BRON: Bellingeweer en Ranum, DTBL NH, T:1668-1750 BER01
HERKOMST: RA Groningen, microfiche van origineel
Datum: 01-02-1992
door: H.R.A. Wessels.

Gebruikte afkortingen:
Be = Bellingeweer
jd = jonge dochter
jm = jonge man
Ra = Ranum
wd = weduwe/weduwnaar

 

01-11-1668 Cornelis Wolphius, schoolmeester ter plaatse

cop Aeltien Jurriens, geb. uijt de Scheemda, att Groningen

16-05-1669 Jacob Pieters, van Falckum, soon van wijlen Pieter Harmens

cop de Eerb. jd Zeesien Klaessen, bij Wetsingertil

10-07-1670 de Eers. Willem Duijrts

cop Tiaecken Jacobs, van Sauwert, att

06-10-1671 Petrus Wolphius Ducker, pastor, cop en afk 27-09 'elders'

Sara van Elmt, van Amsterdam

19-05-1672 de Eers. Popke Sijlvesters, van Bedum

cop de Eerb. Ettien Jansen, ca. 8 mnd. wd Sijwert Sijbrant

15-06-1673 d.E:Welgel.Dne:Petrus Hendrici Pot,p.Wolthuijsen/Emderland

cop de Eerb. jd Swaentien Sijuwers Vander Vennen, d. S.Jacobs

02-11-1673 E: Dirck Lamberts, [geb.] van Saexumhuijsen, att

cop de Eerb: Renske Geltes, v.Bellinghweer, beide v.Winsum,att

04-01-1674 de E: Pieter Doije, van Dendermonde

cop de E: Geetruijt vanden Berge, van Amsterdam, att Groningen

05-07-1674 de Eers. Tijmen Tijmens, van Winsum

cop de Eerb: Annetien Tiarckes, wd Warner Harmens, van Ulrum

06-12-1674 Jan Teunis, van Uijthuisen

cop Ettien Jans, op de Mieden, wd Popke Silvesters

19-10-1675 [Johannes Bekker], pastor

cop Adriana ten Oever

10-03-1676 Onno Jansen, houtkoper en collector op Schouwerzijl

cop Trijnje Peters, wd Willem Peters, won. Warfhuijsen

12-11-1676 Jacob Jannes

cop Trijnje Clasen, van Warfhuisen, att

01-04-1677 Berent Hindricks, van Obergum, att

cop Arentje Tonnis, van Bellinghweer

22-07-1677 Aike Jans

cop Sijbrig Peters, wd Claas Willems, att Wetsinge

14-09-1678 Albertus Pesman, koster en schoolmeester te Billingweer

cop Aaltje Jurijjens, wd Cornelis Wolphius

23-05-1679 Jan Willems

cop Anje Gerrits, wd Claas Jacobs, att Sauwert

13-07-1679 Cornelis Berents

cop Trijne Peters, att Bedum

20-10-1679 Isebrant Reints

cop Martje Peters, beide won. Billingweer

24-10-1680 Albertus Pesman, ordinaris koster en schoolmeester

cop Christina Lagrein, van Winsum

31-10-1680 Richel Simons, att Hooge Sandt

cop Anje Gerrits, att Niekerk

27-08-1681 Cornelis Hindricks, att Bedum

cop Dedje Tonnis, wd Rinne Cornelis

29-01-1682 Derk Clasen, att Warfhuisen , att Garnewert

cop Bouwke Remmerts, wd Jacob Jacobs, smit op Schouwerzijl

05-02-1682 Luitie Timens

cop Eeke Clasen, att Garnewert

20-05-1683 de Eers.Jan Luijtens, van Bell.w., zij won.Wetzinger Maar

cop de Eerb. jd Jantien Claessen, van Harderweer tot Ezinge

10-06-1683 de Eers. Teunnis Hindricks, van Ulrum

cop de Deughts.jd Geesje Borgers, v.Jewerden, att OnderWierum

20-07-1684 Te Thomas, att Obergum

cop Anje Albers

07-12-1684 Derck Ebels

cop Liefke Klaasen, woonende op mijn plaatse op de Mieden

03-05-1685 Frebes Ritses

cop Riekste Gerrits

13-12-1685 Neengh Dercks, in onse carspel woonende

cop Jantien Frericks, v.Uijthuijsen, beide van de paapsche rel.

