-02-1730 De E:Jan Cornelis

Martien Geerts, van den Hoorn

19-02-1730 De E:Wigger Hendrijks

Martien Claasen, van Eenrum

09-04-1730 De E:Jan Omkes

Martien Peters, beijde van Eenrum

09-04-1730 De E:Eilert Alberts, van Eenrum

Jantien Gerrits, van Warfhuisen, att Warfhuisen

30-04-1730 Cornelis Willems

Aeltien Tonnis, att Horenhuisen en Warfhuisen

30-04-1730 De E:Wijbbe Peters, van Campen

Vrouke Louwes, van Usquert

30-04-1730 Jacob Claasen

Geeske Steevens, van Eenrum

27-08-1730 Jan Tonnis, van den Andel, att van den Andel

Sijbegien Jansen, wd Jan Wijrts, van Eenrum

24-09-1730 De E:Jacob Jans, van Eenrum

Wieke Regniers, van Raenum, att

29-10-1730 Willem Klaassen

cop - Martjen Janszen, van Eenrum

29-10-1730 Frederik Cornelis

Magdalena Wiersema, van Eenrum

12-11-1730 Jan Janszen, van Wee

Ietje Willems, van Eenrum

29-11-1730 Jan Geerts, van Cloppenburg

Anje Gabriels, van Peterbuuren

14-01-1731 Marten Jans, van Eenrum

Martjen Harmens, van Baflo

04-02-1731 Frederik Cornelisz, van Bedum

Geertje Henriks, van Eenrum

11-03-1731 Jakob Lamberts

Jantje Jakobs, van Eenrum

13-05-1731 Jan Janszen Vet, van Eenrum

Derkje Tjakes, wd Jan Piers, van Dokkum

13-05-1731 Peter Henriks

Antje Wiersema, beijde van Eenrum

03-06-1731 Jan Harms

Margarita Elisabeth Hartsma, beijde van Eenrum

30-10-1731 Cornelis Harms, van Eenrum

att - Anje Henriks, van Uijthuister Mieden

04-11-1731 Obel Jakobs, van Eenrum

Aaltje Freriks, van Warfhuijzen

16-12-1731 Reijnje Jelles

Martjen Klaaszen, van Eenrum beijde

16-12-1731 Popko Ennes, van Eenrum

Hilje Klaaszen, van Garshuijzen

24-12-1731 Jan Frederiks, te Ranum

att - Zwaantje Ennes, van Eenrum

05-01-1732 Onno Derks

Grietje Egberts, beijde van Eenrum

20-01-1732 Albert Jans, van Eenrum

Ouwke Gerrits, van Nijezijl

02-02-1732 Jakob Luijtjes, van Wierhuizen

att - Grietje Peters, van Eenrum

07-02-1732 Garbrand Gerrits, van 't Zand

att - Ludje Gerrits, van Eenrum

10-02-1732 Wirk Frederiks, van Stitswert

cop - Anje Melles, wd Nanning Jans, van 't Wester Nieland

11-05-1732 Drewes Heres, van Eenrum

Trientje Jans, van Nijhove

24-05-1732 Theunis Luurtz, van Baflo

att - Trienje Olpherts, van Eenrum

16-06-1732 Iete Jans, van Zuurdijk

att - Geertje Roelofs, van Den Andel

22-06-1732 Joost Karssens, uijt het Graafschap van der Lippe

Korneliske Roelofs, van Hornhuijzen, wd Kornelis Jakobs

21-09-1732 Willem Jans

Geeske Jakobs, wd Derk Luijes, beijde van Eenrum

06-10-1732 Henrik Roelofs, van Groningen

att - Derkje Jakobs, van Eenrum

26-10-1732 Joost Jakobs, van Eenrum

Anje Does, wd Geert Harms

26-10-1732 Meijndert Meijnderts, van Zeugelen[=Sgel]

Stienje Everts, van Aschendorp

02-11-1732 Peter Sijmons, van Loppersum

Martjen Reijnders, van Maarslagt, att Warfhuijzen

09-11-1732 Klaas Jakobs, van Leens

Jantjen Derks, van Eenrum

19-12-1732 Simon Hijlles Zwart

Helena Magdalena Hartzma

19-12-1732 Jan Jans

Dieverke Klaaszen, van Eenrum

01-02-1733 Derk Theunisz

Dieverke Folkertz, van Warffum

13-02-1733 Gerrit Berends, van Eenrum

att - Trienje Sietses, van Oldehove

05-04-1733 Simon Bruijns, van Eenrum

Stienje Tobias, van Warfhuijzen

05-05-1733 Tidde Elles, van Eenrum

Jaijke Arends, van Warfhuijzen

05-05-1733 Henrik Meijnderts, van Eesten in Munsterland

Fenje Evertz, van Lee in Munsterland

07-06-1733 Here Freriks, van Stitswert

Grietje Harms, van de Bree

02-08-1733 Lubbert Cornelis, van Eenrum

Aaltje Jans, van Obergom

23-08-1733 Jan Teijgel

att - Gezina Klaaszen, wd Roelof Jans

30-08-1733 Kars Joosten

att - Beetje Jans, wd Simon Jans

22-11-1733 Ds:Rembt Tobias Courcamp, predikant te Eenrum

Gezina Engelberts, van 't Eijland SchiermonkOog

29-11-1733 Elze Bruijns, van Eenrum

Trienje Karssen, van Garnewerd

24-01-1734 Fokko Omkes, van Eenrum

Aaltjen Jans, van Warfum

07-02-1734 Jan Derks, van Eenrum

Ouwke Fokkes, wd Geert Henriks, van Visvliet

14-02-1734 Berend Tiemens, van Nijkerken in Munsterland

Engel Aijkes, van Papenborg in Munsterland

28-02-1734 Adolph Jans, van Hee[=Heede] in Munsterland

Margarita Detkers, van Mezen in Munsterland

06-02-1735 Sijmen Peters, van Eenrum

cop - Nieske Jans, van

17-06-1735 Jakob Rennes, van Noordwolde

cop - Grietie Hansen, van Niehove

28-10-1735 Tidde Jans, van Leens

cop - Hendrikjen Willems, van Eenrum

28-10-1735 Joost Carsijn, van Eenrum

cop - Neeltie Berens, wd Claes Roelefs, van Den Andel