24-05-1686 Jan Jacobs, in Schilgeham, sijnde pinxter maandagh

cop Krijnje Lamberts, van Obergum, att Winsum

23-10-1687 de E: Pieter Ennes, att Winsum

cop de deughts. Trijnje Jansen

20-11-1687 de E: Pieter Dercks, van Bellingeweer

cop de Eerbare Martje Jans, van Onderwierum

05-02-1688 de E: Hindrick Wissens

cop Ra Corneliske Maurus, att Winsum

04-03-1688 de E: Albert Roekes, van Winsum, att

cop Ra Anje Jacobs, van Adorp, att

03-11-1689 de Eers. Pieter Hindricks, van 't Wester Nieland

cop de Deughts. Aafke Rotgers, van Baflo, att

28-09-1691 Michael Klaasen, van Mensingew: , att

cop Be Eeuwerich Pieters, van Bellingew:

07-01-1692 Matthias Ceuijter

cop Be Lucke Wijrts, att Winsum

17-07-1692 Rikkert Aries

cop Brechtje Dircks, beide wonende op Ranum

16-11-1692 Evert Frericks

cop Be Klaaske Klasen

19-06-1693 de E: Jacob Pieters

cop Ra Gaatecke Cornelis, wd Jacob Jansen, in Schil(geham)

08-10-1693 de E: Lubbert Fockes, jm van Pieter(buren)

cop de E: Cornelske Peters, wd Bouwe Watzes, in Schilgeham

29-05-1694 Autje Gijses, zijnde Pinxter maandagh

cop Be Hindrickje Hindricks, att Winsum

05-12-1694 Jan Entes

cop Be Geertruijt Jans, won. tot Bellingew:

??-02-1695 Albert Ates

cop Ra ... Aries

19-05-1695 de E: Sebe Dercks

cop Ra Aaltien Geerts, won. Rottum, att

12-11-1699 Meijndert Jans, op Tijum, van de roomse religie

cop Grietien Eckes, voor meijt bij hem woon., lidm. Winsum

26-11-1699 Steffen Luijtiens, op Tijum

cop Maretie Christoffers, van Groningen

04-02-1700 H.E.W.G.Hr Frans van Burmania,houtvester en Pluimgraef v.Fr

cop H.E.W.G.Juffer Willemina Tamminga, d. van 't Huijs tot Be

??-??-1700 Willem Jarghs

cop Ra Grietie Sijabbes, beijde op Ranum

??-??-1700 Klaes Klaessen

cop Anje Cornellis, van Sauwert

13-03-1701 Dreuwes Dercks

cop Be Grietien Rengers, op Peter Dercks plaetse op de Mi(eden)

25-05-1701 Freerick Everts

cop Jantien Jans, op Jan Eijses plaets woonachtigh

15-10-1702 Lucas Klaessen, uijt de Wildervanck

cop Geertien Sijabbes, van Ranum

04-02-1703 Jan Writsers

cop Ra Grietie Steevens, beijde woonachtigh op Italien

30-12-1703 Poppe Pluijmker

cop Maria Jansen, beijde kneght en maeght v.onse Heer Collator

20-01-1704 Willem Aijkes

cop Jantien, wd Jan Luijtiens an't 't Wetzinger maer

31-05-1705 Luijtien Luijtiens, van Sauwert

cop Aefke Sijabbes, tot Ranum

07-06-1705 de soon van de Kleijne Colhorn

cop

18-09-1705 Peeter Bronnes, van Rottum

cop Trijnje Dercks, van Ranum

??-02-1706 Dirck Klaessen, op Tijum

cop Diijwer Frebes, van Menckeweer

17-10-1706 Havingh Abels, van Bedum

cop Jantien Jochems, van Bellingweer

01-05-1707 Folkert Klaessen, van Eenrum

cop Ra Maertien Sijabbes, van Ranum

06-11-1707 Weete Gerlofs, van Emden

cop Agniete Jans, van Bellingweer, dienst booden

28-03-1712 Jacob Hendricks, van Uijthuijsen, att

cop Trijnje Jans, att den Nandel

05-05-1712 Henricus Zegelken, an Vorstenau,beide v/d Lutherse religie

cop Judith Scheepers, van Jever, de kockmaeght van de borgh

24-12-1713 Jan Tunnes Singelhuijs

cop Jantien Christiaens Lithuijs

10-02-1715 Jacob Dreuwes

cop Diewer Jans, d.van Oom Jan, op de vaders plaets blijvende

08-05-1718 Derck Jurjens

cop Liefke Jans

28-12-1718 Jacob Jans, z. Jan Jacobs, mennonist tot Ranum

cop Lammige Alberts, van Warfum

21-07-1720 Peter Heres

cop Geertruit Kersjens, beijde tot Winsum woonachtigh

??-??-1720 Rokes Jans

cop Peterke Reiners, beijde van Bellingweer

18-08-1720 Frerik Eppes, van Tijum

cop Tunneske Tunnes, van ..siuck

22-12-1720 Jan Gerrits, van Oosthum

cop Anje Rokes, van Belling(weer)

20-09-1721 Peeter Jurjens, woonachtigh op dingen onder Baflo

cop Be Bouwke Jans, att Baflo en Winsum

16-11-1721 Klaas Hares, van Noordwolde

cop Peeterke Reiners, wd Rokes, tot Be bij de kerck wonende

05-04-1722 Hidde Regniers

cop Ra Meijske Rickerts

23-05-1723 Ibel Dercks, van Bellingweer

cop Grietien Julles, van Adorp

30-05-1723 Peeter Egberts, van Bellingweer

cop Marij Kornelles, van Cantes

23-01-1724 Menne Menckes

cop Fenje Hendricks, an't maer tot of in Bellingweerst.karspel

22-03-1724 Kornelles Peeters, van Luchtenborgh, onse diacon

cop Jantien Jochums, jd van Fransum

01-01-1725 Lammert Harmens, jm van Obergom

cop Hilje Wolters, jd van Wetzinge

30-03-1725 Jan Wolters, ouderlingh

cop Aeltien Boelens

08-04-1725 Lammert Harckens, van Onderdendam

cop Janna Jansen, dienstmaeght van Jan Jansen

04-11-1725 Jan Jansen

cop Ra Maertien Dercks, van Ranum

11-11-1725 Jan Jansen

cop Elske Jeltes, op de Mieden in Bellingweer

03-08-1727 Albert Dercks, wonende op de kercke plaats aldaar[Ranum]

cop Ra Auke Jans, van Adorp

16-09-1727 de H.W.G.Hr.Schelto Reint Jargers, Hr.v.Tackenborgh, etc:

cop de H.W.G.Juffer Geertruida Fock van Burmania, d. etc.Be

24-04-1729 de H.W.G.Hr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, grietman van/

afk de H.W.G.Freuljn Bouwina van Burmania /Westdongeradeel

27-08-1730 Jacob Jans, van Eenrum

afk Vreke Regniers, van Ranum

17-12-1730 Arent Balthasars

afk Bouwina Cingelhuis, van Bellingeweer

25-11-1731 de schoolmr: Wessel Harms, van Zuidbroek, att Groningen

cop Be Trijntie Eppes, van Stitswert

02-12-1731 Claas Popkes, van d'Andel

afk Wellemt Pieters, van Ranum

26-12-1731 Jan Frericks, van Ranum

cop Ra Zwaantie Ennes, van Eenrum, att

16-03-1732 Douwe Jans, van Warffum

cop Be Anje Jans, wd Jan Jurriens

18-05-1732 Allert Willems, van Roderwolde

afk Jantien Jans, van Hoogkerk

22-06-1732 Geert Berents, van Stitswert

afk Mena Tiddes Vos, van Zuidbroek

19-08-1732 de H.W.G.Hr.Phijrrus Wilh.v.Sijtzama,Beslinga State Friens

cop Be de H.W.G.Mw.Getruida Fouck v.Burmania, douariere Jarges,

16-11-1732 Jan Laurens, van Borger

cop Be Elske Jeltes, wd Jan Jans

06-04-1733 Gerrit Jans, van Bellingweer

cop Ra Geeske Jans, wd Drews Gaijkes

26-07-1733 Arijs Jans, van Ranum

afk Anje Garrems, wd Simon Derks, van Ezinge

06-12-1733 Jan Laurens, [att Gasselte blijkens losse brief]

afk Haasien Kloeks, wd Albert Scholtens

16-05-1734 Derk Ottens, van Oostvrieslant

cop Be Trijntie Willems, van Bellingeweer

27-06-1734 Jan Jurriens, van Bellingeweer

cop Be Engel Everts, van Wehe, att

22-08-1734 Jan Jacobs, van Bellingeweer

cop Be Anje Drews, van Ranum

05-12-1734 Reiner Jans, van Rasquert, att

cop Ra Trijnje Engbers, van Ranum

30-05-1735 Frerick Jans, van Wehe

cop Ra Aaltien Harrems, van Groningen, att

08-07-1736 Wessel Harrems, schoolmr: tot Bellingeweer

cop Be Hindrikien Jans, van 't Zant, att

24-06-1736 Bronne Jans, van Appingadam

afk Anje Jans, van Ranum

29-07-1736 Lambert Jans, van Bellingeweer

afk Auke Haijkes, van Garshuisen

04-08-1737 Broune Kornellis, van Niehove

afk Siewke Pieters, wd Jan Jacobs, van Ranum

20-10-1737 Willem Jans, van Ranum

afk Jantien Brouns, van Niehove

24-11-1737 Coert Jurriens, van Winsum, att

cop Be Aeltien Sickes, wd Kornellis Gerrits, toe Bellingeweer

08-12-1737 Pieter Gerrits, toe Bellingeweer

cop Be Trijntie Geerts, wd Harrem Luitiens, tot Oostum, att

12-04-1739 Menke Hilbrants, van Bedum

afk Kornelske Writsers, van Middelstum

31-05-1739 Siger Kornellis, van Winsum, att

cop Be Engel Wijbrands, van

07-02-1740 Luirt Klasen, van Zeerijp

afk Grietie Jans, van Ranum

10-04-1740 Jan Arents, tot Wetzinge

afk Welmt Jacobs, van Bellingeweer

10-04-1740 Arijs Rickerts, van Ranum

afk Geertien Frericks, van Ranum

25-06-1741 Pieter Eppes, van Bellingeweer

afk Luwke Clasen, van Winsum

05-11-1741 Drewes Engbers, van Ranum

cop Ra Geeske Clasen, van Baflo

25-02-1742 Claas Jans, van Bellingeweer

cop Be Jantien Jans, van Onderdam

11-11-1742 Jan Jans, van Bellingeweer

cop Be Anje Pieters, van Eenrum, att Winsum

25-11-1742 Derk Jans, van Bellingeweer

cop Be Trijntie Hindriks, van Winschoten

10-02-1743 Siger Cornellis, tot Bellingeweer

cop Be Kornelske Jans, tot Onderdam

19-05-1743 Onne Jans, van Bellingeweer

cop Be Anje Obbes, van Obergum

21-04-1743 Jan Derks, tot Ranum

afk Stijntie Sijgers, wd Jan Cornelis, tot Oldehove

13-10-1743 Eise Jacobs

afk Harmke Freriks, beide van Ranum

27-10-1743 Francke Luwes, tot Aduwert

afk Grietie Jans, van Bellingeweer

07-07-1744 Evert Derks, van Bellingeweer

afk Grietie Julles, van Liens

03-01-1745 Siabbe Jacobs

cop Ra Teetie Drews, beide van Ranum

07-02-1745 Pieter Heeres, te Ranum

afk Anje Jans, wd Jacob Jans, te Rasquert

21-02-1745 Jacob Jans, te Bellingeweer

afk Tiaakien Feijs, wd Klaas Aalefs, te Noordwolde

04-04-1745 Jan Jans, te Wehe

afk Grietie Jans, te Ranum

11-04-1745 Thomas Jacobs, te Winsum

afk Aafke Kornellis, te Bellingeweer

09-12-1745 Drewes Rickerts, te Ranum

cop Ra Martien Hindriks, te Cantes, att

30-11-1745 Drewes Jacobs, te Bellingeweer

cop Be Geertruda Jans, te Sauwert, att

21-11-1745 Jacob Drewes, te Bellingeweer

afk Aefke Jacobs, wd Lubbert Aalefs, te Zuidwolde

09-01-1746 Popko Willems, te Usquert

afk Hillie Jacobs, te Bellingeweer

27-02-1746 Frebus Derks

cop Be Jantien Jans, te Bellingeweer

08-05-1746 Derk Jans

cop Be Grietie Jans, beide te Bellingeweer

08-10-1747 Jan Derks, te Baflo

afk Bouwina Harmannus, te Ranum

24-03-1748 Pieter Kornellis, tot Bellingeweer

cop Be Jantien Ennes, van Garwert, att

05-05-1748 Tonnis Alberts

cop Ra Tiackien Clasen, beide tot Bellingeweer

30-06-1748 Hindrik Jacobs, te Bellingeweer

cop Be Trijnje Clasen, wd Hindrik Hindriks, te Zuidwolde, att

10-11-1748 Tjeert Tonnis

cop Be Aaltie Jans, beide te Bellingeweer

08-12-1748 Onno Jans, tot Bellingeweer

afk Aaltijn Harmens, wd Tewes Reinders, van Leegkerk

07-03-1749 de Schoolmr: Wessel Harrems

cop Be Pieterke Abels

18-05-1749 Claas Luities

cop Be Alske Jans, att Baflo

26-05-1749 Jan Geerts, [pinxtermaandag]

cop Ra Grietie Thomas

08-06-1749 Regnier Hiddes, tot Ranum

cop Be Geeske Jacobs, tot Winsum, att

22-06-1749 Knellis Jacobs

cop Be Jantien Jans, wd Claas Jans, beide tot Bellingeweer

03-11-1749 Jan Luges, tot Tinallinge, att Slochteren

cop Be Reinwe Jans, van Bellingeweer

??-??-1749 Jan Wichers, tot Winsum

cop Be Trijnje Jans, tot Bellingeweer

29-12-1749 Geert Peters, att Obergom en Maarhuisen

cop Be Stijntie Peters, tot Sauwert

08-02-1750 Willem Claesen, van Bellingeweer

cop Be Geeske Abels, van Eenrum, att

17-05-1750 Hindrik Jans, van Bellingeweer

cop Be Hindrikien Ariens, van Vierhuisen

06-09-1750 de H.W.G.Hr.Baron J.R.van Raasvelt etc: etc:

cop Be de H.W.G.Freulin Clara Feijona van Sijtzama etc: